1. Sportul pentru toți 2022 (NOU!)

 Finanțator: Decathlon România

Obiectivul programului:

Creare condiții mai bune pentru ca cetățenii să poată practica sport din plăcere și în siguranță.

 Solicitanți eligibili:

Școli sau licee din rețeaua de învățământ public, asociații de părinți sau organizații non-guvernamentale în numele unei școli/unui liceu din municipiile:

 • Brașov
 • București
 • Timișoara

Activități eligibile:

 • Reamenajarea și îmbunătățirea facilităților pentru sport din școlile gimnaziale și licee.

Valoarea grantului:

50.000 de euro pentru Brașov și Timișoara

100.000 de euro pentru București

 În Brașov vor fi susținute 3-5 școli și/sau licee, în Timișoara vor fi susținute 5-7 școli și/sau licee, iar în București 6-10 școli și/sau licee.

 Contribuția beneficiarului: 0%

 Termen limită:

9 mai 2022 – Brașov și Timișoara

25 aprilie 2022 – București

Informații suplimentare se pot găsi aici

 

 2. Vizionar – Program dedicat ONG-urilor la început de drum pentru dezvoltarea capacității de fundraising (NOU!)

 Finanțator:

Islanda, Liechtenstein, Norvegia

 Program de finanțare:

Mecanismele Financiare SEE & Norvegian 2014-2021

 Obiectivul programului:

Sprijinire ONG-uri tinere, la început de drum, care doresc să învețe cum să își construiască un sistem profesionist de fundraising și să acceseze finanțările potrivite pentru dezvoltarea organizațiilor lor

 Solicitanți eligibili:

ONG-uri

Activități eligibile:

 • Domeniul educației sau domeniul social

Valoarea grantului:

Acces la tabere de învățare, mentorat punctual pe arii specifice de dezvoltare organizațională și vor beneficia de sprijin direct în scrierea de proiecte și consolidarea competențelor de fundraising

 Termen limită:

23 mai 2022

Informații suplimentare se pot găsi aici

 

3. Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunităţii

Finanțator:

Uniunea Europeană și Guvernul României

Program de finanțare:

PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL, AP 9, PI 9.1

Obiectivul programului:

Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială prin măsuri integrate.

Solicitanți eligibili:

UAT – orașe/municipii/sectoarele municipiului București – ca membre în GAL din Lista SDL-urilor selectate

Parteneriate între UAT orașe/municipii/sectoarele municipiului București – membru în GAL din Lista SDL-urilor selectate și lider de parteneriat – și furnizori publici și privați de servicii sociale

Furnizori publici/privati de servicii sociale acreditați, cu minim un an vechime înainte de depunerea proiectului, cu competențe în furnizare de servicii sociale, comunitare, desfășurare de activități recreativ-educative, culturale, agrement și sport

Întreprinderi de economie socială de inserție

Activități eligibile:

Intervenții identificate în Strategiile de Dezvoltare Locală elaborate de către GAL:

 • investiţii în infrastructura de locuire – construirea/reabilitare/modernizare locuinţelor sociale
 • investiţii în infrastructura de sănătate, servicii sociale – constructia/reabilitarea/ modernizarea/dotarea centrelor comunitare integrate medico-socială
 • investiţii în infrastructura de educaţie – construire/reabilitare/modernizare/dotarea de unităţi de învăţământ preuniversitar (creşe, grădiniţe, şcoli primare, şcoli gimnaziale etc.)
 • investiții în amenajări ale spațiului urban degradat al comunității defavorizate
 • construire/dotare cu echipamente a infrastructurii întreprinderilor de economie socială de inserţie

Valoarea grantului:                                                                                                          

Valoare minimă aferentă cheltuielilor eligibile:

30.000 euro – pentru apelurile de proiecte POR/2019/9/9.1/1/7REGIUNI si POR/2019/9/9.1/1/BI

Valoarea totală maximă a pachetului de proiecte de infrastructură la nivel de strategie: 4.900.000 euro

Contribuția beneficiarului:

Minim 2% pentru celelalte categorii de beneficiari

Termen limită:

29 aprilie 2022, ora 10:00 – pentru apelurile de proiecte POR/2019/9/9.1/1/7REGIUNI si POR/2019/9/9.1/1/BI

Informații suplimentare se pot găsi aici

 

 4. Programul Rabla Plus

Finanțator:

Administrația Fondului pentru Mediu

Obiectivul programului:

Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante din punct de vedere energetic.

Solicitanți eligibili:

 • UAT, inclusiv subdiviziunea administrativ-teritorială a municipiului
 • Unitatea/instituţia de învăţământ, de stat ori privată; instituţia publică, Institutul de cercetare-dezvoltare înfiinţat ca instituţie publică
 • Instituţia din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
 • ONG-uri
 • Culte religioase
 • Operatori economici
 • Institute de cercetare-dezvoltare cu activitate în regim economic
 • Societatea profesională de avocaţi cu răspundere limitată;
 • Unităţile medico-sanitare înfiinţate conform Legii societăţilor nr. 31/1990
 • Entităţi fără personalitate juridică:
 • PFA, Întreprinderea individuală şi întreprinderea familială
 • Organizaţiile profesionale ale profesiei liberale
 • Alte persoane juridice, de drept public ori privat.

 

Activități eligibile:

 • 51.000 de lei pentru autovehicul nou pur electric sau autovehicul nou cu pilă de combustie cu hidrogen și 26.000 de lei pentru un autovehicul nou electric hibrid plug-in, exceptând motocicleta, care generează maximum 80 g CO2/km în sistem WLTP, în schimbul casării unui autovehicul uzat;
 • 54.000 de lei pentru autovehicul nou pur electric sau autovehicul nou cu pilă de combustie cu hidrogen și 29.000 de lei pentru un autovehicul electric hibrid plug-in, care generează maximum 80 g CO2/km în sistem WLTP, pentru achiziționarea unui autovehicul nou, în schimbul casării a două autovehicule uzate;
 • pentru fiecare autovehicul uzat mai vechi de 15 ani și cu normă de poluare mai mică de Euro 3, se adăugă un ecobonus de 1.500 lei/autovehicul.

Ecotichet pentru achiziționare motocicletă electrică este 26.000 lei + ecobonus în valoare de 1.500 lei, pentru casare autovehicul uzat de cel puțin 15 ani de la data fabricației cu norma de poluare Euro 3 sau inferioară.

Valoarea grantului:

Maximum 54.000 lei

Contribuția beneficiarului:

Valoarea finanțării max. 50% din preţul autovehiculului nou prin cele două programe

Termen limită:

Din data de 8 februarie 2022 a început înscrierea în aplicația informatică. La Programul Rabla Plus termenul a fost extins la 300 de zile de la data emiterii

Informații suplimentare se pot găsi aici

 

5. Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate (roma și non-roma) din orașe/municipii cu peste 20.000 locuitori – Etapa a III-a a mecanismului Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunităţii

Finanțator:

Uniunea Europeană și Guvernul României

 Program de finanțare:

PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN, AP 5, OS 5.1

Obiectivul programului:

Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate (roma și non-roma) din orașe/municipii cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității roma, prin implementarea de măsuri/operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC.

Solicitanți eligibili:

 • Autorități publice locale și unități cu personalitate juridică aflate în coordonarea sau subordonate acestora
 • Furnizori acreditați de servicii specializate pentru stimularea ocupării forței de muncă
 • Furnizori autorizați de formare profesională
 • Centre autorizate de evaluare și certificare competențe profesionale obținute pe alte căi decât cele formale
 • Furnizori de servicii sociale acreditați în condițiile legii
 • Asociații și fundații
 • Organizații sindicale
 • Organizații patronale
 • Întreprinderi sociale de inserție
 • Angajatori
 • Camere de Comerţ şi Industrie
 • Unităţi şcolare și Inspectorate Școlare Județene

 

Activități eligibile:

 • Sprijin pentru accesul și/sau menținerea pe piața muncii
 • Susținerea antreprenoriatului în cadrul comunității, inclusiv a ocupării pe cont propriu
 • Sprijinirea dezvoltării/furnizării de servicii sociale/medicale/medico-sociale, inclusiv în cadrul centrelor comunitare integrate
 • Sprijin pentru creșterea accesului și participării la educație
 • Activități de îmbunătățire a condițiilor de locuit ale persoanelor din grupul țintă
 • Asistență juridică pentru reglementarea actelor de identitate, de proprietate, de stare civilă
 • Combaterea discriminării și a segregării

Valoarea grantului:

Valorile proiectelor se stabilesc de GAL-uri prin Ghidurile proprii aferente SDL-urilor aprobate.

Contribuția beneficiarului:

Variabilă

Termen limită:

29 aprilie 2022, ora 16:00

Informații suplimentare se pot găsi aici și aici

 

6. Programul Energetic în România – Cunoștințe sporite despre energie regenerabilă, eficiență energetică

Finanțator:

Islanda, Liechtenstein, Norvegia

 Program de finanțare:

Mecanismele Financiare SEE & Norvegian 2014-2021

Obiectivul programului:

Energie cu consum mai mic de carbon și securitate sporită a aprovizionării.

Solicitanți eligibili:

Orice entitate, publică sau privată, comercială sau necomercială și organizație neguvernamentală, înființată ca persoană juridică în România.

Parteneri eligibili:

Entități publice/private, comerciale/necomerciale, stabilite ca persoană juridică în Norvegia sau în România.

Activități eligibile:

 • Training-uri, seminarii, mentorat, campanii media etc.;
 • Conferințe/workshop-uri în domeniul energiei regenerabile, eficienței energetice;
 • Credite educaționale la nivel terțiar privind energia regenerabilă, eficiența energetică și securitatea energetică;
 • Instruirea personalului în consiliere energetică;
 • Instruire publicului larg despre modalitățile de utilizare a energiei mai eficient;
 • Sprijin pentru training în implementarea sistemelor de management energetic, care includ eficiența energetică, generarea locală de surse regenerabile, suficiența/securitatea energetică, crearea unei echipe de management energetic în industrii, autorități publice locale, universități, cu excepția cerințelor impuse de lege;
 • Sprijinirea abilităților privind evaluarea preliminară, pregătirea și dezvoltarea unei investiții energetice, inclusiv cunoștințe legate de cum se vinde și cum se cumpără eficiență energetică;
 • Sprijin pentru training-uri pentru depășirea barierelor interne/externe pentru eficiența energetică ce urmează a fi implementată;
 • Sprijin pentru instruiri ale autorităților publice locale în relația cu asociațiile de gospodării/blocuri.

 

Valoarea grantului:

Între 50.000 și 200.000 euro.

 Contribuția beneficiarului:

Minimum 10%

 Termen limită:

31 mai 2022, ora 14:00

Informații suplimentare se pot găsi aici

 

7. Programe de finanţare ale Secretariatului General al Guvernului

 Finanțator:

Guvernul României

Program de finanțare:

Departamentul pentru Românii de Pretutindeni

Obiectivul programului:

Păstrarea, afirmarea și promovarea identității etnice, culturale, lingvistice și religioase a românilor de pretutindeni

Dezvoltarea legăturilor cu România ale românilor de pretutindeni, printr-un adecvat de afirmare identitară și a spiritualității românești specifice a acestora

Sprijinire organizațiilor/asociațiilor românilor de pretutindeni, în vederea stabilirii unui parteneriat eficient pentru promovarea imaginii României și a românilor în rândul opiniei publice din statele de reședință

Solicitanți eligibili:

Asociaţii, fundaţii, unităţi de cult, ONG ale românilor de pretutindeni, organizaţii internaţionale

Persoane fizice autorizate/juridice de drept public/privat din România/străinătate care utilizează finanțări nerambursabile pentru derularea de proiecte sau acțiuni în sprijinul românilor de pretutindeni

Activități eligibile:

 • Reintegrare – facilitare inserție și reinserție socială și pe piața muncii a cetățenilor români cu reședința sau domiciliul în străinătate, la restabilirea acestora în României și atragere oameni de afaceri români din diaspora pe piața din România
 • Educaţie – sprijinirea integrării românilor cu domiciliul/reşedinţa în străinătate în paralel cu păstrarea şi afirmarea identităţii lingvistice a românilor de pretutindeni şi formarea noii generaţii
 • Cultură – păstrarea, dezvoltarea şi afirmarea identităţii etnice, culturale, religioase şi lingvistice a românilor din vecinătate şi din diaspora
 • Mass-media – sprijinire mass-media de expresie românească din comunităţile româneşti de peste hotare
 • Societatea civilă – sprijinire/consolidare/extindere mediu asociativ în comunităţile locuite de români şi solidaritatea pe care societatea civilă o generează în rândul comunităţilor de români
 • Spiritualitate şi tradiţie – păstrarea identităţii spirituale/respectarea libertăţii religioase a românilor de pretutindeni
 • Tipurile de proiecte, acţiuni şi cheltuieli sunt cuprinse în Anexa la Legea nr. 321/2006, cu modificările și completările ulterioare

 

Valoarea grantului:

Maximum 300.000 lei

Contribuția beneficiarului:

Neprecizată

Termen limită:

30 iunie 2022

Informații suplimentare se pot găsi aici

 

8. Programul Naţional de Sprijin al României în sectorul vitivinicol 2019-2023

Finanțator:

Guvernul României

Obiectivul programului:                                                                                                   

Creșterea competitivității producătorilor de vinuri, a performanței economice a întreprinderilor și perfecționare tehnologii de vinificație prin care se obțin vinuri calitativ superioare

Solicitanți eligibili:

Persoane juridice cu domiciliul fiscal în România

Instituţii şi unităţi de cercetare-dezvoltare vitivinicolă

Persoane fizice autorizate, întreprinderi familiale, întreprinderi individuale

Asociaţii de doi sau mai mulţi producători şi/sau organizaţii interprofesionale

Activități eligibile:

 • Promovare vinuri, – acţiuni de informare în statele membre, pentru informărmarea consumatorilor privind consumul moderat de vin şi la schema de denumiri de origine controlată şi indicaţii geografice, precum şi submăsura de promovare în ţări terţe, în vederea îmbunătăţirii competitivităţii vinurilor cu denumire de origine controlată, indicaţie geografică sau a vinurilor pentru care se indică soiul viţei-de-vie
 • Restructurarea şi reconversia podgoriilor
 • Asigurarea recoltei
 • Investiţii
 • Distilarea subproduselor

 

Operațiunile finanțare:

 • construcție imobile destinate vinificației (crame), a laboratoare pentru controlul calității, imobile cu destinația de prezentare și vânzare și a sălilor de degustare
 • renovare/reabilitare/modernizare clădiri pentru recepție, producție, ambalare, depozitare și laboratoare pentru controlul calității, imobile cu destinația de prezentare și vânzare și a sălilor de degustare
 • achiziție, inclusiv prin leasing financiar, instalații/echipamente aferente recepției, producției, ambalării, depozitării, pentru laboratoarele pentru controlul calității, pentru imobilele cu destinația de prezentare și vânzare, precum și pentru sălile de degustare

Valoarea grantului: 

Contribuția beneficiarului:

Minimum 50%

Termen limită:

Depunere continuă

Informații suplimentare se pot găsi aici

 

9. Premierea participării la Orizont 2020

Finanțator:

Guvernul României

Obiectivul programului:

Creșterea vizibilității internaționale a României în domeniul cercetării și inovării

Consolidare sistem național de CDI prin intensificarea colaborării în cercetarea europeană de excelență

Creșterea calității proiectelor cu participanți români la Orizont 2020 și a rolului în viitoarele proiecte Orizont 2020

Creșterea sustenabilității participării instituțiilor românești în proiecte cu finanțare internațională

Creșterea ponderii finanțării externe în totalul cheltuielilor naționale de cercetare-dezvoltare

Solicitanți eligibili:

Organizații de cercetare de drept public/privat din România care implementează proiecte câștigate la competițiile Orizont 2020

Activități eligibile:

 • Activități suport în sprijinul activităților de cercetare (ex: costuri de personal, inclusiv burse de cercetare, cheltuieli cu logistică, participări la conferințe etc.). Această finanțare va fi alocată departamentului din universitate sau institutului, care derulează proiectul finanțat de CE

Consolidarea capacității instituționale de a participa la noi competiții în Programului Cadru Orizont 2020.

Valoarea grantului:

25% din valoarea grantului de tip ERC

15% din valoarea grantului acordat de CE de tip ERA Chair

Pentru restul instrumentelor de finanțare din Programul Orizont 2020:

10% din valoare buget acordat de CE asociat instituției gazda din România în calitatea de coordonator ;

7,5% din valoare buget acordat de CE asociat instituției gazda din România în calitatea de coordonator de pachet de lucru

Contribuția beneficiarului: 

Termen limită:

Depunere continuă

Informații suplimentare se pot găsi aici

 

10. START ONG, ediția 2022

 Finanțator:

Kaufland România și Asociația Act for Tomorrow

 Obiectivul programului:

Încurajarea ONG, grupuri informale/de inițiativă și instituțiile să dezvolte/să implementeze proiecte de responsabilitate socială care să ducă la dezvoltarea comunităților din care acestea fac parte.

Solicitanți eligibili:

ONG-uri și fundații;

Instituții publice din sfere precum:

 • educația (grădinițe, școli, licee)
 • cu rol social (cantine, centre pentru persoane vârstnice și copii)

Grupuri informale/de inițiativă

Activități eligibile:

 • Domeniul Educație
 • Domeniul Social
 • Domeniul Sănătate
 • Domeniul Mediu
 • Domeniul Cultural

Valoarea grantului:

pragul I, cu o valoare de până la 1.000 de euro;

pragul II, cu o valoare cuprinsă între 1.000 și 5.000 de euro;

pragul III, cu o valoare cuprinsă între 5.000 și 10.000 de euro.

Contribuția beneficiarului:

0%

Termen limită:                                                                                                                 

31 decembrie 2022

Informații suplimentare se pot găsi aici

 

11. Refacerea ecosistemelor degradate

Finanțator:

Uniunea Europeană și Guvernul României

Program de finanțare:

PROGRAMUL OPERAȚIONAL INFRASTRUCTURA MARE, AP 4, OS 4.1

Obiectivul programului:

Menţiner şi refacere ecosisteme degradate şi servicii furnizate (împăduriri, coridoare ecologice etc.), situate în afara ariilor naturale protejate

Solicitanți eligibili:

Administratori/proprietari ai fondului forestier național aflat în proprietate publică

Administratori/proprietari ai apelor de suprafață aflate în proprietate publică

Administratori/proprietari de pajiști permanente aflate în proprietate publică

Administratori/proprietari de peșteri aflate în proprietate publică

Activități eligibile:

 • Menținerea și refacerea ecosistemelor forestiere și a serviciilor furnizate
 • Menținerea și refacerea ecosistemelor lacustre și de ape curgătoare și a serviciilor furnizate
 • Menținerea și refacerea ecosistemelor de pajiști și a serviciilor furnizate
 • Menținerea și refacerea ecosistemelor de peșteri și a serviciilor furnizate

 

Valoarea grantului:

Maximum 10.000.000 euro/proiect

Contribuția beneficiarului:

Variabilă

Termen limită:

30 iunie 2022

Informații suplimentare se pot găsi aici

 

12. Programul de Granturi pentru finanțarea proiectelor din domeniul educației

 Finanțator:

Fundația Nouă ne pasă

Obiectivul programului:

Încurajarea ONG și a instituțiilor de învățământ să dezvolte și să implementeze proiecte care contribuie la îmbunătățirea calității procesului educațional

Solicitanți eligibili:

ONG

Instituții de învățământ preuniversitar

Instituții de învățământ superior

Activități eligibile:

 • Proiecte cu impact relevant în societate, care sprijină gândirea strategică, mențin o direcție pe termen mediu-lung și implică direct/indirect comunitatea locală
 • Creșterea nivelului general de pregătire, îmbunătățirea calității educațională sau oferă șansă la educație copiilor din comunități dezavantajate
 • Propuneri de soluții pentru probleme cu care se confruntă școala, copiii și educația din România
 • Creșterea nivelului de educație în comunități neglijate prin modele testate sau inovatoare de intervenție, cu impact măsurabil

 

Valoarea grantului:                                                                                                          

Maximum 60.000 lei

Contribuția beneficiarului:

0%

Termen limită:

1 iulie 2022*

*Noi apeluri de proiecte vor fi lansate la începutul fiecărei luni

Până la atingerea numărului de proiecte maxim admis, 50 de propuneri sau timp de maxim 10 zile de la lansare.

Informații suplimentare se pot găsi aici

 

13. Elaborarea planurilor de management/seturilor de măsuri de conservare/ planurilor de acţiune pentru ariile naturale protejate (inclusiv cele situate în mediul marin) şi pentru speciile de interes comunitar neacoperite de proiectele anterioare

Finanțator:

Uniunea Europeană și Guvernul României

Program de finanțare:

PROGRAMUL OPERAȚIONAL INFRASTRUCTURA MARE, AP 4, O.S. 4.1

Obiectivul programului:

Creştere grad de protecţie şi conservare a biodiversităţii şi refacere ecosisteme degradate

Solicitanți eligibili:

Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate

Structura responsabilă pentru administrarea/asigurarea managementului ariei protejate

ONG-uri (asociaţii şi fundaţii) cu atribuţii de protecţia mediului şi/sau protecţia naturii

Institute de cercetare/universităţi/muzee cu atribuţii de protecţia mediului şi/sau protecţia naturii

Autorităţi publice centrale/locale/alte structuri în coordonarea/subordonarea autorităţilor centrale/locale

Activități eligibile:

 • Elaborare planuri de management/seturi de măsuri de conservare/planurilor de acţiune pentru ariile naturale protejate (inclusiv cele situate în mediul marin) şi pentru speciile de interes comunitar nefinanțate din programe (prevăzute în OUG nr. 57/2007)

Valoarea grantului:

Valoarea maximă a proiectului: 5.000.000 euro

Contribuția beneficiarului:

0%

Termen limită:

31 iulie 2022

Informații suplimentare se pot găsi aici

 

14. Mobilizarea grupurilor vulnerabile din zone insuficient deservite – granturi tip răspuns rapid

 Finanțator:

Norvegia, Islanda, Liechtenstein și Guvernul României

Program de finanțare:

(MECANISMUL FINANCIAR AL SPAŢIULUI ECONOMIC EUROPEAN 2014 – 2021)

Obiectivul programului:                                                                                                   

Creşterea capacității grupurilor vulnerabile din zonele insuficient deservite, inclusiv comunitățile interetnice și să contribuie la incluziunea lor socială

Solicitanți eligibili:

ONG

Fundații județene pentru tineret și ale municipiului București, precum și Fundația Națională pentru Tineret

Societatea Națională de Cruce Roșie din România și structurile sale cu personalitate juridică

Activități eligibile:

 • Initiative care răspund cel mai bine unei situații recent apărute aflată în derulare sau amenințare care afectează direct grupurile vulnerabile și care impune o acțiune imediată
 • Acces și furnizare de servicii sociale, medicale, de educație și angajare pentru grupuri vulnerabile care sunt afectate în mod disproporționat de situația identificată
 • Sprijinire grupuri vulnerabile (personal ONG care lucrează direct cu publicul, asistenți sociali, mediatori comunitari etc.)

 

Nerestricționate la ONG-uri mici

Nerestricționate la zone insuficient deservite

Valoarea grantului:

Între 5.000 -15.000 euro

Contribuția beneficiarului:

0%

Termen limită:

27 aprilie 2023, ora 16:00

Informații suplimentare se pot găsi aici

 

15. Conştientizare privind drepturile omului şi tratament egal – granturi tip răspuns rapid

Finanțator:

Islanda, Lichtenstein și Norvegia

Obiectivul programului:

Creștere grad de conștientizare privind drepturile omului/tratament egal la nivel local, în zone și/sau pentru grupurile țintă insuficient deservite

Solicitanți eligibili:

Organizaţii neguvernamentale şi non-profit (ONG)

Fundații județene pentru tineret și ale municipiului București, precum și Fundația Națională pentru

Tineret

Societatea Națională de Cruce Roșie din România

Activități eligibile:

 • Campanii pentru creșterea nivelului de conștientizare, abordarea stereotipurilor și susținerea/consolidarea/extinderea schimbărilor pozitive în atitudini și practici legate de drepturile omului, egalitate de gen și violență bazată pe gen (VGB)
 • Promovare și creare de spații sigure și motivaționale pentru cetățeni, pentru a identifica și raporta situații de încălcare a drepturilor omului, a se implica activ în apărarea drepturilor omului și promovarea tratamentului egal
 • Dezvoltare de parteneriate cu entități publice sau private (mass media, dar nu exclusiv) în vederea promovării și apărării drepturilor omului
 • Furnizare/îmbunătățire servicii de sprijin pentru victime (inclusiv pentru martori sau alte părți implicate) ale discriminării și încălcării drepturilor omului, servicii privind egalitatea de gen și violența bazată pe gen
 • Educație și instruire pentru diferite grupuri țintă în vederea adoptării/întăririi/includerii în activitatea lor a unei perspective a drepturilor omului și tratamentului egal
 • Sprijin pentru litigii/cazuri întreprinse în justiție privind drepturile omului/tratament egal (consiliere, asistență juridică etc.)
 • Promovarea copiilor ca deținători de drepturi și nu doar ca beneficiari ai măsurilor de protecție
 • Inițiative care abordează perspectiva drepturilor omului asupra îmbătrânirii

 

Valoarea grantului: Între 5.000 – 15.000 euro

Contribuția beneficiarului: 0%

Termen limită: 27 aprilie 2023

Informații suplimentare se pot găsi aici

 

16. Fundamentarea deciziilor, planificare strategică și măsuri de simplificare pentru cetățeni la nivelul administrației publice locale din regiunea mai dezvoltată – Apel nelansat

 Finanțator:

Uniunea Europeană și Guvernul României

Program de finanțare:

Programul Operațional Capacitate Administrativă, Axa Prioritară 2, Obiectivul Specific 2.1

 Solicitanți eligibili:

UAT – județe (județul Ilfov) și municipii și subdiviziuni administrativ-teritoriale ale municipiilor (București + sectoare)

Pot fi parteneri (asociați):

 • UAT: județul Ilfov, municipiul București +sectoarele care îndeplinesc condițiile de eligibilitate
 • orice alte autorități/instituții publice locale (județul Ilfov/municipiul București + sectoare)
 • ONG-uri (cu excepția GAL)
 • asociații de dezvoltare intercomunitară
 • parteneri sociali (sindicate, patronate și formele de asociere ale acestora cu personalitate juridică)
 • instituții de învățământ superior acreditate

 Activități eligibile:

 • Acces online la servicii gestionate partajat sau exclusiv de autoritățile și instituțiile publice locale
 • Digitalizarea proceselor de administrare a documentelor
 • Retro-digitalizarea documentelor din arhivă

 

Valoarea grantului:

Variabilă

 Contribuția beneficiarului:

2%

 Termen limită:

Apel nelansat

 Informații suplimentare se pot găsi aici

 

17. Schemă de minimis pentru sectorul independent (SC, ONG, PFA, ÎI) – Apel nelansat

Finanțator:

Uniunea Europeană şi Guvernul României

Obiectivul programului:

Susținerea sectorului cultural afectat de răspândirea virusului SARS-CoV-2, în vederea relansării activității culturale

Solicitanți eligibili:

Persoană fizică autorizată

Întreprindere individuală

ONG cu scop/obiectiv/activitate culturale în domeniile culturale (sau conexe), înscrise în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor. ONG poate sa aibă sau nu activitate economică

Societate constituită în baza Legii nr. 31/1990 cu activitate din Lista de coduri CAEN eligibile – Anexa nr. 2 la Schemă care a fost înființată și a desfășurat activitate cu conținut și caracter cultural în domeniile culturale înainte de 01.01.2020

Activități eligibile:

Solicitantul desfășoară activitate cu caracter și conținut cultural în România în oricare din domeniile culturale (sau conexe) cuprinse în prezenta Schemă, pe o perioadă de cel puțin 12 luni de la acordarea ajutorului

Valoarea grantului:

Maximum 200.000 euro,  respectiv acoperirea de 20%, a diferenței din cifra de afaceri/venituri totale din anul 2020, comparativ cu anul 2019, rezultată din desfășurarea activităților aferente codurilor CAEN autorizate, eligibile

Contribuția beneficiarului: 0%

Termen limită:

Apel nelansat

Informații suplimentare se pot găsi aici

 

18. Proiect de Schemă de minimis pentru artiști (persoane fizice, prin OGC-uri) – Apel nelansat

Finanțator:

Uniunea Europeană şi Guvernul României

Obiectivul programului:

Susținerea sectorului cultural afectat de pandemie, în vederea relansării activității culturale

Solicitanți eligibili:

Persoane fizice înscrise la Organismele de gestiune colectivă

 Activități eligibile:

Activități culturale în România în oricare din domeniile culturale cuprinse în Schemă, pe o perioadă de cel puțin 12 luni de la acordarea ajutorului

Valoarea grantului:

Maximum 200.000 euro

Contribuția beneficiarului: 0%

 Termen limită:

Apel nelansat

Informații suplimentare se pot găsi aici

 

19. Proiect de Schemă de ajutor de stat pentru organizatori, librării, edituri și cinematografe – Apel nelansat

Finanțator:

Uniunea Europeană şi Guvernul României

Obiectivul programului:

Susținerea sectorului cultural afectat de pandemie, în vederea relansării activității culturale

Solicitanți eligibili:

ONG cu scop/obiectiv/activitate cu conținut și caracter cultural într-unul dintre domeniile culturale

Societate constituită în baza Legii nr. 31/1990 cu activitate din Lista de coduri CAEN eligibile – Anexa nr. 4 la Schemă cu activitate cu conținut și caracter cultural într-unul din domeniile culturale înainte de 01.01.2020

Sunt eligibile și întreprinderile mari

Activități eligibile:

 • Măsura A: Organizatori de festivaluri și evenimente culturale
 • Măsura B: Librării
 • Măsura C: Edituri
 • Măsura D: Cinematografe

 

Valoarea grantului:

Maximum 1.800.000 euro

Contribuția beneficiarului: 0%

Termen limită:

Apel nelansat

Informații suplimentare se pot găsi aici

 

 

Solicită informații

Vă oferim gratuit informații referitoare la fondurile europene structurale, fonduri cu finanțare directă de la Comisia Europeană cât și pentru cele naționale.