MIPE a transmis Comisiei Europene în mod oficial Acordul de Parteneriat – documentul care stabilește viitoarele linii strategice de finanțare și complementaritatea dintre fondurile și programele specifice Politicii de Coeziune în perioada de programare 2021-2027, precum și posibilitățile de finanțare a nevoilor de dezvoltare din alte surse financiare.

Valoarea totală a finanțării politicii de coeziune și politicii de pescuit pentru 2021-2027 se ridică la 31,5 miliarde euro.

Acordul de Parteneriat și Programele Operaționale 2021-2027 – Oportunități de finanțare pentru dezvoltare

 

Un buget modern pentru o Uniune care protejează,  capacitează și apără

 • Buget pe termen lung de 1074,3 miliarde euro in prețuri curente
 • Un buget modern, simplu si flexibil
 • 330,2 miliarde euro pentru Politica de coeziune

Abordare strategică      5 Obiective ale Politicii de Coeziune

Alocări financiare România în perioada 2021-2027

Alocarea totală propusă pentru România prin politica de coeziune, în prețuri curente, este de 31 mld. Euro din care:

 • 17,4 mld. Euro FEDR inclusiv Interreg
 • 4,63 mld. Euro FC din care 1,090 mld. Euro au fost transferate la CEF
 • 8,24 mld. Euro FSE+

+ 2,51 mld. Euro Fondul de Tranziție Justă

+ 29,2 mld. Euro PNRR – prin Mecanismul de Redresare și Reziliență

+ 19,38 mld. Euro prin Politica Agricolă Comună

Total România: 81 miliarde euro

Structura instituțională de gestionare a politicii de coeziune 2021-2027 în România

Perioada 2021-2027

Acordul de Parteneriat pentru perioada de programare 2021-2027

 • Este documentul strategic național, negociat de fiecare stat membru UE cu Comisia Europeană, care stabilește obiectivele de dezvoltare și alocarea fondurilor europene în perioada de programare 2021 – 2027.
 • Cadrul partenerial cuprinde: autorități publice centrale, autorități regionale locale urbane, societatea civilă, universități și institute de cercetare, parteneri economici și sociali.
 • În cursul lunii decembrie 2021 a fost lansat spre consultare publică.
 • În data de 14 aprilie 2022 a fost transmisă Comisiei Europene ultima versiune a Acordului de Parteneriat 2021-2027- etapă premergătoare adoptării POR.

Acordul de Parteneriat – lista programelor

 

Program OP
Program Operațional Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare OP1
Programul Operațional Sănătate OP1, OP4
Programul Operațional Educație și Ocupare OP 4
Programul Operațional Incluziune și Demnitate Socială OP 4, OP 5
Programul Operațional Dezvoltare Durabilă OP 2
Programul Operațional Transport OP 3
8 Programe Operaționale Regionale OP 1, OP2, OP 3, OP 4, OP 5
Programul Acvacultură și Pescuit OP 2, OP 5
Programul Operațional pentru Tranziție Justă OS FTJ
Programul Operațional Asistență Tehnică

Programul Operațional Transport – 9,39 miliarde euro

 • Îmbunătățirea conectivității rutiere primare și secundare (autostrăzi, drumuri expres, legături rutiere rapide și variante de ocolire)
 • Creșterea siguranței rutiere
 • Creșterea eficienței și atractivității transportului feroviar de călători
 • Dezvoltarea mobilității sustenabile în nodurile urbane
 • Dezvoltarea transportului aerian, naval și multimodal

Beneficiari: CNAIR, CNCFR, UAT, parteneriate între UAT și CFR, companii de stat și private.

Program Operațional Dezvoltare Durabilă – 5,1 miliarde euro

 • Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată și tranziția la o economie circulară
 • Protecţia mediului prin conservarea biodiversităţii, asigurarea calităţii aerului şi remediere a siturilor contaminate
 • Promovarea adaptării la schimbările climatice şi managementul riscurilor
 • Promovarea eficienței energetice, a sistemelor și rețelelor inteligente de energie și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră

Beneficiari: instituții publice, UAT județene și locale, ADI, companii, ONG-uri și parteneriatele acestora.

Program Operațional Sănătate – 4,25 miliarde euro

 • Construirea spitalelor regionale și infrastructuri spitalicești publice noi cu impact teritorial major;
 • Investiții în servicii și infrastructura de sănătate pentru creșterea eficacității sistemului medical pentru prevenție, diagnostic și tratament precoce al bolilor prioritare;
 • Servicii medicale: asistență medicală primară, comunitară și în regim ambulatoriu, servicii paliative, de reabilitare și de îngrijire pe termen lung;
 • Cercetare, digitalizare, utilizarea de metode inovatoare de investigație și tratament.

Beneficiari: Instituții de sănătate, de cercetare, mediul privat și parteneriatele acestora, alte autorități și instituții.

Program Operațional Educație și Ocupare – 4,34 miliarde euro

Programul operațional își propune să:

 • modernizeze instituțiile și serviciile oferite pieței muncii, să promoveze participarea echilibrată,
 • să asigure echilibrul dintre viața profesională și cea personală,
 • să ducă la o mai bună adaptare a lucrătorilor la schimbările rapide de pe piața muncii.

Beneficiari: Instituții publice centrale și locale, ONG, instituții de învățământ superior, mediul privat.

Programul Operațional Incluziune și Demnitate Socială  3,84 miliarde euro

 • Dezvoltarea locală sub responsabilitatea comunității în mediul urban și rural și protejarea dreptului la demnitate socială;
 • Creșterea accesului și a calității serviciilor sociale pentru populația vulnerabilă;
 • Reducerea gradului de excluziune socială pentru grupurile vulnerabile;
 • Creșterea capacității autorităților locale de a identifica și evalua nevoile sociale ale comunității și de a răspunde la nevoile populației vulnerabile (persoane vârstnice; cu dizabilități; defavorizate; alte grupuri vulnerabile)

Beneficiari: Autorități publice centrale și locale, parteneri sociali și structuri asociative, furnizori de formare, furnizori de servicii sociale acreditați publici sau privați, ONG-uri, structuri asociative ale ONG sau AP, universități, persoane juridice.

Programul Operațional Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare – 2,2 miliarde euro

 • Susținerea și promovarea unui ecosistem de CDI atractiv și competitiv în RO
 • Digitalizare în administrația publică centrală, educație, cultură și mediu de afaceri
 • Stimularea accesului la finanțare al IMM-urilor prin utilizarea Instrumentelor Financiare

Beneficiari pot fi: centre de cercetare, instituții de învățământ superior, de cercetare, sectorul privat și parteneriate între acestea

Program Operațional pentru Tranziție Justă – 2,51 miliarde euro

Va permite regiunilor și oamenilor să abordeze impactul social, economic și de mediu al tranziției către o economie neutră din punct de vedere climatic, prin investiții în:

 • Dezvoltarea spiritului antreprenorial, IMM-urilor, CDI
 • Investiții în tehnologii și infrastructuri pentru energie curată cu emisii reduse
 • Reducerea poluării și economia circulară
 • Creșterea nivelului de ocupare a forței de muncă calificată

Beneficiari:  UAT și parteneriatele acestora cu sectorul privat, sectorul cercetării.