Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional (POR) 2014-2020 a emis documentul intitulat „Intrebari privind aplicarea OUG 64 din 11.05.2022”

Contact:

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației

Direcția Generală Programul Operațional Regional
Bd. Libertatii nr. 16,
Latura Nord, sector 5
București, cod poștal 050706
T: +40-372 111 571

ÎNTREBĂRI PRIVIND APLICARE OUG 64/2022

Întrebarea 1:

La art. 3 alin. 8 se menționează că „În cazul în care ajustarea nu se încadrează la capitolul diverse și neprevăzute și nici în economiile contractului de finanțare, se încheie act adițional la contractul de finanțare pentru majorarea valorii eligibile și a cheltuielilor neeligibile ale proiectului, după utilizarea unui procent de 75% din valoarea eligibilă a contractului de finanțare, în condițiile prezentei ordonanțe de urgență”.

a. În situația în care avem un proiect cu 2 componente, iar contractul de execuție lucrări este în curs de execuție doar la una din componente, pentru cea de-a doua componentă fiind necesară reluarea procedurii de achiziție, nu avem cum să utilizăm un procent de 75% din valoarea eligibilă a contractului de finanțare. În această situație (dacă nu avem nici economii, nici cheltuieli diverse
și neprevăzute) cum vom proceda cu încheierea actului adițional la contractul de finanțare pentru a putea deconta majorările facturate în baza OUG 64 pentru primul contract de execuție lucrări
de la componenta 1?

b. Dacă avem economii pe anumite linii bugetare/ pe capitolul diverse și neprevăzute, sumele aferente vor trebui transferate pe liniile bugetare de unde decontăm lucrări de construcții pentru a putea deconta și majorarea aferentă? Concret, dacă am înregistrat economii pe liniile bugetare 14/44 sau 14/46, acestea vor trebui transferate pe linia 15/53 pentru a putea deconta și majorările
calculate conform OUG 64?

Răspuns:

a. În condițiile ordonanței, la art. 3 alin. (8) se precizează că încheierea unui act aditional la contractul de finanțare se efectuează numai după utilizarea unui procent de 75% din valoarea
eligibilă a contractului de finanțare. Cu toate acestea, pentru cea de o doua componentă, există posibilitatea utilizării prevederilor cap. V Ajustarea prețurilor în cadrul devizelor generale de
investiții din OUG 64/2022 precum și a celor formulate prin cap V din Ordinul MDLPA nr.1586/10.08.2022. 
În opinia noastră situația descrisă este una teoretică, în condițiile în care existența în execuție a unei componente concomitent cu o componentă (lot) nelansată, presupune că linia bugetară
Diverse și neprevăzute din contractul de finanțare încă conține sume încă neutilizate.

b. Economiile de pe anumite linii bugetare, inclusiv cele din capitolul Diverse și neprevăzute se vor transfera pe categoriile bugetare nou create în bugetul contractului, respectiv categoria 15/310
(cheltuieli de natura ajustărilor de preț la construcții și instalații), de unde vor fi și decontate de AMPOR.
Modificarea contractului de finanțare va avea în vedere respectarea prevederilor cap. VI al Ordinului MDPLA nr. 1586/2022.

Întrebarea 2:

La art. 3, alin 13, punctul d) se menționează „contractantul face dovada creșterii costurilor pe baza cărora s-a fundamentat prețul inițial al contractului, inclusiv prin oferte de preț actualizate pe elementele semnificative de cost ale acestuia”.

Vă rugăm să ne exemplificați sintagma „elemente semnificative de cost”. În cazul contractelor de execuție lucrări vor trebui atașate oferte pentru fiecare tip de material, pentru materialele cu pondere majoritară, pentru un anumit număr de materiale, etc? De asemenea, vor trebui atașate oferte de preț și pentru transport? În cazul contractelor de furnizare pentru mai multe tipuri de dotări, vor trebui atașate oferte de preț pentru fiecare dotare în parte? În situația în care una din dotări nu a înregistrat creșteri ale prețului, se acceptă actualizarea integrală a contractului de furnizare în baza indicilor, conform OUG 64?

Răspuns:

În ceea ce privește nota justificativă întocmita potrivit prevederilor art. 10 sau 43, în ordonanță nu sunt precizate ce documente trebuie prezentate pentru demonstrarea condițiilor de imprevizibilitate prevăzute la art. 3 alin. (13), acestea fiind la latitudinea contractorului, în funcție de specificul contractului.
Totodata se va avea în vedere modelul de Notă justificativă anexată Ordinului MDLPA nr. 1586/10.08.2022.
Recomandarea este, în ceea ce privește prezentarea de oferte, acestea sa fie cel putin pentru elementele constituitive ale prețului cu impact (procent) mare in valoarea contractului, articolul de lege nefiind limitativ în acest sens.

Întrbarea 3:
La art. 3, alin 13, punctul d) se menționează „contractantul face dovada creșterii costurilor pe baza cărora s-a fundamentat prețul inițial al contractului… și prin declarație pe propria răspundere că în
această perioadă nu a beneficiat de facilități acordate mediului de afaceri de către guvernele statelor unde contractanții își au rezidența în vederea atenuării efectelor generate de criza economică…

Vă rugăm să ne dați exemple de facilități acordate mediului de afaceri în vederea atenuării efectelor generate de criza economică. De exemplu, Programul IMM Invest poate fi considerat o facilitate
acordată mediului de afaceri în vederea atenuării efectelor generate de criza economică?

Răspuns:
În conformitate cu modificările aduse OUG 64/2022 prin OUG 109/13.07.2022, în sensul respectării prevederilor art. 3 alin. (13) lit d) în cazul în care facilitățile acordate mediului de afaceri nu au impact asupra compensării costurilor de realizare a contractului și nu au nicio influență asupra activității din cadrul contractului in cauza, se poate considera că operatorul economic nu a beneficiat de asemenea facilități în raport cu implementarea contractului.

Întrebarea 4:
Conform art. 7, alin. 4….„părțile pot înceta contractul de comun acord” și art. 7 alin. 6 „beneficiarii fondurilor externe nerambursabile vor determina lucrările pentru restul rămas de executat și vor
actualiza devizele în condițiile prezentei ordonanțe de urgență

Vă rugăm să ne comunicați ce formulă de ajustare se va utiliza pentru actualizarea restului rămas de executat, având în vedere că formula de la art. 17, alin 8 nu acoperă creșterile reale ale costurilor și din acest considerent s-a decis încetarea de comun acord a contractului.

Răspuns:
Pentru cazurile în care contractele au fost reziliate și este nevoie de reluarea procedurii de atribuire, ajustarea prețurilor, precum și modificarea valorii contractelor de finanțare se va face potrivit cap. V, art. 19 și următoarele din ordonanță, iar nu potrivit art. 17.
Totodată în situația în care se va aplica ajustarea Devizelor aceasta se va face în conformitate cu modalitatea de ajustare , respectiv utilizand indicii de ajustare prevazuti in Anexa nr. 5 la OUG 64/2022.

Întrebarea 5:
Având în vedere că rezerva de implementare se constituie în procent de până la 23% din valoarea restului rămas de executat a contractului de achiziție, la data intrării în vigoare a ordonanței de urgență 64/2022 (la data de 11.05.2022) vă rugăm să ne comunicați dacă în situația în care s-au mai executat lucrări în perioada cuprinsă între data de 11.05.2022 și data încheierii actului adițional la contractul de execuție lucrări, în baza OUG 64/2022, restul rămas de executat va cuprinde sau nu și aceste lucrări.

Răspuns:
Potrivit ar. 9 alin. (3) rezerva de implementare pentru reechilibrarea contractelor se constituie initial în procent de până la 23% din valoarea restului de executat a contractului de achiziție la momentul intrării în vigoare a ordonanței. Data intrării în vigoare a OUG 64/2022 fiind 11.05.2022, orice lucrari executate/produse furnizate ulterior acestei date vor putea fi ajustate în conformitate cu formulele aplicabile prevăzute la art. 17 din OUG 64/2022.

Întrebarea 6:
Conform articolului 9, alin. 6 „Beneficiarii fondurilor externe nerambursabile au obligația de a ține o evidență distinctă a rezervei de implementare destinate plății ajustărilor de preț, atât la momentul constituirii acesteia, cât și ulterior, prin suplimentare și operarea plăților necesare finanțării ajustărilor de preț”.

Vă rugăm să ne comunicați ce înseamnă „ținerea unei evidențe distincte a rezervei de implementare

Răspuns:
Potrivit art. 9 alin. (7), rezerva de implementare se include în devizul general de investiții reglementat de HG nr. 907/2016. Prin urmare, evidența pentru această rezervă se va ține în mod similar cu evidența devizului general. În scopul menținerii unei evidențe a rezervei de implementare se vor avea în vedere centralizatoarele incluse in Anexa nr.4 la Ordinului MDLPA nr. 1586/10.08.2022.

Întrebarea 7:
Având în vedere că OUG 64 a intrat în vigoare la data de 11 mai 2022, iar în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a ordonanței, contractanții pot să transmită beneficiarilor o adresă prin care solicită ajustarea valorii aferente restului rămas de executat/ furnizat, vă rugăm să ne comunicați care este data calendaristică maximă până când se poate transmite această adresă, având în vedere că termenul de 60 de zile se împlinește într-o zi nelucrătoare.

În corespondență cu întrebarea de mai sus, vă rugăm să ne comunicați și termenul maxim de semnare a actelor adiționale (data calendaristică limită până la care se pot semna actele adiționale la contractele de execuție/furnizare).

Răspuns:
În conformitate cu modificările aduse OUG 64/2022 prin OUG 109/2022, termenul de 60 de zile calendaristice, prevăzut la art. 11 alin. (1) a fost modificat și a fost prelungit până la 90 de zile. Astfel
teremenul limită de transmitere a solicitărilor de aplicare OUG 64/2022 a fost 10.08.2022.
În cazul în care termenul de 90 de zile se împlinește intr-o zi nelucrătoare, perioada avută în vedere se prelungește până la prima zi lucrătoare după acest termen.
In ceea ce priveste Actele aditionale la contractele / acordurile cadru, in conformitate cu prevederile art.
11 alin (3) ”(3) Actele adiţionale prevăzute la alin. (2) se încheie în termen de 30 de zile de la data înregistrării adresei prevăzute la alin. (1) si a documentelor justificative aferente.”. Astfel, avand in
vedere prevederile mentionate, fiecare Beneficiar are obligatia sa calculeze termenele pana la care pot incheia Actele aditionale tinand cont de datele la care au primit solicitarile din partea Contractantilor.

Întrebarea 8:
Conform art. 12, alin. f) „….beneficiarii fondurilor externe nerambursabile vor reface analizele costbeneficiu ale proiectelor cu luarea în considerare a ajustărilor de preț din care va rezulta că valoarea
netă actualizată și/sau după caz, rata internă de rentabilitate nu devin negative sau nu sunt în măsură să afecteze major sustenabilitatea financiară a proiectelor.
a. Vă rugăm să ne comunicați dacă costurile cu refacerea analizelor cost-beneficiu pot fi considerate cheltuieli eligibile și pot fi decontate din economiile înregistrare în cadrul proiectului.
b. Vă rugăm să ne comunicați dacă vor trebui refăcute și machetele financiare, în cazul proiectelor la care acestea documente erau obligatorii la depunere, conform anexelor la Ghidul Solicitantului (de exemplu proiectele depuse pe 3.1B, 8.3A, etc)
c. Vă rugăm să ne comunicați care sunt limitele peste care se consideră că este afectată major sustenabilitatea financiară a proiectului.

Răspuns:
a. Nu, costurile cu refacerea analizelor cost-beneficiu nu sunt considerate cheltuieli eligibile.
b. Da. În cazul proiectelor la care macheta financiara (conținând analize și previziuni financiare) a fost obligatorie la depunerea cererii de finanțare, respectiv sustenabilitatea financiara a proiectului a făcut obiectul unui criteriu de evaluare tehnică și financiară, solicitarea de încheiere a actului adițional la contractul de finanțare va fi fundamentată inclusiv cu macheta actualizată, din care să reiasă menținerea sustenabilității financiare a proiectului.
c. Sustenabilitatea financiară a proiectului este considerată ca fiind afectată substanțial dacă, în urma actualizării previziunilor financiare (machetei) cu ajustările de preț, rezultă valori negative ale fluxului de numerar net cumulat, pe oricare din anii din perioada de analiză a investiției.

Întrebarea 9:
Luând în considerare prevederile art. 3. alin. 8 ”În cazul în care ajustarea nu se încadrează la capitolul diverse și neprevăzute și nici în economiile contractului de finanțare, se încheie act adițional la contractul de finanțare pentru majorarea valorii eligibile și a cheltuielilor neeligibile ale proiectului, după utilizarea unui procent de 75% din valoarea eligibilă a contractului de finanțare, în condițiile prezentei ordonanțe de urgență” împreună cu prevederile art. 13, alin. 4 „Rezerva de ajustare a valorii contractului de finanțare face parte din bugetul proiectului, se evidențiază distinct ca linie bugetară…iar din aceasta se pot efectua plăți numai pentru finanțarea ajustării de preț necesare contractelor de achiziție care stau la baza implementării proiectelor =”
a. Având în vedere că actul adițional pentru majorarea valorii contractului de finanțare cu valoarea ajustării se încheie doar după utilizarea unui procent de 75% din valoarea eligibilă a contractului
de finanțare, până la data încheierii actului adițional, ajustările la contractele de execuție lucrări/furnizare se vor putea deconta din liniile bugetare de pe care se decontează lucrări/dotări (15/53, 15/54, etc)?
b. După ce se încheie actul adițional la contractul de finanțare, pe liniile bugetare special create în MYSMIS se vor evidenția rezervele de implementare, din care se vor scădea ajustările care au
fost decontate până la data întocmii actului adițional la contractul de finanțare? Iar liniile bugetare de pe care s-au decontat ajustările (15/53, 15/54, etc) se vor completa cu ajustările decontate?

Răspuns:
a) Până la data încheierii actului adițional la contractul de finanțare, bugetele acestora se vor putea modifica prin Notificare, potrivit etapelor descrise în Ordinul MDLPA nr. 1586/2022, la cap. VI
– Metodologie privind modificarea contractelor de finanțare. Menționăm că potrivit art. 16 pasul N7, în cadrul bugetului contractului de finanțare se vor crea linii noi aferente ajustărilor (…) prin introducerea după caz a următoarelor subcategorii bugetare, care vor fi completate cu sumele care fac obiectul notificării: categ. de cheltuială 15/310 subcategoria cheltuieli de natura ajustărilor de preț la contrucții și instalații; categ de cheltuială 15/309 subcategoria cheltuieli de natura ajustărilor de preț la contractele de furnizare.
b) Se vor avea în vedere prevederile cap. VI din Ordinul MDLPA 1586/2022 art. 16 si art. 17, din care cităm ca relevant speței pasul N7 din art. 16 – Cu ocazia încheierii actelor adiționale la contractele de finanțare, respectiv a constituirii rezervelor de ajustare, categoria bugetară Diverse și neprevăzute (după caz), precum și categoriile aferente investiției de bază de unde sau transferat sume, vor fi reconstituite cu sumele realocate prin intermediul Notificării. Valoarea economiilor realocate se va scădea din valoarea totală a rezervei de ajustare solicitată prin intermediul actului adițional.

Întrebarea 10:
În situația unui contract de achiziție care cuprinde atât lucrări de construcții cât și furnizare echipamente, respectiv dotări, vă rugăm să ne comunicați ce formulă de ajustare a prețului se va folosi? Pentru partea de lucrări se va folosi formula de ajustare de la art. 17, alin 8 litera a), iar pentru partea de dotări se va folosi formula de ajustare de la art. 17, alin 8 litera b?

Răspuns:
Se va folosi o singură formula de ajustare pentru un contract. Ordonanța face trimitere la formule de ajustare pe tipuri de contracte: lucrări, servicii sau produse. Această clasificare este definită la art. 3 lit. m), n), o) din Legea nr. 98/2016.

Întrebarea 11:
Referitor la capitolul V. Ajustarea prețurilor în cadrul devizelor generale de investiții precum și a modificării valorii contractelor de finanțare, vă rugăm să ne comunicați:
a. Se pot actualiza și valorile dotărilor (linia 4.5. din devizul general) dacă procedurile de achiziție nu au fost lansare/ urmează să fie reluate?
b. Pentru o procedură de achiziție lucrări, inclusiv echipamente cu montaj care nu a fost lansată la data intrării în vigoare a ordonanței, se pot actualiza valorile atât pentru liniile de deviz care cuprind lucrări cât și pentru liniile de deviz care cuprind echipamente cu montaj (linia 4.3. din devizul general)?
c. Pentru o procedură de achiziție lucrări, inclusiv echipamente cu montaj și dotări, care nu a fost lansata la data intrării în vigoare a ordonanței, se pot actualiza valorile atât pentru liniile de deviz
care cuprind lucrări cât și pentru liniile de deviz care cuprind echipamente (linia 4.3.), respectiv dotări (linia 4.5)?

Răspuns:
Ordonanta nu face distinctie cu privire la ajustarea strict a anumitor linii din cadrul Devizelor generale ci prevede/permite actualizarea acestora in ansamblu.
Pentru cazurile în care contractele au fost reziliate și este nevoie de reluarea procedurii de atribuire, ajustarea prețurilor, precum și modificarea valorii contractelor de finanțare se va face potrivit cap. V, art. 19 și următoarele din ordonanță, iar nu potrivit art. 17. Actualizarea valorii devizului general pentru contractele de finanțare la care procedurile de atribuire a contractelor de produse nu au fost demarate sau urmează a fi reluate se va face în cadrul legislativ stabilit prin completarea art. 1 din OUG 64/2022 cu alin. (4). În acest context, se vor avea în vedere etapele descrise în Ordinul MDLPA nr. 1586/2022 la art. 14 precum și prevederile Anexei 8, care cuprinde inclusiv exemple de calcul începând cu pag. 42 – Exemple de ajustare a devizelor generale pentru contracte de produse.

Întrbarea 12:
Referitor la formula de ajustare de la art. 17, alin 8, lit. a vă rugăm să ne comunicați dacă Vpl – valoarea plății solicitată de către contractant la data depunerii solicitării de plată reprezintă valoarea integrală a situației de lucrări, sau din valoarea situației de lucrări trebuie deduse cheltuielile directe și indirecte.

Răspuns:
Vpl – – valoarea plății solicitată de către contractant la data depunerii solicitării de plată reprezintă valoarea fără TVA a situației de plată solicitată pentru rambursare/plată.

Întrebarea 13:
Art. 3 din OUG 64/2022 prevede faptul că (6) Beneficiarii privaţi, prevăzuţi la alin. (4) şi (5), care au atribuit contracte de achiziţii ca parte a unor scheme de ajutor de stat, pot aplica ajustările numai dacă aceste scheme de ajutor de stat sunt în vigoare şi se încadrează în condiţiile de acordare, conform regulilor de ajutor de stat relevante aplicabile, precum şi în plafoanele specifice ajutorului de stat.
Eventualele cheltuieli necesare ajustărilor de preţ peste plafoanele specifice schemelor de ajutor de stat se vor suporta de către beneficiari privaţi din bugetul propriu. Întrucât Ordonanța de Urgență prevede modul de reglementare a ajustărilor în ceea ce privește ajutorul de stat, fără a menționa în mod expres ajutorul de minimis, în vederea unei abordări unitare la răspunsul către solicitanții din POR, vă rugăm să ne clarificați dacă, în cazul beneficiarilor privați care implementează proiecte în cadrul POR 2014-2020 finanțate prin schema de ajutor de minimis, ajustările de preț sunt condiționate a fi realizate până la limita plafonului de minimis stabilit prin ghidul solicitantului, iar depășirile peste aceste plafoane vor fi suportate de către beneficiari privaţi din bugetul propriu.

Răspuns:
In conformitate cu prevederile alin. 1.4 si respectiv prevederile art. 3 alin. (6) si alin (7) din OUG nr. 64/2022, pentru contractele incheiate ca parte a schemelor de ajutor de stat inchise la 31.12.2021,
prevederile Ordonantei de Urgență 64/2022 nu se aplica. Precizam ca schemele de ajutor de stat din cadrul POR nu mai sunt in vigoare, fiind închise la 31.12.2021. Întrucât ajutorul de minimis, respectiv acordat în baza Regulamentului 1407/2014, nu constituie ajutor de stat, în sensul art 107 alin (1) din TFUE (Secțiunea 2 – Ajutoarele de stat), prevederile OUG nr. 64/2022 nu sunt aplicabile proiectelor finanțate în cadrul schemelor de ajutor de minimis din cadrul POR.
Beneficiarul poate utiliza economiile din cadrul contractelor de achizitii, in conformitate cu procedurile in vigoare aplicabile modificarii contractelor de finantare, respectiv a prevederilor Ordinului MDLPA nr. 1586/2022, cap. VI – Metodologie privind modificarea contractelor de finanțare.

Întrebarea nr. 14:
Ca urmare a publicării OUG 64/2022 privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, avem rugămintea să ne sprijiniți în
interpretarea prevederilor Cap. V din reglementare:
– Ajustarea prețurilor în cadrul devizelor generale este aplicabilă (și) situației în care singura achiziție nelansată în cadrul proiectului are ca obiect furnizarea dotărilor (linia 4.5 din devizul general)?
Menționăm faptul că dotările în cauză sunt destinate echipării specifice a obiectivului de investiție, lucrările la obiectiv fiind în derulare.
Problema identificată este aplicabilă unor proiecte finanțate în cadrul POR 2014-2020, implementate de către autorități publice.

Răspuns:
Ordonanta nu face distinctie cu privire la ajustarea strict a anumitor linii din cadrul Devizelor generale ci prevede/permite actualizarea acestora in ansamblu.
Actualizarea valorii devizului general pentru contractele de finanțare la care procedurile de atribuire a contractelor de produse nu au fost demarate sau urmează a fi reluate se va face în cadrul legislativ stabilit prin completarea art. 1 din OUG 64/2022 cu alin. (4). În acest context, se vor avea în vedere etapele descrise în Ordinul MDLPA nr. 1586/2022 la art. 14 precum și prevederile Anexei 8, care cuprinde inclusiv exemple de calcul începând cu pag. 42 – Exemple de ajustare a devizelor generale pentru contracte de produse.

Întrebarea nr. 15:
Pentru un contract de execuție lucrări din data de 18.01.2022 cu o durata de 14 luni. Potrivit prevederilor contractuale, capitolul privind ajustarea prețurilor: Prețurile sunt fixe și nu fac obiectul unei revizuiri într-un interval de 6 luni de la semnarea acestuia. După primele 6 luni de la semnarea contractului, prețuile se ajustează conform formulei: P = Po X ICC /100.
Cum procedăm cu privire la încheierea actului/actelor adițional/e în acest caz?
Încheiem un act adițional prin care introducem formula prevăzută de ordonanță pentru perioada în care nu avem clauză (6 luni).
Pentru restul perioadei de execuție în care avem clauză de ajustare conform contract (respectiv cele 8 luni), analizăm dacă se impune restabilirea echilibrului contractual și vom încheia un nou act adițional la contract prin care înlocuim formula existentă inițial la momentul împlinirii celor 6 luni?
În acest caz, restul rămas de executat va fi cel de la data la care se împlinesc cele 6 luni în care prețul este fix?
Solicitarea primită inițial de la executant pentru ajustare pe OUG 64/2022 acoperă și situația aceasta?

Răspuns:
In conformitate cu prevederile art. 11, alin. (1) din OUG 64/2021, conditia de decadere din drepturi in ceea ce priveste aplicarea prevederilor Ordonantei este ca prestatorul/executantul sa nu transmita in terme de 90 de zile de la intrarea in vigoare a Ordonantei, solicitarea privind ajustarea. Totodata in conformitate cu prevederile art. 3 alin. (10), alin. (11) si (12) din Ordonanata, prevederile acesteia se aplica si contractelor care contin clauza de ajustare care insa nu este acoperitoare pentru cresterile de pret generate de clauze imprevizibile. Astfel in situatia aceasta Beneficiarii au obligatia respectarii prevederilor de la art. 43 in sensul in care trebuie sa demonstreze dezechilibrul financiar contractual raportat la clauzele contractuale existente, la momentul la care acestea vor itra in aplicabilitate. 
Prin urmare in cazul prezentat, se vor intocmi Acte aditionale la fiecare etapa.
Avand in vedere faptul ca la acest moment formula de ajustare nu a intrat in aplicare, autoritatea contractanta va putea utiliza formula de ajustare prevazuta de OUG 64/2022, pana la intrarea in
aplicabilitatea a formulei existente in contract, iar la momentul respectiv are obligatia intocmirii Notei justificative prevazute de art. 43 din OUG 64/2022.
In ceea ce priveste solicitarea transmisa de catre Contractant, consideram suficienta o singura solicitarea din partea Contractantului, aceasta fiind acoperitoare pentru cele etape ale aplicarii formulei prevazute de OUG 64/2022, cu conditia ca aceasta solicitare sa fie transmisa in termenul de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a OUG 64/2022.

Întrebarea nr. 16:
Potrivit art. 17 alin. 1 din OUG 64/2022- „ajustarea stabilită conform prevederilor prezentei ordonanțe de urgență se realizează exclusiv pentru restul rămas de executat/furnizat și prestat la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.”

Conform Metodologiei privind întocmirea actelor adiționale la contractele de achiziție: „Actul adițional…va conține: 6. Valoarea restului rămas de executat determinat cantitativ și valoric, la data
intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.” 
Conform model Notă justificativă – pentru contract de lucrări:
„14. Valoarea lucrărilor executate până la data întocmirii notei (fără TVA):
16. Valoarea restului de executat la data întocmirii notei (fără TVA):”
Cum se ia în considerare valoarea restului rămas de executat? Cel de la data intrării în vigoare a ordonanței sau de la întocmirea notei justificative?

Răspuns:
OUG 64/2022 se aplica pentru tot restul ramas de executat la data intrarii in vigoare a Ordonantei, respectiv pentru tot restul ramas de executat la data de 11.05.2022.

Întrebarea nr. 17:
Referitor la un contract de lucrări, având în vedere faptul că în cadrul contractului se poate determina exact ponderea materialelor utilizate, autoritatea contractantă va folosi coeficientul de pondere al materialelor utilizat în calcului indicelui de cost în construcții , total, publicat de INS în Buletinul Statistic de Prețuri, sau poate folosi coeficientul de pondere al materialelor real determinat în urma
calculelor?

Răspuns:
In conformitate cu prevederile art. 17, alin (8) lit. a 1) „%_cpm – reprezinta coeficient de pondere al materialelor utilizat în calculul indicelui de cost în construcţii, total, publicat de Institutul Naţional de Statistică în Buletinul Statistic de Preţuri, la tabelul 15A, determinat în funcţie de tipul de construcţie”.
In conformitate cu prevederile OUG 64/2022, valoarea materialelor se va calcula conform Centralizator C6, iar in situatia in care acesta nu poate fi identificata se vor utiliza ponderile materialelor de construcţii, exprimate procentual, stabilite în funcţie de categoriile principale de lucrări de construcţii şi de tipurile de obiecte de construcţii prevăzute în Buletinul Statistic de Preţuri al Institutului National de Statistică prin raportare la obiectul contractului de achiziţie de lucrări.

Întrebare nr. 18:
Potrivit art. 10 lit b) din OUG 64/2022 actul adițional trebuie să conțină: “6. valoarea restului rămas de executat determinat cantitativ şi valoric, la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, până la data încheierii procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor sau, după caz, a procesului-verbal de recepţie şi dare în folosinţă pentru care se va aplica formula de ajustare cu ocazia fiecărei solicitări de plăţi, cantitativ şi valoric;”
Ce semnifică restul rămas de executat cantitativ și valoric la data intrării în vigoare a ordonanței, respectiv 11.05.202? Valoarea restului de executat cuprinde și lucrări executate dar nesolicitate la plată?

Răspuns:
Rest ramas de executat se raporteaza strict la lucrarile / produsele ramase de executat / furnizat. Nu vor intra sub incidenta OUG 64/2022 lucrarile/produsele care au fost executate/furnizate inainte de data de 11.05.2022.
Potrivti art. 17 alin. (2) „Prin valoarea restului rămas de executat se înţelege şi valoarea echipamentelor/bunurilor şi a altor dotări independente necesare pentru realizarea proiectelor a căror finanţare este asigurată din fonduri externe nerambursabile care fac obiectul contractului de finanţare, care nu au fost furnizate până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, respectiv până la întocmirea procesului verbal de recepţie şi dare în funcţiune a acestora.”

Întrebare nr. 19:
În cazul unui contract de furnizare autobuze și echipamente de încărcare îî sunt aplicabile prevederile OUG 64/2022, ținând cont de încadrarea acestuia în prevederile art. 3 alin. (2) lit b) (ii)? Totodată vă
rugăm să ne indicați sursa de finanțare pentru majorările solicitate?
Răspuns:
Prevederile OUG 64/2022 se aplică contractelor de achiziţie publică/contractelor sectoriale/acordurilorcadru de produse, definite la art. 3 alin. (1) lit. c) şi n) din Legea nr. 98/2016, respectiv celor din categoria active fixe corporale, aşa cum sunt reglementate de Hotărârea Guvernului nr. 2.139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, cu modificările şi completările ulterioare, cu modificările şi completările ulterioare.
– În cadrul Catalogului privind clasificarea și duratelor normale de funcționare a mijloacelor fixe, din cadrul Hotărârii Guvernului nr. 2.139/2004, Anexa 2.3 sunt enumerate Mijloacele de transport, respectiv mijloacele de transport auto.
Astfel, având în vedere faptul că autobuzele sunt mijloace de transport pentru persoane, în cazul unui contract de furnizare autobuze și echipamente de încărcare sunt aplicabile prevederile OUG 64/2022. 
Avand in vedere faptul ca este un contract de furnizare, formula de ajustare utilizata va fi cea stabilita la art. 17, alin. (8) lit. b1) si b2) din OUG 64/2022.
In ceea ce priveste sursa de finantare precizam ca beneficiarul poate utiliza economiile de pe anumite linii bugetare, inclusiv cele din capitolul Diverse și neprevăzute, pe care le poate transfera pe categoriile bugetare nou create în bugetul contractului, in speta categoria 15/309 (cheltuieli de natura ajustărilor de preț la contractele de furnizare), de unde vor fi și decontate de AMPOR.
De asemenea, se vor avea in vedere si prevederile art. 3. alin. 8 ”În cazul în care ajustarea nu se încadrează la capitolul diverse și neprevăzute și nici în economiile contractului de finanțare, se încheie
act adițional la contractul de finanțare pentru majorarea valorii eligibile și a cheltuielilor neeligibile ale proiectului, după utilizarea unui procent de 75% din valoarea eligibilă a contractului de finanțare, în condițiile prezentei ordonanțe de urgență” împreună cu prevederile art. 13, alin. 4 „Rezerva de ajustare a valorii contractului de finanțare face parte din bugetul proiectului, se evidențiază distinct ca linie bugetară…iar din aceasta se pot efectua plăți numai pentru finanțarea ajustării de preț necesare contractelor de achiziție care stau la baza implementării proiectelor Modificarea contractului de finanțare va avea în vedere respectarea prevederilor cap. VI al Ordinului MDPLA nr. 1586/2022.

Întrebare nr. 20:
Ca urmare a publicării OUG 64/2022 am început simulările pentru a constata modul în care acest act normativ va fi aplicat pentru contractele de finanțare ale municipiului X. În vederea stabilirii modului in care se va face reechilibrarea financiară a contractelor de lucrări încheiate în cadrul contractelor cu finanțare nerambursabilă aflate în implementarea municipiului X ne confruntăm cu problema utilizării formulei din contractele încheiate anterior apariției situației care a determinat emiterea OG 15/2021 și a OUG 64/2022.
Cele mai multe din contractele de lucrări au prevăzut la modalitatea de actualizare a valorii materialelor de construcție următoarea clauză:
“21. Ajustarea pretului contractului
21.1. – Pentru lucrarile executate, platile datorate de achizitor executantului sunt cele calculate in baza preturilor prevazute in propunerea financiara, anexa la contract.
21.2. – (1)Preţurile se pot ajusta doar în situația în care au loc modificări legislative sau au fost emise de către autorităţile locale acte administrative care au ca obiect instituirea, modificarea sau renunţarea la anumite taxe/impozite locale, al căror efect se reflectă în creşterea/diminuarea costurilor pe baza cărora s-a fundamentat preţul contractului.

(2) Ajustarea preturilor prezentate in propunerea financiara se va face prin raportatre la indicii statistici din luna Mai, sau dupa caz, luna Noiembrie din anul respectiv, publicati de Institutul National
de Statistca pentru ramura constructii, in baza urmatoarei formule de ajustare:
V=V(0) x C(A)
In care :
V- reprezinta valoarea ajustata a pretului unitar ofertat;
V(0) –reprezinta valoarea preturilor unitare declarate in propunerea financiara;
C(A) – reprezinta coeficientul de ajustare care urmeaza sa fie aplicat, dat de indicii statistici publicati de Institutul National de Statistca pentru ramura constructii din luna Mai , sau dupa caz, luna Noiembrie funcție de perioada cînd are loc ajustarea prețurilor unitare ofertate inițial în propunerea financiară.
Notă:O eventuală ajustare a prețurilor va fi posibilă cel mai devreme în 6 luni de la începerea execuției lucrărilor.”
Față de această formulare în care se face trimitere la prețul unitar ofertat și în care nu avem nici o referință a indicilor legată de data întocmirii ofertei sau a semnării contractului de lucrări, avem
următoarele întrebări:
V(0) este definit în legătură cu prețurile unitare ofertate, de aici concluzia că formula de actualizare nu se referă strict la actualizarea valorii contractului de lucrări în legătură cu creșterea la prețurile
materialelor de construcție, majorarea aplicându-se tuturor prețurilor unitare din ofertă, deci și manoperă, transport, utilaj, deși aceste valori – în special manopera – nu au crescut semnificativ în
ultima perioadă. Referitor la V(0) ar trebui să aplicăm această formulă, în scopul efectuării comparației prevăzute la art. 43 alin 3 al OUG 64, pentru toate prețurile unitare din oferta constructorului, sau doar în cazul prețurilor unitare aferente manoperei?

Răspuns:
Așa cum a fost descrisă în contract, formula de ajustare este aplicabilă prețurilor unitare ofertate fiind utilizați indicii statistici pe ramura construcții. De unde reiese faptul că se ajustează toate elementele componente ale prețului: metriale, manoperă, utilaje, transport.
Aplicarea formulei de la art. 43 din Ordonanță se realizează pentru tot restul rămas de executat la data intrării în vigoare a acesteia.

Întrebare nr. 21:
Vă rugăm să ne precizați care sunt pașii pe care trebuie să îi urmăm în relația cu antreprenorul, Consiliul județean și autoritatea finanțatoare, precum și cronlogia acestora (cu accent pe modul în care se constituie rezerva de implementare, fondurile din care se constituie această rezervă, momentul în care se realizează modificarea devizului general al proiectului și indicatorilor tehnico -economici ai proiectului).

Răspuns:
Etapele pe care autoritatea contractanta si respectiv Contractantii trebuie sa le respecte, sunt cele mentionate la art. 10 din cadrul OUG 64/2022 si respectiv prevederile art. 11 alin. (1) in ceea ce priveste termenele de solicitarea privind ajustarea in baza Ordonantei.

Totodata precizam faptul ca a fost publicat pe site-ul inforegio Ordinul Ministrului Dezvoltării,
Lucrărilor Publice și Administrației nr. 1586/10.08.2022 pentru aprobarea metodologiei privind ajustarea preturilor si a valorii devizelor generale in cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile. https://www.inforegio.ro/ro/noutati-anunturi-si-comunicate/132-2021/971-ordinulministrului-dezvoltarii-lucrarilor-publice-si-administratiei-nr-1586-10-08-2022-pentru-aprobareametodologiei-privind-ajustarea-preturilor-si-a-valorii-devizelor-generale-in-carul-proiectelor-finantatedin-fonduri-externe-nerambursabile.

Întrebare nr. 22:
Având în vedere publicarea OUG 64/09.05.2022 care este modalitatea de ajustare a prețurilor pentru beneficiarii privati si cum li se pot asigura resursele financiare necesare pentru mărirea valorii
contractului de lucrări? Menționăm faptul că Parohia nu deține resurse suplimentare pentru ajustarea acestor prețuri iar până la data prezentei nu au fost identificate economii pentru contractual de lucrări.

Răspuns:
Pentru punerea în aplicare a OUG 64 vă rugăm să aveți in vedere prevederile Ordinului MDLPA nr. 1586/10.08.2022 pentru aprobarea metodologiei privind ajustarea preturilor si a valorii devizelor
generale in cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile.
https://www.inforegio.ro/ro/noutati-anunturi-si-comunicate/132-2021/971-ordinul-ministruluidezvoltarii-lucrarilor-publice-si-administratiei-nr-1586-10-08-2022-pentru-aprobarea-etodologieiprivind-ajustarea-preturilor-si-a-valorii-devizelor-generale-in-carul-proiectelor-finantate-din-fonduriexterne-nerambursabile , care menționează la art. 1.4 că prevederile OUG nr. 64/2022 se aplica (…)
c) contractelor incheiate de beneficiari privati, fără a fi parte a unor scheme de ajutor de stat sau de minimis;

Întrebare nr. 23:
Pentru a pune în aplicare OUG 64/2022 privind ajustarea preturilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, echipa de implementare a identificat o neconcordanță între conținutul art. 9, alin. (3) care face referire la “rezerva de implementare pentru reechilibarea contractelor se constituie initial, în procent de 23% din valoarea restului de executat a contractului…” de unde reies cap. 1,2,4,5 și 6 din devizul general) și art. 9 alin (7) potrivit căruia “rezerva de implementare destinată finanțării ajustărilor de preț face parte din valoarea investiției de bază și include corespunzător în devizul general…” (de unde reiese doar cap. 4 din devizul general).

Răspuns:
In ceea ce priveste art. 9 alin. (3), acesta specifica in clar faptul ca rezerva de implementare se calculeaza pentru tot restul ramas de executat, la data intrării a OUG 64/2022.
In ceea ce priveste art. 9 alin (7), acesta nu impacteaza modul de calcul al rezervei de implementare ci clarifica incadrearea acesteia.

Întrebare nr. 24:
Cum se interpretează sintagma “nu este necesară reechilibrarea contractuală” prevăzută la art.43 alin. 2 din OUG64/2022?
Are caracter imperativ, în sensul că nu se întocmește act adițional la contract, urmând a se aplica în continuare formula existentă în contract sau se lasă la latitudinea autorității contractante posibilitatea de a întocmi act adițional la contract prin introducerea formulei de ajustare prevăzută în OUG64?

Răspuns:
Prin sintagma „nu este necesară reechilibrarea contractuală” prevăzută la art. 43 alin. 2 din OUG64/2022, se intelege faptul ca in situatia in care diferenţa de valoare între impactul financiar prevăzut la alin. (1) lit. e) şi impactul financiar prevăzut la alin. (1) lit. d) împărţită la valoarea impactului financiar prevăzut la alin. (1) lit. d) este mai mică sau egală cu 5%, se va mentine formula de ajustare
prevazuta in contract, nefiind aplicabile prevederile OUG 64/2022.

Întrebarea nr. 25:
Termenul pe care Autoritatea contractanta il are la dispozitie de la inregsitrarea solicitarii Constructorului este de 30 de zile, pentru efectuarea analizelor ce se impun, intocmirea Notei Justificative si incheierea actului aditional. Tinand cont de faptul ca legislatia s-a modificat ULTERIOR expirarii termenului initial de 60 de zile (in speta 11.07.2022), teoretic ar trebui sa se modifice si Metotodologia de aplicare a prevederilor Ordonantei, instrument extrem de util pentru Beneficiari in intelegerea si aplicarea corecta a actului normativ. Va rugam sa clarificati daca Metodologia sus amintita este in curs de modificare si in ce perioada estimati ca va fi publicata.
Ne intereseaza acest aspect intrucat, asa cum am prezentat mai sus, autoritatea Contractanta dispune de un termen de 30 de zile pentru analiza solicitarii si incheierea actului aditional iar, in cazul nostru acest termen se epuizeaza in data de 11.08.2022. In situatia in care Metodologia revizuita va implica modificari relationate cu anexele la actul aditional (centralizatoare, alte formualre, etc) sau cu modul de calcul al impactului dezechilibrului financiar / reechibrarii financiare ( spre exemplu in Metodologia actuala se specifica faptul ca valoarea multiplicatorului aferent formulei existenta in contract se calculeaza pe baza indicatorilor publicati pentru luna februarie 2022, aceeasi precizare si pentru modul de calcul al impactului reechilibrarii contractuale), Nota justificativa si actul aditional (care in cazul nostru trebuie intocmite pana pe data de 11.08.2022 ) vor trebui sa respecte indrumarile prevazute in metodologia actualizata. Ce se intampla si care sunt demersurile pe care trebuie sa le intreprindem in situatia in care Metodologia actualizata apare DUPA data de 11.08.2022?

Răspuns:
Urmare a solicitării precizam ca a fost publicat pe site-ul inforegio Ordinul Ministrului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației nr. 1586/10.08.2022 pentru aprobarea metodologiei privind ajustarea preturilor si a valorii devizelor generale in cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile. https://www.inforegio.ro/ro/noutati-anunturi-si-comunicate/132-2021/971-ordinulministrului-dezvoltarii-lucrarilor-publice-si-administratiei-nr-1586-10-08-2022-pentru-aprobareametodologiei-privind-ajustarea-preturilor-si-a-valorii-devizelor-generale-in-carul-proiectelor-finantatedin-fonduri-externe-nerambursabile.

Întrebarea nr. 26:
Formula de ajustare existenta actualmente in contractul de lucrari derulat in cadrul proiectului SMIS X este introdusa prin actul aditional nr. 2, in baza OG 15/2021. Avand in vedere faptul ca formula a fost introdusa in contract pe parcursul derularii acestuia, aceasta s-a aplicat incepand cu situatia de plata nr. 12 pana la situatia de plata nr. 19, inclusiv. In contextul in care in cadrul contractului se va aplica formula prevazuta in OUG 64/2022 (care va inlocui practic formula aferenta OG 15/2021), situatia de plata nr. 19 devine astfel SITUATIA DE PLATA FINALA aferenta aplicabilitatii formulei OG 15/2021. In acest caz se poate determina foarte clar valoarea cu care se majoreaza pretul contractului de lucrari urmare a aplicarii prevederilor OG 15/2021 (prin insumarea ajustarilor rezultate la SP 12, 13 ,14, 15, 16, 17, 18 si 19 inclusiv). Cum considerati ca este oportun a se reglementa valoarea finala a ajustarii pretului contractului in baza OG 15/2021: prin incheierea unui act aditional distinct la contractul de lucrari (anterior incheierii actului aditional pe OUG 64/2022) care sa aiba ca obiect strict acest aspect sau prin includerea in actul aditional aferent OG 64/2022, pe langa celelalte puncte
specifice, a unui punct distinct prin care se determina valoarea contractului de lucrari majorata cu ajustarea rezultata din aplicarea OG 15/2021?

Răspuns:
In situatia in care, ulterior intocmirii Notei justificative prevazuta la art. 43 din OUG 64/2022, diferenţa de valoare între impactul financiar prevăzut la alin. (1) lit. e) şi impactul financiar prevăzut la alin. (1) lit. d) împărţită la valoarea impactului financiar prevăzut la alin. (1) lit. d) este mai mare de 5%, reechilibrarea contractuală va urma procedura prevăzută de prezenta OUG 64/2022.

Ajustarea prevazuta de OUG 64/2022 se va aplica pentru restul ramas de executat si nu de decontat, astfel ca desi au fost executate lucrari in perioada anterioara datei de 11.05.2022, faptul ca acestea nu au fost solicitate la plata, nu are impact asupra restului ramas de executat si respectiv asupra valorii rezervei de implementare a contractului.
Totodata prevederile art. 2 alin. (14) din OG 15/2021 specifica faptul ca determinarea preţului final al contractului se realizează după depunerea ultimei solicitări de plată, în baza situaţiei centralizatoare ce va cuprinde totalitatea cheltuielilor efectuate în baza contractului, inclusiv în baza actelor adiţionale la acesta, însuşită de executant, diriginte de şantier şi aprobată de autoritatea/entitatea contractantă, prin încheierea unui act adiţional la contract, nefiind cazul mentionat de dvs. intrucat contractual este inca in derulare.

In conformitate cu prevederile art. 10 din OUG 64/2022 Etapa II Actul aditional va cuprinde: obiectul actului aditional, valoarea rezervei de implementare, modul de evidenţă a rezervei de implementare, plăţile care pot fi efectuate din rezerva de implementare, formula de ajustare a preţului contractului de achiziţie publică/contractului sectorial/acordului-cadru în acord cu prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă, valoarea restului rămas de executat determinat cantitativ şi valoric, la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, până la data încheierii procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor sau, după caz, a procesului-verbal de recepţie şi dare în folosinţă pentru care se va aplica formula de ajustare cu ocazia fiecărei solicitări de plăţi, cantitativ şi valoric, alte prevederi care sunt necesare pentru constituirea, evidenţa şi plăţile care vor avea loc din rezerva de implementare, anexe – inclusiv documentele care atestă îndeplinirea condiţiilor de imprevizibilitate prevăzute la art. 3 alin. (13).
Cu toate acestea in situatia in care la momentul la care incheiati act aditional in conformitate cu prevederile OUG 64/2022, aveti decontate toate lucrarile executate pana la data de 11.05.2022, cunoscand astfel valoarea cu care s-a majorat contractul in baza OG 15/2021 si eventuale alte majorari care au facut obiectul unor acte aditionale anterioare, puteti preciza valoarea pana la care s-a majorat contractul, nefiind necesare doua acte aditionale distincte, insa decizia asupra modalitatii de intocmire a actelor aditionale la contractul de lucrări este strict a partilor contractante.

Întrebare nr. 27:
Având în vedere încadrarea Actelor adiționale încheiate în baza OUG 64/2022 la categoria modificări contractuale în condițiile prevăzute la art. 221 alin. (1) lit (c) din Legea 98/2016, se impune realizarea controlului ex ante de către ANAP în vederea încheierii actelor adiționale de majorare a prețurilor cu rezerva de implementare la contractele de achiziție publică ca urmare a aplicării prevederilor OUG 64/2022 actualizată și modificată prin OUG 109/2022?
În condițiile în care se impune realizarea controlului ex ante, Actele adiționale se vor putea încheia, în acest caz, dupa primirea avizului ANAP? Aducem în vedere că termenul limită prevăzut de Ordonanța de Urgență nr. 64/2022 actualizată și modificată prin Ordonanța nr. 109/2022 pentru încheierea actelor adiționale la contractele de achiziție publică nu va putea fi respectat, având în vedere că procesul de avizare este unul de durată iar numărul mare de solicitări cu privire la controlul ex-ante general de necesitateac încheierii acestor acte adiționale ar conduce la extinderea termenelor legale de avizare.

Răspuns:
Avand in vedere faptul ca ANAP este entitatea publica care reglementeaza domeniul achizitiilor publice si respectiv faptul ca verificarile ex-ante sunt reglementate prin ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 98 din 14 decembrie 2017 privind funcţia de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, va rugam sa redirectionati solicitarea dvs. catre ANAP, singura entitate publica in masura sa stabileasca procedurile care se vor supune controlului
ex-ante.

Întrebare nr. 28:
Trebuie amânată încheierea actelor adiționale până la emiterea, de către MDLPA, a unei instrucțiuni AMPOR pentru punerea în aplicare a OUG 64/2022 sau se respectă doar metodologiile emise de MIPE?

Răspuns:
OUG 64/2022 prevede la art. 11 alin. (3) faptul că actele adiționale la contracte se încheie în termen de 30 de zile de la data înregistrării adresei prevăzute la alin. (1) si a documentelor justificative, respectiv în termen de 30 de zile de la data înregistrării solicitării Contractantului de introducere formulă de ajustare prevăzută de OUG 64/2022.
În situația în care sunt respectate prevederile OUG 64/2022 cu privire la Etapele necesare încheierii actelor adiționale, acestea pot fi semnate înainte de publicarea Normelor de aplicare. În cadrul ordonanței nu există nicio constrângere în acest sens.

Întrebare nr. 29:
Beneficiarul va emite HCL care certifica suportarea ajustării după elaborarea notei justificative sau după încheierea actului adițional?

Răspuns:
Potrivit Ordinului MDLPA nr. 1586/2022: Art. 4 
In scopul respectării prevederilor art. 10 din OUG nr. 64/2022, beneficiarii au obligatia, inainte de incheierea actelor aditionale aferente contractelor aflate in derulare, sa parcurga urmatoarele etape
premergatoare:
– Etapa I – Intocmirea Notei justificative* privind îndeplinirea condiţiilor cumulative prevăzute la art. 221 alin. (1) lit. c) pct. i) din Legea 98/2016, respectiv art. 238 lit. a) din Legea nr. 99/2016.
Nota justificativa, aprobată de reprezentantul legal al beneficiarului, va respecta modelul din Anexa 6.
HCL se va emite cu respectarea prevederilor legale în materia finanțelor publice locale și responsabilității fiscal-bugetare.

Întrebare nr. 30:
Avand in vedere ca Ordonanta nu face distinctie cu privire la ajustarea strict a anumitor linii din cadrul Devizelor generale ci prevede actualizarea acestora in ansamblu, va rugam sa ne clarificati daca se pot aplica majorari si asupra cheltuielilor conexe organizarii de santier.
Desi acestea nu sunt lucrari, totusi si aceste cheltuieli sunt afectate de cresterea preturilor.

Răspuns:
Ajustarea se aplica pentru tot restul ramas de executat la data intrarii in vigoare a OUG 64/2022. 
Ordonanța nu face distincție pentru lucrările, serviciile ce se executa în cadrul contractului și nu conține cu titlu explicativ informațiile cu privire la anumite linii bugetare, cheltuieli care se vor ajusta și alte cheltuieli care se vor elimina, ci moenționează în clar faptul că se ajustează tot restul rămas de executat, cu încadrarea în tipurile de contracte detaliate în cadrul Ordonanței.

Întrebare nr. 31:
Referitor la modalitatea de calcul prin care se manifestă dezechilibrul financiar, care formulă de calcul se va aplica:

Răspuns:
În conformitate cu prevederile OUG 64/2022 cât și a Anexei 6 la MDLPA nr. 1586/10.08.2022, se va calcula impactul financiar al dezechilibruli financiar, prin aplicarea formulei strict pentru valoarile
ajustărilor. Astfel se va ține cont de definiția multiplicatorului din cadrul Anexei6.