1. Programul privind ecologizarea zonelor afectate de deșeuri – Curățăm România (NOU!)

 Finanțator:

Administrației Fondului pentru Mediu

Obiectivul programului:

Ecologizarea zonelor afectate de deșeuri

Solicitanți eligibili:

Unitățile administrativ-teritoriale: comune, orașe, municipii, județe, subdiviziuni administrativ-teritoriale și asociaţiile de dezvoltare intercomunitară

 Beneficiarii finanțării pot coopta voluntari din comunitățile locale, inclusiv din rândul instituțiilor publice, unităților de învățământ, operatorilor economici și/sau puși la dispoziție de ONG-uri.

Activități eligibile:

 • Ecologizarea zonelor afectate de poluarea cu deșeuri (plastic, metal, deșeuri de echipamente electrice și electronice, sticlă, hârtie, cartoane, lemn, cauciuc, materiale textile, baterii și acumulatori, anvelope), inclusiv a gospodăriilor, zonelor de protecție din jurul lacurilor naturale, lacurilor de acumulare, cursurilor de apă, digurilor, canalelor, barajelor și a altor lucrări hidrotehnice, câmpurilor, pădurilor, de pe raza teritorială a UAT/ADI, dacă cantitățile de deșeuri nu intră în responsabilitatea operatorilor licențiați/autorizați, conform contractelor încheiate de solicitant cu aceștia.

 Valoarea grantului:

Suma maximă acordată de AFM pentru finanțarea unui proiect se stabilește în funcție de numărul locuitorilor UAT sau, în cazul ADI, în funcție de numărul cumulat de locuitori ai UAT care intră în componență, astfel:

 • 30.000 lei pentru solicitantul care are ≥ 400.001 locuitori;
 • 27.000 lei pentru solicitantul care are între 200.001 și 400.000 locuitori;
 • 24.000 lei pentru solicitantul care are între 100.001 și 200.000 locuitori;
 • 21.000 lei pentru solicitantul care are între 50.001 și 100.000 locuitori;
 • 18.000 lei pentru solicitantul care are între 20.001 și 50.000 locuitori;
 • 15.000 lei pentru solicitantul care are între 10.001 și 20.000 locuitori;
 • 12.000 lei pentru solicitantul care are între 5.001 și 10.000 locuitori;
 • 9.000 lei pentru solicitantul care are între 3.001 și 5.000 locuitori;
 • 5.000 lei pentru solicitantul care are între 1.501 și 3.000 locuitori;
 • 3.000 lei pentru solicitantul care are ≤ 1.500 locuitori.

 Constribuția beneficiarului: 0%

Termen limită: 6 iunie 2022

Informații suplimentare se pot găsi aici

 

2. Sprijin pentru noile inițiative locale europene Bauhaus (NOU!)

 Finanțator:

Uniunea Europeană

Obiectivul programului:

Sprijinirea sistemului edilitar prin asistență tehnică din partea unui grup de experți interdisciplinari.

Solicitanți eligibili:

Localități mici și mijlocii – orașe și aglomerări urbane, grupuri formate din mai multe municipalități ori zone funcționale (inclusiv zonele transfrontaliere) sub 100.000 locuitori.

Cei interesați vor trimite un formular de înscriere online și documente justificative în limba engleză.

Activități eligibile:

 Asistență în cele patru domenii prioritare stabilite de finanțator sunt:

 • Renovarea clădirilor și spațiilor publice existente într-un spirit circular și de neutralitate carbon;
 • Conservarea și transformarea patrimoniului cultural;
 • Adaptarea și transformarea clădirilor prin noi soluții de locuit la prețuri accesibile,
 • Regenerarea spațiilor urbane sau rurale.

 Aspectele determinante în selectarea proiectelor depuse:

 • O viziune avansată asupra modului de reconversie a unei infrastructuri existente, a zonelor dezafectate sau a spațiului public pe teritoriul unității administrative-teritoriale;
 • Potențial real ca în urma acestei incubări proiectul să devină una din inițiativele europene Bauhaus bazate pe locație;
 • Promovarea celor trei valori complementare ale Noului Bauhaus european: sustenabilitate, estetică și incluziune;
 • Promovarea unui proiect de viitor, inovator, care să abordeze provocările locale ale vremurilor noastre, dar și dorința de a experimenta noi valori adăugate pentru utilizatori, locuitori și teritorii.

Termen limită:

23 mai 2022, ora 17:00 

 Informații suplimentare se pot găsi aici

  

3. Sportul pentru toți 2022 (NOU!)

 Finanțator:

Decathlon România

Obiectivul programului:

Creare condiții mai bune pentru ca cetățenii să poată practica sport din plăcere și în siguranță.

 Solicitanți eligibili:

Școli sau licee din rețeaua de învățământ public, asociații de părinți sau organizații non-guvernamentale în numele unei școli/unui liceu din municipiile:

 • Brașov
 • București
 • Timișoara

 

Activități eligibile:

 • Reamenajarea și îmbunătățirea facilităților pentru sport din școlile gimnaziale și licee.

Valoarea grantului:

50.000 de euro pentru Brașov și Timișoara

100.000 de euro pentru București

 În Brașov vor fi susținute 3-5 școli și/sau licee, în Timișoara vor fi susținute 5-7 școli și/sau licee, iar în București 6-10 școli și/sau licee.

 Contribuția beneficiarului: 0%

 Termen limită:

9 mai 2022 – Brașov și Timișoara

25 aprilie 2022 – București

Informații suplimentare se pot găsi aici

 

4. Centre comunitare integrate

 Finanțator:

Uniunea Europeană și Guvernul României     

Program de finanțare:

Programul Operațional Regional, Axa 8, PI 8.1, Operațiunea B                                             

 Obiectivul programului:

Creșterea accesibilității serviciilor de sănătate, comunitare și a celor de nivel secundar, în special pentru zonele sărace și izolate.                                                                                          

Solicitanți eligibili:

UAT incluse în Anexei 14 la Ghid şi parteneriatele între acestea şi:

 1. Alte UAT;
 2. Orice alte autorități/instituții publice care pot contribui la buna implementare a proiectului.    

Activități eligibile:

Construcţia/reabilitarea/modernizarea/ extinderea/dotarea centrelor comunitare integrate.       

Valoarea grantului:

Între 10.000 și 100.000 euro.     

Contribuția beneficiarului:

2%   

Termen limită:

10 mai 2022, ora 12:00

Apelul de proiecte de tip necompetitiv se adresează solicitanților de finanțare care se regăsesc pe Lista celor 139 comunități cu tip de marginalizare peste medie și severă.

Informații suplimentare se pot găsi aici

 

5. Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”

Finanțator:

Guvernul României                                                                                                            

Program de finanțare:

Publicat în MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 221/7.III.2022

Obiectivul programului:

Asigurarea serviciului de bază pentru cetățenii care nu sunt racordați la rețeaua de gaze naturale, respectiv modernizarea infrastructurii existente.                                                                   

Solicitanți eligibili:

Unități administrativ-teritoriale

Activități eligibile:

 • înființarea de noi sisteme de distribuție a gazelor naturale;
 • extinderea sistemului de distribuție a gazelor naturale în localitățile din cadrul unei unități administrativ-teritoriale;
 • modernizarea sistemelor de distribuție a gazelor naturale prin transformarea în sisteme inteligente de distribuție a gazelor naturale.

Valoarea grantului:

Bugetul este de 55,5 miliarde lei.                                                                                        

Contribuția beneficiarului:

Neprecizat                                                                                                                        

Termen limită:

26 aprilie 2022

Informații suplimentare se pot găsi aici

 

6. Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunităţii

Finanțator:

Uniunea Europeană și Guvernul României

Program de finanțare:

PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL, AP 9, PI 9.1

Obiectivul programului:

Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială, prin măsuri integrate

Solicitanți eligibili:

UAT oraș/municipiu/sectoare București – ca membre în Grupul de Acțiune Locală din cadrul Listei SDL-urilor selectate la finanțare

Parteneriate între UAT oraș/municipiu/sectoare București – membru în Grupul de Acțiune Locală din cadrul Listei SDL-urilor selectate la finanțare și lider de parteneriat – și furnizori publici și privați de servicii sociale

Furnizori publici și privați de servicii sociale acreditați conform legislației în vigoare, cu o vechime de cel puțin un an, înainte de depunerea proiectului, cu competențe în furnizare de servicii sociale, comunitare, desfășurare de activități recreativ-educative, culturale, agrement și sport

Întreprinderi de economie socială de inserție                                                                       

Activități eligibile:

Intervențiile identificate în Strategiile de Dezvoltare Locală elaborate de către Grupurile de Acțiune Locală:

 • investiţii în infrastructura de locuire – construirea/reabilitare/modernizare locuinţelor sociale
 • investiţii în infrastructura de sănătate, servicii sociale – construcția/reabilitarea/modernizarea/dotarea centrelor comunitare integrate medico-socială
 • investiţii în infrastructura de educaţie – construire/reabilitare/modernizare/dotarea de unităţi de învăţământ preuniversitar (creşe, grădiniţe, şcoli primare, şcoli gimnaziale etc.)
 • investiții în amenajări ale spațiului urban degradat al comunității defavorizate
 • construirea/dotarea cu echipamente a infrastructurii întreprinderilor de economie socială de inserţie

Valoarea grantului:                                                                                                          

Valoare minimă aferentă cheltuielilor eligibile: 

30.000 euro – pentru apelurile de proiecte POR/2019/9/9.1/1/7REGIUNI si POR/2019/9/9.1/1/BI

Valoarea totală maximă a pachetului de proiecte de infrastructură la nivel de strategie: 4.900.000 euro    

Contribuția beneficiarului:

Minim 2% pentru celelalte categorii de beneficiari                                                                

Termen limită:

29 aprilie 2022, ora 10:00 – pentru apelurile de proiecte POR/2019/9/9.1/1/7REGIUNI si POR/2019/9/9.1/1/BI

Informații suplimentare se pot găsi aici

 

7. Programul Rabla Plus

Finanțator:

Administrația Fondului pentru Mediu

Obiectivul programului:

Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante din punct de vedere energetic.                                                    

Solicitanți eligibili:

 • UAT, inclusiv subdiviziunea administrativ-teritorială a municipiului
 • Unitatea/instituţia de învăţământ, de stat ori privată; instituţia publică, Institutul de cercetare-dezvoltare înfiinţat ca instituţie publică
 • Instituţia din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
 • ONG-uri
 • Culte religioase
 • Operatori economici
 • Institute de cercetare-dezvoltare cu activitate în regim economic
 • Societatea profesională de avocaţi cu răspundere limitată;
 • Unităţile medico-sanitare înfiinţate conform Legii societăţilor nr. 31/1990
 • Entităţi fără personalitate juridică:
 • PFA, Întreprinderea individuală şi întreprinderea familială
 • Organizaţiile profesionale ale profesiei liberale
 • Alte persoane juridice, de drept public ori privat.                                                                  

Activități eligibile:

 • 51.000 de lei pentru autovehicul nou pur electric sau autovehicul nou cu pilă de combustie cu hidrogen și 26.000 de lei pentru un autovehicul nou electric hibrid plug-in, exceptând motocicleta, care generează maximum 80 g CO2/km în sistem WLTP, în schimbul casării unui autovehicul uzat;
 • 54.000 de lei pentru autovehicul nou pur electric sau autovehicul nou cu pilă de combustie cu hidrogen și 29.000 de lei pentru un autovehicul electric hibrid plug-in, care generează maximum 80 g CO2/km în sistem WLTP, pentru achiziționarea unui autovehicul nou, în schimbul casării a două autovehicule uzate;
 • pentru fiecare autovehicul uzat mai vechi de 15 ani și cu normă de poluare mai mică de Euro 3, se adăugă un ecobonus de 1.500 lei/autovehicul.

Ecotichet pentru achiziționare motocicletă electrică este 26.000 lei + ecobonus în valoare de 1.500 lei, pentru casare autovehicul uzat de cel puțin 15 ani de la data fabricației cu norma de poluare Euro 3 sau inferioară.

Valoarea grantului:

Maximum 54.000 lei                                                                                                          

Contribuția beneficiarului:

Valoarea finanțării max. 50% din preţul autovehiculului nou prin cele două programe              

Termen limită:

Din data de 8 februarie 2022 a început înscrierea în aplicația informatică. La Programul Rabla Plus termenul a fost extins la 300 de zile de la data emiterii                                                         

Informații suplimentare se pot găsi aici

 

8. MusicAIRE: Apel de proiecte adresat redresării sectorului muzical în Europa ca urmare a efectelor produse de COVID-19

Finanțator:

Uniunea Europeană

Program de finanțare:

Sprijinirea redresării sectorului muzical în Europa prin proiectarea și testarea unei scheme de sprijin care răspunde provocărilor COVID-19, încurajând și sustenabilitatea ecosistemului muzical

Obiectivul programului:

Organizație publică/privată cu personalitate juridică, de ex. organizații non-profit (private sau publice)

autorități publice (naționale, regionale, locale)

organizații internaționale; entități cu profit.

 Activități eligibile:

 • Recuperare verde
 • Recuperare digital
 • Recuperare justă și rezistentă

Valoarea grantului:

MusicAIRE (micro) – Maximum 15.000 euro/proiect

MusicAIRE (mic) – Maximum 30.000 euro/proiect

MusicAIRE (mediu) – Maximum 55.000 euro/proiect                                                             

Contribuția beneficiarului:

0%      

Termen limită:

25 aprilie 2022

Informații suplimentare se pot găsi aici

 

9. Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate (roma și non-roma) din orașe/municipii cu peste 20.000 locuitori – Etapa a III-a a mecanismului Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunităţii

Finanțator:

Uniunea Europeană și Guvernul României

 Program de finanțare:

PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN, AP 5, OS 5.1                                            

Obiectivul programului:

Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate (roma și non-roma) din orașe/municipii cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității roma, prin implementarea de măsuri/operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC.

Solicitanți eligibili:

 • Autorități publice locale și unități cu personalitate juridică aflate în coordonarea sau subordonate acestora
 • Furnizori acreditați de servicii specializate pentru stimularea ocupării forței de muncă
 • Furnizori autorizați de formare profesională
 • Centre autorizate de evaluare și certificare competențe profesionale obținute pe alte căi decât cele formale
 • Furnizori de servicii sociale acreditați în condițiile legii
 • Asociații și fundații
 • Organizații sindicale
 • Organizații patronale
 • Întreprinderi sociale de inserție
 • Angajatori
 • Camere de Comerţ şi Industrie
 • Unităţi şcolare și Inspectorate Școlare Județene                                                                  

Activități eligibile:

 • Sprijin pentru accesul și/sau menținerea pe piața muncii
 • Susținerea antreprenoriatului în cadrul comunității, inclusiv a ocupării pe cont propriu
 • Sprijinirea dezvoltării/furnizării de servicii sociale/medicale/medico-sociale, inclusiv în cadrul centrelor comunitare integrate
 • Sprijin pentru creșterea accesului și participării la educație
 • Activități de îmbunătățire a condițiilor de locuit ale persoanelor din grupul țintă
 • Asistență juridică pentru reglementarea actelor de identitate, de proprietate, de stare civilă
 • Combaterea discriminării și a segregării

Valoarea grantului:

Valorile proiectelor se stabilesc de GAL-uri prin Ghidurile proprii aferente SDL-urilor aprobate.

Contribuția beneficiarului:

Variabilă                                                                                                                           

Termen limită:

29 aprilie 2022, ora 16:00

Informații suplimentare se pot găsi aici și aici

 

10. Măsuri de reducere a contaminării cu substanțe periculoase în depozite municipale temporare

 Finanțator:

Norvegia, Islanda, Liechtenstein și Guvernul României

Program de finanțare:

MECANISM FINANCIAR AL SPAŢIULUI ECONOMIC EUROPEAN 2014-2021

Obiectivul programului:

Creșterea capacității de a gestiona/reduce/elimina riscurile generate de substanțele periculoase și deșeurile municipale.                                                                                                         

Solicitanți eligibili:

Autorități locale sau regionale (municipale/județene)

Proiectul poate fi implementat și în parteneriat entități din România și/sau Statele Donatoare   

Activități eligibile:

 • Servicii de consultanță;
 • Desfășurare întâlniri de lucru, workshop-uri virtuale pentru definirea problematicilor și a soluțiilor privind închiderea depozitelor temporare de deșeuri municipale, vizate de proiect factorilor de decizie;
 • Elaborare studii de impact asupra mediului privind riscurile create de depozitele temporare de deșeuri municipale;
 • Elaborarea măsurilor și acțiunilor de închidere a depozitelor temporare de deșeuri municipale;
 • Elaborarea unor studii de fezabilitate privind implementarea măsurilor de închidere a depozitelor temporare de deșeuri municipale;
 • Implementarea măsurilor de închidere a depozitelor temporare de deșeuri municipale;
 • Elaborare ghiduri de bune practici privind rezultatul proiectului/a măsurilor de închidere și implementarea acestora.

Valoarea grantului:

Între 1.300.000 și 2.500.000 euro                                                                                        

Contribuția beneficiarului:

0%      

Termen limită:

9 mai 2022, ora 15:00

Informații suplimentare se pot găsi aici

 

11. Programul Energetic în România – Cunoștințe sporite despre energie regenerabilă, eficiență energetică

Finanțator:

Islanda, Liechtenstein, Norvegia                                                                                         

 Program de finanțare:

Mecanismele Financiare SEE & Norvegian 2014-2021

Obiectivul programului:

Energie cu consum mai mic de carbon și securitate sporită a aprovizionării.                           

Solicitanți eligibili:

Orice entitate, publică sau privată, comercială sau necomercială și organizație neguvernamentală, înființată ca persoană juridică în România.

Parteneri eligibili:

Entități publice/private, comerciale/necomerciale, stabilite ca persoană juridică în Norvegia sau în România.                                                                                                                          

Activități eligibile:

 • Training-uri, seminarii, mentorat, campanii media etc.;
 • Conferințe/workshop-uri în domeniul energiei regenerabile, eficienței energetice;
 • Credite educaționale la nivel terțiar privind energia regenerabilă, eficiența energetică și securitatea energetică;
 • Instruirea personalului în consiliere energetică;
 • Instruire publicului larg despre modalitățile de utilizare a energiei mai eficient;
 • Sprijin pentru training în implementarea sistemelor de management energetic, care includ eficiența energetică, generarea locală de surse regenerabile, suficiența/securitatea energetică, crearea unei echipe de management energetic în industrii, autorități publice locale, universități, cu excepția cerințelor impuse de lege;
 • Sprijinirea abilităților privind evaluarea preliminară, pregătirea și dezvoltarea unei investiții energetice, inclusiv cunoștințe legate de cum se vinde și cum se cumpără eficiență energetică;
 • Sprijin pentru training-uri pentru depășirea barierelor interne/externe pentru eficiența energetică ce urmează a fi implementată;
 • Sprijin pentru instruiri ale autorităților publice locale în relația cu asociațiile de gospodării/blocuri.

Valoarea grantului:

Între 50.000 și 200.000 euro.                                                                                              

Contribuția beneficiarului:

Minimum 10%                                                                                                                   

 Termen limită:

31 mai 2022, ora 14:00

Informații suplimentare se pot găsi aici

 

12. START ONG, ediția 2022

 Finanțator:

Kaufland România și Asociația Act for Tomorrow

 Obiectivul programului:

Încurajarea ONG, grupuri informale/de inițiativă și instituțiile să dezvolte/să implementeze proiecte de responsabilitate socială care să ducă la dezvoltarea comunităților din care acestea fac parte.           

Solicitanți eligibili:

ONG-uri și fundații;

Instituții publice din sfere precum:

 • educația (grădinițe, școli, licee)
 • cu rol social (cantine, centre pentru persoane vârstnice și copii)

Grupuri informale/de inițiativă                                                                                             

 

Activități eligibile:

 • Domeniul Educație
 • Domeniul Social
 • Domeniul Sănătate
 • Domeniul Mediu
 • Domeniul Cultural

Valoarea grantului:

pragul I, cu o valoare de până la 1.000 de euro;

pragul II, cu o valoare cuprinsă între 1.000 și 5.000 de euro;

pragul III, cu o valoare cuprinsă între 5.000 și 10.000 de euro.                                              

Contribuția beneficiarului:

0%

Termen limită:                                                                                                                 

31 decembrie 2022                                                                                                            

Informații suplimentare se pot găsi aici

 

13. Programul național de construcții de interes public sau social

 Finanțator:

Guvernul României

 Obiectivul programului:

Construire/reabilitare/modernizare/dotare/extindere obiectiv, finalizare obiectiv demarat anterior de beneficiar.                                                                                                                         

Solicitanți eligibili:

Autorități publice centrale

Autorități publice locale

Alte instituții publice și instituții de interes public și persoane juridice recunoscute ca fiind de utilitate publică în condițiile legii

Alte entități ce funcționează în baza unor legi speciale, inclusiv persoane fizice și juridice în cazul Subprogramului ”Lucrări în primă urgență”                                                                           

 Activități eligibile:

Construire/reabilitare/modernizare/dotare/extindere obiectiv, finalizare obiectiv demarat anterior de beneficiar

 1. Subprogramul ”Săli de sport”
 2. Subprogramul ”Bazine de înot”
 3. Subprogramul ”Complexuri sportive”
 4. Subprogramul ”Așezăminte culturale”
 5. Subprogramul ”Unități și instituții de învățământ de stat”
 6. Subprogramul ”Patinoare artificiale”
 7. Subprogramul ”Unități sanitare”
 8. Subprogramul ”Săli de cinema”
 9. Subprogramul ”Lucrări în primă urgență”
 10. Subprogramul ”Reabilitare blocuri de locuințe situate în localități din zone defavorizate”
 11. Subprogramul ”Drumuri de interes local și drumuri de interes județean”
 12. Subprogramul ”Fose septice, microstații de epurare și sisteme de alimentare cu apă”
 13. Subprogramul ”Alte obiective de interes public sau social în domeniul construcțiilor”

 

Valoarea grantului: 

Contribuția beneficiarului:

0%                                                                                                                       

Termen limită:

Depunere continuă                                                                                                

Informații suplimentare se pot găsi aici

 

14. Managementul riscului la inundații, eroziune costieră și alte riscuri identificate prin evaluarea naţională a riscurilor

Finanțator:

Uniunea Europeană și Guvernul României

Program de finanțare:

PROGRAMUL OPERAȚIONAL INFRASTRUCTURĂ MARE, AP 5, O.S. 5.1

Obiectivul programului:

Promovare acțiuni de prevenirea principalelor riscuri generate de schimbări climatice, îndeosebi inundații și eroziune costieră, în vederea evitării pagubelor economice și pierderii de vieți omenești și a conformării cu cerințele directivelor din sector                                                                

Solicitanți eligibili:

Ministerul Apelor și Pădurilor în parteneriat cu structurile specializate să implementeze măsurile specifice din cadrul PMRI pentru acțiuni de tip A

Ministerul Apelor și Pădurilor în parteneriat cu ONG-urile și alte structuri cu specializare în domeniul ecologic, pentru acțiuni de tip A

Administrația Națională de Meteorologie – pentru acțiunile de tip A specifice ANM

Administrația Națională “Apele Române” pentru acțiuni de tip B

Alte organisme cu atribuţii în prevenirea şi managementul la nivel național a riscurilor identificate pe baza evaluării naţionale – pentru acțiuni de tip C

Activități eligibile:                                                                                                           

 1. Acțiuni pentru managementul riscului la inundații
 2. Acțiuni pentru prevenirea eroziunii costiere
 3. Măsuri de prevenire şi protecţie împotriva altor riscuri

 

Valoarea grantului:

Prin program sau ghidul solicitantului nu se propun valori maxime ale proiectelor

Contribuția beneficiarului:

0%      

Termen limită:

30 iunie 2022

Informații suplimentare se pot găsi aici                                                                           

 

15. Decontaminarea siturilor poluate istoric – proiecte noi

Finanțator:

Uniunea Europeană și Guvernul României

Program de finanțare:

PROGRAMUL OPERAȚIONAL INFRASTRUCTURĂ MARE, AP 4, O.S. 4.3

Obiectivul programului:

Implementare măsuri de decontaminare şi ecologizare a unor situri contaminate şi abandonate, deţinute de autorităţile publice sau pentru care au responsabilitate în procesul de decontaminare

Solicitanți eligibili:                                                                                                          

Autorităţi publice/instituții publice, structuri subordonate acestora, pentru situri contaminate istoric aflate în proprietate/puse la dispoziţie de către proprietar – printr-un act juridic – în vederea implementării proiectului

Activități eligibile:                                                                                                           

Activităţi de decontaminare şi ecologizare situri poluate istoric, inclusiv refacere ecosisteme naturale şi asigurarea calităţii solului în vederea protejării sănătăţii umane. Investiţiile urmăresc diminuarea riscului existent pentru sănătatea umană şi pentru mediu cauzat de activităţile industriale desfăşurate în trecut şi instituirea de măsuri pentru atenuarea riscurilor identificate, astfel încât să se atingă riscul acceptabi

Utilizarea infrastructurii verzi va fi considerată o opțiune prioritară pentru acțiunile de decontaminare (bio-decontaminarea siturilor poluate)

Valoarea grantului:                                                                                                          

NA

Buget alocat apelului: 5.716.409 euro

Contribuția beneficiarului:                                                                                               

Pentru beneficiari autorități publice locale/ instituții subordonate acestora, finanțate de la bugetul local:

Minim 2%

Pentru beneficiari instituții centrale, finanțate de la bugetul de stat:

Minim 15%                                                                                                                        

Termen limită:

30 iunie 2022                                                                                                                    

Informații suplimentare se pot găsi aici

 

16. Refacerea ecosistemelor degradate

Finanțator:

Uniunea Europeană și Guvernul României

Program de finanțare:

PROGRAMUL OPERAȚIONAL INFRASTRUCTURA MARE, AP 4, OS 4.1

Obiectivul programului:

Menţinerea şi refacerea ecosistemelor degradate şi a serviciilor furnizate (împăduriri coridoare ecologice etc.), situate în afara ariilor naturale protejate                                                        

Solicitanți eligibili:

Administratori/proprietari ai fondului forestier național aflat în proprietate publică

Administratori/proprietari ai apelor de suprafață aflate în proprietate publică

Administratori/proprietari de pajiști permanente aflate în proprietate publică

Administratori/proprietari de peșteri aflate în proprietate publică                                            

Activități eligibile:

 • Menținerea și refacerea ecosistemelor forestiere și a serviciilor furnizate
 • Menținerea și refacerea ecosistemelor lacustre și de ape curgătoare și a serviciilor furnizate
 • Menținerea și refacerea ecosistemelor de pajiști și a serviciilor furnizate
 • Menținerea și refacerea ecosistemelor de peșteri și a serviciilor furnizate

Valoarea grantului:

Maximum 10.000.000 euro/proiect                                                                                      

Contribuția beneficiarului:

Variabilă                                                                                                                           

Termen limită:

30 iunie 2022                                                                                                                    

Informații suplimentare se pot găsi aici

 

 17. Apel de proiecte pentru dezvoltarea infrastructurii de management integrat al deșeurilor – proiecte noi de investiții

 Finanțator:

Uniunea Europeană și Guvernul României

Program de finanțare:

PROGRAMUL OPERAȚIONAL INFRASTRUCTURA MARE 2014 – 2020, AP 3, OS 3.1

Obiectivul programului:

Reducerea numărului depozitelor neconforme şi creşterea gradului de pregătire pentru reciclare a deşeurilor în România

Solicitanți eligibili:                                                                                                          

Asociaţii de Dezvoltare Intercomunitară prin Consiliile Județene

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

Instituții publice cu responsabilități în domeniul managementului deșeurilor, în parteneriat cu MMAP

Primăria Municipiului Bucureşti, primării de sector

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor/Administrația Fondului pentru Mediu

Administrația Fondului pentru Mediu                                                                                   

Activități eligibile:

 • Proiecte noi integrate/individuale de consolidare şi extindere sisteme de management integrat al deşeurilor
 • Consolidare capacitate instituţională a MMAP pentru guvernanța în domeniul managementului al deșeurilor (pentru sprijinirea implementării PNGD) și a instituțiilor publice cu responsabilități în domeniul managementului deșeurilor
 • Implementare sistem integrat de management al deşeurilor în municipiul Bucureşti
 • Proiecte de închidere a depozitelor neconforme de deșeuri industriale periculoase și nepericuloase
 • Pegătire portofoliu de proiecte aferent perioadei 2014-2020 și post 2020 (după caz)
 • Proiecte de închidere a depozitelor neconforme de deșeuri municipale (neincluse în proiectele de management integrat ale deșeurilor la nivel județean)

Valoarea grantului:

Nu există plafoane valorice privind dimensiunea proiectelor                                                  

Contribuția beneficiarului:

Pentru beneficiari autorități publice locale:

Minim 2%

Pentru beneficiari instituții centrale, finanțate de la bugetul de stat:

Minim 15%                                                                                                                        

Termen limită:

1 iulie 2022

Informații suplimentare se pot găsi aici

 

18. Programul de Granturi pentru finanțarea proiectelor din domeniul educației

Finanțator:

Fundația Nouă ne pasă

Obiectivul programului:

Încurajarea ONG și a instituțiilor de învățământ să dezvolte și să implementeze proiecte care contribuie la îmbunătățirea calității procesului educațional                                                     

Solicitanți eligibili:

ONG

Instituții de învățământ preuniversitar

Instituții de învățământ superior

Activități eligibile:

 • Proiecte cu impact relevant în societate, care sprijină gândirea strategică, mențin o direcție pe termen mediu-lung și implică direct/indirect comunitatea locală
 • Creșterea nivelului general de pregătire, îmbunătățirea calității educațională sau oferă șansă la educație copiilor din comunități dezavantajate
 • Propuneri de soluții pentru probleme cu care se confruntă școala, copiii și educația din România
 • Creșterea nivelului de educație în comunități neglijate prin modele testate sau inovatoare de intervenție, cu impact măsurabil

Valoarea grantului:                                                                                                          

Maximum 60.000 lei                                                                                                          

Contribuția beneficiarului:

0%      

Termen limită:

1 iulie 2022*

*Noi apeluri de proiecte vor fi lansate la începutul fiecărei luni

Până la atingerea numărului de proiecte maxim admis, 50 de propuneri sau timp de maxim 10 zile de la lansare.

Informații suplimentare se pot găsi aici

 

19. Apelul Filme în mișcare (Films on the Move)

Finanțator:

Uniunea Europeană

Program de finanțare:

Programul Europa Creativă 

Obiectivul programului:

Încurajarea și sprijinirea distribuției mai largă a filmelor europene nenaționale recente, încurajând agenții de vânzări și distribuitorii de cinematografe să investească în promovarea și distribuția adecvată a filmelor europene nenaționale

Solicitanți eligibili:                                                                                                          

Persoane juridice (organisme publice/private) stabilite într-una din țările participante la Europa Creativă, adică statele membre ale UE, țări non-UE, precum țările SEE și țările asociate Programului Europa Creativă sau țările care sunt în negocieri pentru un acord de asociere și în care acordul intră în vigoare înainte de semnarea granturilor

Activități eligibile:                                                                                                           

 • Campanii de distribuție teatrală și/sau online paneuropeană a filmelor europene eligibile, coordonate de agentul de vânzări al filmului

Valoarea grantului: –          

Contribuția beneficiarului:

Minimum 10%                                                                                                                   

Termen limită:

5 iulie 2022, ora 17:00 CET                                                                                                

Informații suplimentare se pot găsi aici

 

20. Elaborarea planurilor de management/seturilor de măsuri de conservare/ planurilor de acţiune pentru ariile naturale protejate (inclusiv cele situate în mediul marin) şi pentru speciile de interes comunitar neacoperite de proiectele anterioare

Finanțator:

Uniunea Europeană și Guvernul României

Program de finanțare:

PROGRAMUL OPERAȚIONAL INFRASTRUCTURA MARE, AP 4, O.S. 4.1

Obiectivul programului:

Creşterea gradului de protecţie şi conservare a biodiversităţii şi refacerea ecosistemelor degradate

Solicitanți eligibili:

Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate – Structura responsabilă pentru administrarea/asigurarea managementului ariei protejate

ONG-uri (asociaţii şi fundaţii) cu atribuţii de protecţia mediului şi/sau protecţia naturii

Institute de cercetare/universităţi/muzee cu atribuţii de protecţia mediului şi/sau protecţia naturii

Autorităţi publice centrale/locale/alte structuri în coordonarea/subordonarea autorităţilor centrale/locale                                                                                                                   

Activități eligibile:

 • Elaborare planuri de management/seturi de măsuri de conservare/planuri de acţiune pentru ariile naturale protejate (inclusiv cele situate în mediul marin) şi pentru speciile de interes comunitar care nu sunt finanțate în cadrul altor programe (prevăzute în OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările ulterioare)

Valoarea grantului:

Valoarea maximă a proiectului: 5.000.000 euro                                                                    

Contribuția beneficiarului:

0%      

Termen limită:

31 iulie 2022

Informații suplimentare se pot găsi aici

 

21. Dezvoltarea infrastructurii de termoficare – proiecte noi

Finanțator:

Uniunea Europeană și Guvernul României

Program de finanțare:

PROGRAMUL OPERAŢIONAL INFRASTRUCTURĂ MARE 2014-2020, AP 7, OS 7.1            

Obiectivul programului:

Promovare investiţii în eficiența energetică a sectorului de termoficare pentru reducerea pierderilor în rețelele de transport și distribuție a agentului termic

Solicitanți eligibili:                                                                                                          

UAT – autorități publice locale din localitățile selectate (cu proiecte în cadrul POS Mediu 2007-2013 în cadrul AP 3) și din alte localități, în limita resurselor financiare disponibile

Activități eligibile:

 • Proiecte integrate de termoficare în cele 7 orașe selectate (Botoșani, Oradea, Iași, Râmnicu Vâlcea, Bacău, Timișoara, Focșani) pentru continuarea investițiilor începute în perioada 2007-2013 prin POS Mediu 2007-2013, în vederea asigurării sustenabilității
 • Proiecte de termoficare ale altor autorități locale (altele decât cele 7 orașe preidentificate în POIM) propuse şi selectate similar celor utilizate pentru proiectele prioritare, în funcţie de resursele disponibile, în vederea creșterii confortului termic al consumatorilor simultan cu scăderea costurilor aferente producerii și consumului de energie și luând în considerare evoluțiile în domeniul eficienței energetice la nivelul centrelor urbane

Valoarea grantului:

Maximum 20.000.000 euro                                                                                                 

Contribuția beneficiarului:

Minim 2%                                                                                                                         

Termen limită:

31 decembrie 2022, ora 17:00                                                                                            

Informații suplimentare se pot găsi aici și aici

 

22. Fondul de acțiune în domeniul managementului energiei durabile

Finanțator:

Guvernul României       

Program de finanțare:

Instituit prin ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 158/ 2020

Obiectivul programului:

Contribuție la susținerea managementului energiei durabile în localitățile sărace/subdezvoltate din România, prin îmbunătățirea infrastructurii municipale, sporirea capacității și gradului de conștientizare cu privire la eficiența energetică și energia regenerabilă                                   

Solicitanți eligibili:

Unitățile administrativ-teritoriale din regiuni sărace/subdezvoltate ale României                      

Activități eligibile:

Obiectivele de investiții din următoarele domenii specifice:

 • reabilitarea termică a clădirilor publice
 • termoficare
 • furnizarea de energie
 • inclusiv regenerabilă
 • iluminat public
 • transport public
 • planificare urbană

Valoarea grantului:

Variabilă                                                                                                                           

Contribuția beneficiarului:

15%   

Termen limită:

31 decembrie 2025                                                                                                            

Informații suplimentare se pot găsi aici

  

23. Fundamentarea deciziilor, planificare strategică și măsuri de simplificare pentru cetățeni la nivelul administrației publice locale din regiunea mai dezvoltată – Apel nelansat

 Finanțator:

Uniunea Europeană și Guvernul României

Program de finanțare:

Programul Operațional Capacitate Administrativă, Axa Prioritară 2, Obiectivul Specific 2.1

 Solicitanți eligibili:

Unităţi administrativ-teritoriale – județe (județul Ilfov), municipii și subdiviziuni ale municipiilor (București și sectoarele)

Pot fi parteneri (asociați) în cadrul acestui apel:

 • UAT: județul Ilfov, municipiul București și sectoarele care îndeplinesc condițiile de eligibilitate
 • orice alte autorități/instituții publice locale (din județul Ilfov/municipiul București și sectoarele) care pot contribui la implementarea proiectului
 • ONG-uri (cu excepția Grupurilor de acțiune locală)
 • Asociații de dezvoltare intercomunitară
 • parteneri sociali (sindicate, patronate și formele de asociere ale acestora cu personalitate juridică)
 • instituții de învățământ superior acreditate

 Activități eligibile:

 • Acces online la serviciile gestionate partajat sau exclusiv de autoritățile și instituțiile publice locale
 • Digitalizarea proceselor de administrare a documentelor
 • Retro-digitalizarea documentelor din arhivă

Valoarea grantului:

Variabilă

 Contribuția beneficiarului:

2%

 Termen limită:

Apel nelansat

 Informații suplimentare se pot găsi aici

 

 24. Investiții în exploatații pomicole – Apel nelansat

Finanțator:

Uniunea Europeană și Guvernul României

Program de finanțare:

PROGRAMUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ, Submăsura 4.1a

Obiectivul programului:

Îmbunătățirea performanței economice a fermelor, facilitarea restructurării și modernizării fermelor, în special în vederea creșterii participării și orientării către piață, cât și a diversificării agricole  

Solicitanți eligibili:

 • Persoana fizică autorizată
 • Întreprinderi individuale
 • Întreprinderi familiale
 • Societate în nume colectiv – SNC
 • Societate în comandită simplă – SCS
 • Societate pe acţiuni – SA
 • Societate în comandită pe acţiuni – SCA
 • Societate cu răspundere limitată – SRL
 • Societate comercială cu capital privat
 • Institutele de cercetare – dezvoltare, staţiunile şi unitățile de cercetare-dezvoltare, inovare agricolă și didactice cu personalitate juridică, de drept public sau privat
 • Societate agricolă
 • Societate cooperativă agricolă
 • Cooperativă agricolă
 • Grup de producători și Organizație de producători
 • Composesorate, obști și alte forme asociative de proprietate asupra terenurilor                      

Activități eligibile:

 • înființare/extindere/modernizare plantație/pepinieră, inclusiv condiționare și marketing (ca și componente secundare)
 • depozitare, condiționare și procesare (procesarea ca şi componentă secundară) – modernizare exploataţie
 • utilaje recoltare (modernizare exploataţie)

Valoarea grantului:

Între 100.000 – 1.500.000 euro                                                                                            

Contribuția beneficiarului:

Minimum 30%                                                                                                                   

Termen limită:

Apel nelansat                                                                                                                    

Informații suplimentare se pot găsi aici

 

25. Acordarea de materiale școlare (rechizite și vestimentație necesară frecventării școlii) – Apel nelansat

Finanțator:

Uniunea Europeană și Guvernul României

Program de finanțare:

Programul Operaţional Ajutorarea Persoanelor Dezavantajate 2014 – 2020

Obiectivul programului:

Prevenirea abandonului școlar și a părăsirii timpurii a școlii a copiilor celor mai dezavantajați din învățământul de stat preșcolar, primar şi gimnazial, cursuri de zi, din familii în care venitul mediu net lunar pe membru de familie din luna iulie a fiecărui an, este de maximum 50% din salariul de baza minim brut pe țară, prin intensificarea sprijinului acordat și a copiilor celor mai dezavantajați din învățământul de stat preșcolar, care sunt în întreținerea familiilor cu venit lunar/membru de familie este de până la două ori nivelul venitului minim garantat pentru o persoană singură      

Solicitanți eligibili:

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene

Parteneri eligibili:

Ministerul Educației

Unitățile de învățământ de stat preșcolar, primar și gimnazial

Inspectoratele școlare județene și Inspectoratul Școlar al Municipiului București.                    

Activități eligibile:

 • Contractare servicii privind emiterea tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional
 • Distribuire tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional către organizațiile partenere
 • Distribuție tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional către destinatarii finali
 • Achiziționare materiale școlare/articolelor de îmbrăcăminte și încălțăminte de către părinții/reprezentanții legali ai destinatarilor finali (persoane dezavantajate conform POAD), prin utilizarea tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional
 • Activități de informare și conștientizare a grupului țintă asupra sprijinului pe care UE și Guvernul României îl acordă prin acest program
 • Măsuri auxiliare pentru grupul țintă vizat care să vină în completarea sprijinului educațional

 

Valoarea grantului:

Maximum 44.000.000 euro                                                                                                 

Contribuția beneficiarului:

15%

Termen limită:                                                                                                                 

Apel nelansat

Informații suplimentare se pot găsi aici                                                                           

 

26. Investiţii pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole şI silvice – Apel nelansat

 Finanțator:

Uniunea Europeană și Guvernul României

Program de finanțare:

PROGRAMUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ, Submăsura 4.3

Obiectivul programului:

Facilitarea accesului spre ferme                                                                                          

Solicitanți eligibili:

Unităţi administrativ teritoriale şi/sau asociaţii ale acestora

Activități eligibile:

 • Construcţie/extindere/modernizare drumuri de acces agricole către ferme (căi de acces din afara exploataţiilor agricole)

Nu va fi finanțată prin această submăsură construcția de drumuri agricole din pământ            

Valoarea grantului:

Maximum 1.000.000 euro/proiect                                                                                        

Contribuția beneficiarului:

Minim 0%                                                                                                                         

Termen limită:

Apel nelansat                                                                                                                    

Informații suplimentare se pot găsi aici

 

27. Proiect de ORDONANŢĂ DE URGENȚĂ pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, pentru extinderea, reabilitarea sau modernizarea infrastructurii de gaze medicale din secțiile de anestezie și terapie intensivă, în contextul riscului de infecţie cu coronavirusul SARS-CoV-2 – Apel nelansat

Finanțator:

Guvernul României

Obiectivul programului:

Extindere/reabilitare/modernizare infrastructurii de gaze medicale din secții de anestezie și terapie intensivă, în contextul riscului de infecție cu coronavirusul SARS-CoV-2                                

Solicitanți eligibili:

Spitale județene de urgență/Spitale de urgență/Institute medicale/Spitale de boli infecțioase

Primăria Municipiului București/autorități publice locale cu competență în domeniul asistenței de sănătate publică și alte autorități publice locale pentru spitale județene de urgență/Spitale de urgență/Institute medicale/Spitale de boli infecțioase pe care le au în gestionare/administrare

Parteneriatele dintre beneficiarii menționați mai sus.                                                             

Activități eligibile:

 • Extindere/reabilitare/modernizare infrastructură de gaze medicale din secții de anestezie și terapie intensivă

Valoarea grantului: –                                                                                                        

 Contribuția beneficiarului: –                                                                                             

Termen limită:

Apel nelansat                                                                                                                    

Informații suplimentare se pot găsi aici

Solicită informații

Vă oferim gratuit informații referitoare la fondurile europene structurale, fonduri cu finanțare directă de la Comisia Europeană cât și pentru cele naționale.