1. Programul Rabla Clasic

 Finanțator: Administrației Fondului pentru Mediu

 Obiectivul programului: Stimularea înnoirii Parcului auto național                                                                             

Beneficiari eligibili:

 • UAT, inclusiv subdiviziunea administrativ-teritorială a municipiului
 • Unitatea/instituţia de învăţământ, de stat ori privată; instituţia publică, Institutul de cercetare-dezvoltare înfiinţat ca instituţie publică
 • Instituţia din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
 • ONG-uri
 • Culte religioase
 • Operatori economici
 • Institute de cercetare-dezvoltare cu activitate în regim economic
 • Societatea profesională de avocaţi cu răspundere limitată
 • Unităţile medico-sanitare înfiinţate conform Legii societăţilor nr. 31/1990
 • Entităţi fără personalitate juridică:
 • PFA, Întreprinderea individuală şi întreprinderea familială
 • Organizaţiile profesionale ale profesiei liberale
 • Alte persoane juridice, de drept public ori privat

 

Activități eligibile:                                                                                                           

 • ecobonus în valoare de 1.500 lei, pentru autovehiculul nou, exceptând motocicletele, al cărui sistem de propulsie generează maximum 120 g CO2/km în sistem WLTP;
 • ecobonus în valoare de 1.500 lei, pentru autovehiculul nou, exceptând motocicletele, echipat cu motorizare GPL/GNC;
 • ecobonus în valoare de 3.000 lei la achiziţionarea unui autovehicul nou, exceptând motocicletele, echipat cu sistem de propulsie hibrid;
 • ecobonus în valoare de 1.500 lei, pentru casarea fiecărui autovehicul uzat cu o vechime de cel puțin 15 ani de la data fabricației și care are norma de poluare Euro 3 sau inferioară.

Vechimea autovehiculului uzat eligibil trebuie să fie de cel puțin 6 ani de la data primei înmatriculări în România. A fost eliminat termenul de 60 zile de casare/radiere a autovehiculului uzat, solicitanții având posibilitatea de a-l casa/radia până la emiterea facturii autovehiculului nou.

Pentru achiziționarea de motociclete noi în schimbul predării spre casare a unui autovehicul uzat, se acordă o primă de casare de 6.000 lei, la care se pot adăuga: ecobonus în valoare de 1.500 lei, pentru autovehiculul nou motocicletă al cărui sistem de propulsie generează maximum 90 g CO2/km în sistem WMTC; ecobonus în valoare de 1.500 lei, pentru casarea unui autovehicul uzat cu o vechime de cel puțin 15 ani de la data fabricației și care are norma de poluare Euro 3 sau inferioară.

Valoarea grantului: Prima de casare este de 6.000 lei, respectiv 9.000 lei în cazul predării a 2 autovehicule uzate, la care se pot adăuga ecobonusuri.                                                                                        

 Contribuția beneficiaruluiValoarea finanțării nu poate depăși 50% din preţul de comercializare al autovehiculului nou achiziționat prin cele două programe.                                                                                  

 Termen limită: 31 iulie 2022

Informații suplimentare se pot găsi aici

 

 2. Programul Rabla Plus

Finanțator: Administrația Fondului pentru Mediu

Obiectivul programului:

Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante din punct de vedere energetic.                                                    

Solicitanți eligibili:

 • UAT, inclusiv subdiviziunea administrativ-teritorială a municipiului
 • Unitatea/instituţia de învăţământ, de stat ori privată; instituţia publică, Institutul de cercetare-dezvoltare înfiinţat ca instituţie publică
 • Instituţia din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
 • ONG-uri
 • Culte religioase
 • Operatori economici
 • Institute de cercetare-dezvoltare cu activitate în regim economic
 • Societatea profesională de avocaţi cu răspundere limitată;
 • Unităţile medico-sanitare înfiinţate conform Legii societăţilor nr. 31/1990
 • Entităţi fără personalitate juridică:
 • PFA, Întreprinderea individuală şi întreprinderea familială
 • Organizaţiile profesionale ale profesiei liberale
 • Alte persoane juridice, de drept public ori privat.                                                                  

 

Activități eligibile:

 • 51.000 de lei pentru autovehicul nou pur electric sau autovehicul nou cu pilă de combustie cu hidrogen și 26.000 de lei pentru un autovehicul nou electric hibrid plug-in, exceptând motocicleta, care generează maximum 80 g CO2/km în sistem WLTP, în schimbul casării unui autovehicul uzat;
 • 54.000 de lei pentru autovehicul nou pur electric sau autovehicul nou cu pilă de combustie cu hidrogen și 29.000 de lei pentru un autovehicul electric hibrid plug-in, care generează maximum 80 g CO2/km în sistem WLTP, pentru achiziționarea unui autovehicul nou, în schimbul casării a două autovehicule uzate;
 • pentru fiecare autovehicul uzat mai vechi de 15 ani și cu normă de poluare mai mică de Euro 3, se adăugă un ecobonus de 1.500 lei/autovehicul.

 

Ecotichet pentru achiziționare motocicletă electrică este 26.000 lei + ecobonus în valoare de 1.500 lei, pentru casare autovehicul uzat de cel puțin 15 ani de la data fabricației cu norma de poluare Euro 3 sau inferioară.

Valoarea grantului: Maximum 54.000 lei                                                                                                          

Contribuția beneficiarului: Valoarea finanțării max. 50% din preţul autovehiculului nou prin cele două programe              

Termen limită: 31 iulie 2022                                                                                                         

Informații suplimentare se pot găsi aici

 

 3. Programul „SMEs Growth”

           Programul “Dezvoltarea IMM urilor în România” – Sprijin pentru Startup

 Finanțator: Norvegia, Islanda, Liechtenstein și Guvernul României

 Program de finanțare: MECANISM FINANCIAR AL SPAŢIULUI ECONOMIC EUROPEAN 2014-2021

Obiectivul programului: Stimularea sectorului românesc de afaceri: Dezvoltarea afacerilor companiilor recent înființate în domeniile: Inovație verde în industrie, TIC și Creștere albastră.

 Solicitanți eligibili:

 • Trebuie să fi fost înființați și înregistrați de cel puțin 6 luni și să funcționeze de cel mult 4 ani la data termenului limită al acestui Apel
 • Trebuie să funcționeze în una din cele trei arii de interes ale Programului (Inovare verde în industrie, Creștere albastră și TIC).

 

Solicitanții eligibili vor fi întreprinderi mici necotate pe o perioadă de până la patru ani de la data înregistrării lor, care nu au distribuit încă profit și care nu s-au format prin fuziune.

Parteneri eligibili: orice entitate publică sau privată, comercială sau necomercială, și organizații nonguvernamentale înregistrate în Romania sau într-unul dintre Statele Donatoare (Islanda, Liechtenstein și Norvegia)

Activități eligibile:

Inovare verde în industrie 

 • Dezvoltare și investiții în tehnologii ecologice inovative
 • Dezvoltare de tehnologii, servicii și produse verzi
 • Dezvoltare și implementare de “procese de producție mai verzi” 

 Creștere albastră 

 • Dezvoltare și investiții în turismul costal și maritim
 • Dezvoltare și investiții în biotehnologia albastră
 • Dezvoltare și investiții în resursele miniere de pe fundul marin
 • Elaborarea de soluții inovatoare referitoare la gunoiul și deșeurile marine
 • Dezvoltarea de tehnologii inovatoare privitoare la furnizarea de apă, inclusiv desalinizare.  

 TIC 

 • Dezvoltarea de soluții/procese/produse TIC
 • Dezvoltarea de soluții/procese/produse folosind componente TIC 

 Valoarea grantului: Între 10.000 și 200.000 euro

Contribuția beneficiarului: Minimum 15%

Termen limită: 14 iulie 2022, ora 14:00

 Informații suplimentare se pot găsi aici

 

4. Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate (roma și non-roma) din orașe/municipii cu peste 20.000 locuitori – Etapa a III-a a mecanismului Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunităţii

Finanțator: Uniunea Europeană și Guvernul României

 Program de finanțare: PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN, AP 5, OS 5.1                                            

Obiectivul programului: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate (roma și non-roma) din orașe/municipii cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității roma, prin implementarea de măsuri/operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC.

Solicitanți eligibili:

 • Autorități publice locale și unități cu personalitate juridică aflate în coordonarea sau subordonate acestora
 • Furnizori acreditați de servicii specializate pentru stimularea ocupării forței de muncă
 • Furnizori autorizați de formare profesională
 • Centre autorizate de evaluare și certificare competențe profesionale obținute pe alte căi decât cele formale
 • Furnizori de servicii sociale acreditați în condițiile legii
 • Asociații și fundații
 • Organizații sindicale
 • Organizații patronale
 • Întreprinderi sociale de inserție
 • Angajatori
 • Camere de Comerţ şi Industrie
 • Unităţi şcolare și Inspectorate Școlare Județene                                                                  

Activități eligibile:

 • Sprijin pentru accesul și/sau menținerea pe piața muncii
 • Susținerea antreprenoriatului în cadrul comunității, inclusiv a ocupării pe cont propriu
 • Sprijinirea dezvoltării/furnizării de servicii sociale/medicale/medico-sociale, inclusiv în cadrul centrelor comunitare integrate
 • Sprijin pentru creșterea accesului și participării la educație
 • Activități de îmbunătățire a condițiilor de locuit ale persoanelor din grupul țintă
 • Asistență juridică pentru reglementarea actelor de identitate, de proprietate, de stare civilă
 • Combaterea discriminării și a segregării

Valoarea grantului: Valorile proiectelor se stabilesc de GAL-uri prin Ghidurile proprii aferente SDL-urilor aprobate.

Contribuția beneficiarului: Variabilă                                                                                                                           

Termen limită: 15 iulie 2022, ora 16:00

Informații suplimentare se pot găsi aici și aici

 

5. Programul Naţional de Sprijin al României în sectorul vitivinicol 2019-2023

Finanțator: Guvernul României

Obiectivul programului:                                                                                                  

Creșterea competitivității producătorilor de vinuri, a performanței economice a întreprinderilor și perfecționare tehnologii de vinificație prin care se obțin vinuri calitativ superioare                    

Solicitanți eligibili:

 • Persoane juridice cu domiciliul fiscal în România
 • Instituţii şi unităţi de cercetare-dezvoltare vitivinicolă
 • Persoane fizice autorizate, întreprinderi familiale, întreprinderi individuale
 • Asociaţii de doi sau mai mulţi producători şi/sau organizaţii interprofesionale                          

 

Activități eligibile:

 • Promovare vinuri, – acţiuni de informare în statele membre, pentru informărmarea consumatorilor privind consumul moderat de vin şi la schema de denumiri de origine controlată şi indicaţii geografice, precum şi submăsura de promovare în ţări terţe, în vederea îmbunătăţirii competitivităţii vinurilor cu denumire de origine controlată, indicaţie geografică sau a vinurilor pentru care se indică soiul viţei-de-vie
 • Restructurarea şi reconversia podgoriilor
 • Asigurarea recoltei
 • Investiţii
 • Distilarea subproduselor

 

Operațiunile finanțare:

 • construcție imobile destinate vinificației (crame), a laboratoare pentru controlul calității, imobile cu destinația de prezentare și vânzare și a sălilor de degustare
 • renovare/reabilitare/modernizare clădiri pentru recepție, producție, ambalare, depozitare și laboratoare pentru controlul calității, imobile cu destinația de prezentare și vânzare și a sălilor de degustare
 • achiziție, inclusiv prin leasing financiar, instalații/echipamente aferente recepției, producției, ambalării, depozitării, pentru laboratoarele pentru controlul calității, pentru imobilele cu destinația de prezentare și vânzare, precum și pentru sălile de degustare

Valoarea grantului: –          

Contribuția beneficiarului: Minimum 50%                                                                                                                   

Termen limită: Depunere continuă                                                                                                            

Informații suplimentare se pot găsi aici

 

6. START ONG, ediția 2022

Finanțator: Kaufland România și Asociația Act for Tomorrow

 Obiectivul programului:

Încurajarea ONG, grupuri informale/de inițiativă și instituțiile să dezvolte/să implementeze proiecte de responsabilitate socială care să ducă la dezvoltarea comunităților din care acestea fac parte.           

Solicitanți eligibili:

ONG-uri și fundații;

Instituții publice din sfere precum:

 • educația (grădinițe, școli, licee)
 • cu rol social (cantine, centre pentru persoane vârstnice și copii)

Grupuri informale/de inițiativă                                                                                             

Activități eligibile:           

 • Domeniul Educație
 • Domeniul Social
 • Domeniul Sănătate
 • Domeniul Mediu
 • Domeniul Cultural

Valoarea grantului: 

pragul I, cu o valoare de până la 1.000 de euro;

pragul II, cu o valoare cuprinsă între 1.000 și 5.000 de euro;

pragul III, cu o valoare cuprinsă între 5.000 și 10.000 de euro.                                              

Contribuția beneficiarului: 0%

Termen limită:  31 decembrie 2022                                                                                                            

Informații suplimentare se pot găsi aici                                                                                                    

 

7. Refacerea ecosistemelor degradate

Finanțator: Uniunea Europeană și Guvernul României

Program de finanțare: PROGRAMUL OPERAȚIONAL INFRASTRUCTURA MARE, AP 4, OS 4.1

Obiectivul programului: Menţinere şi refacere ecosisteme degradate şi servicii furnizate (împăduriri, coridoare ecologice etc.), situate în afara ariilor naturale protejate                                                                      

Solicitanți eligibili:

 • Administratori/proprietari ai fondului forestier național aflat în proprietate publică
 • Administratori/proprietari ai apelor de suprafață aflate în proprietate publică
 • Administratori/proprietari de pajiști permanente aflate în proprietate publică
 • Administratori/proprietari de peșteri aflate în proprietate publică                                            

 

Activități eligibile:

 • Menținerea și refacerea ecosistemelor forestiere și a serviciilor furnizate
 • Menținerea și refacerea ecosistemelor lacustre și de ape curgătoare și a serviciilor furnizate
 • Menținerea și refacerea ecosistemelor de pajiști și a serviciilor furnizate
 • Menținerea și refacerea ecosistemelor de peșteri și a serviciilor furnizate

 

Valoarea grantului:

Maximum 10.000.000 euro/proiect                                                                                      

Contribuția beneficiarului: Variabilă                                                                                                                           

Termen limită: 31 octombrie 2022                                                                                                           

Informații suplimentare se pot găsi aici

 

8. Elaborarea planurilor de management/seturilor de măsuri de conservare/ planurilor de acţiune pentru ariile naturale protejate (inclusiv cele situate în mediul marin) şi pentru speciile de interes comunitar neacoperite de proiectele anterioare

Finanțator: Uniunea Europeană și Guvernul României

Program de finanțare: PROGRAMUL OPERAȚIONAL INFRASTRUCTURA MARE, AP 4, O.S. 4.1

Obiectivul programului: Creştere grad de protecţie şi conservare a biodiversităţii şi refacere ecosisteme degradate

Solicitanți eligibili:

 • Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate
 • Structura responsabilă pentru administrarea/asigurarea managementului ariei protejate
 • ONG-uri (asociaţii şi fundaţii) cu atribuţii de protecţia mediului şi/sau protecţia naturii
 • Institute de cercetare/universităţi/muzee cu atribuţii de protecţia mediului şi/sau protecţia naturii
 • Autorităţi publice centrale/locale/alte structuri în coordonarea/subordonarea autorităţilor centrale / locale                                                                                                                   

Activități eligibile:

 • Elaborare planuri de management/seturi de măsuri de conservare/planurilor de acţiune pentru ariile naturale protejate (inclusiv cele situate în mediul marin) şi pentru speciile de interes comunitar nefinanțate din programe (prevăzute în OUG nr. 57/2007)

Valoarea grantului: Valoarea maximă a proiectului: 5.000.000 euro                                                                    

Contribuția beneficiarului: 0%      

Termen limită: 31 iulie 2022

Informații suplimentare se pot găsi aici

 

9. Mobilizarea grupurilor vulnerabile din zone insuficient deservite – granturi tip răspuns rapid

 Finanțator: Norvegia, Islanda, Liechtenstein și Guvernul României                                                         

Program de finanțare: (MECANISMUL FINANCIAR AL SPAŢIULUI ECONOMIC EUROPEAN 2014 – 2021)

Obiectivul programului: Creşterea capacității grupurilor vulnerabile din zonele insuficient deservite, inclusiv comunitățile interetnice și să contribuie la incluziunea lor socială                                                            

Solicitanți eligibili: ONG

Fundații județene pentru tineret și ale municipiului București, precum și Fundația Națională pentru Tineret

Societatea Națională de Cruce Roșie din România și structurile sale cu personalitate juridică  

 

Activități eligibile:

 • Initiative care răspund cel mai bine unei situații recent apărute aflată în derulare sau amenințare care afectează direct grupurile vulnerabile și care impune o acțiune imediată
 • Acces și furnizare de servicii sociale, medicale, de educație și angajare pentru grupuri vulnerabile care sunt afectate în mod disproporționat de situația identificată
 • Sprijinire grupuri vulnerabile (personal ONG care lucrează direct cu publicul, asistenți sociali, mediatori comunitari etc.)

Nerestricționate la ONG-uri mici

Nerestricționate la zone insuficient deservite                                                                        

Valoarea grantului: Între 5.000 -15.000 euro                                                                                                     

Contribuția beneficiarului: 0%      

Termen limită: 27 aprilie 2023, ora 16:00

Informații suplimentare se pot găsi aici

 

10. Conştientizare privind drepturile omului şi tratament egal – granturi tip răspuns rapid

Finanțator: Islanda, Lichtenstein și Norvegia                                                                                         

Obiectivul programului:

Creștere grad de conștientizare privind drepturile omului/tratament egal la nivel local, în zone și/sau pentru grupurile țintă insuficient deservite                                                                            

Solicitanți eligibili:

 • Organizaţii neguvernamentale şi non-profit (ONG)
 • Fundații județene pentru tineret și ale municipiului București, precum și Fundația Națională pentru
 • Tineret
 • Societatea Națională de Cruce Roșie din România

 

Activități eligibile:

 • Campanii pentru creșterea nivelului de conștientizare, abordarea stereotipurilor și susținerea/consolidarea/extinderea schimbărilor pozitive în atitudini și practici legate de drepturile omului, egalitate de gen și violență bazată pe gen (VGB)
 • Promovare și creare de spații sigure și motivaționale pentru cetățeni, pentru a identifica și raporta situații de încălcare a drepturilor omului, a se implica activ în apărarea drepturilor omului și promovarea tratamentului egal
 • Dezvoltare de parteneriate cu entități publice sau private (mass media, dar nu exclusiv) în vederea promovării și apărării drepturilor omului
 • Furnizare/îmbunătățire servicii de sprijin pentru victime (inclusiv pentru martori sau alte părți implicate) ale discriminării și încălcării drepturilor omului, servicii privind egalitatea de gen și violența bazată pe gen
 • Educație și instruire pentru diferite grupuri țintă în vederea adoptării/întăririi/includerii în activitatea lor a unei perspective a drepturilor omului și tratamentului egal
 • Sprijin pentru litigii/cazuri întreprinse în justiție privind drepturile omului/tratament egal (consiliere, asistență juridică etc.)
 • Promovarea copiilor ca deținători de drepturi și nu doar ca beneficiari ai măsurilor de protecție
 • Inițiative care abordează perspectiva drepturilor omului asupra îmbătrânirii

Valoarea grantului: Între 5.000 – 15.000 euro                                                                     

Contribuția beneficiarului: 0%                                                                                         

Termen limită: 27 aprilie 2023                                                                                           

Informații suplimentare se pot găsi aici

  

APELURI NELANSATE

 

 11. Programul vizând educaţia şi conştientizarea publicului privind protecția mediului – Apel nelansat

Finanțator: Administrația Fondului pentru Mediu

Obiectivul programului: Educația și/sau conștientizarea publicului privind protecția mediului

Beneficiari eligibili: Organizații nonguvernamentale

Activități eligibile:

Vizează probleme de mediu din următoarele domenii:

 1. poluarea aerului
 2. poluarea apelor
 3. defrișarea pădurilor
 4. poluarea cauzată de deșeuri (plastic, metal, substanțe chimice, deșeuri de echipamente electrice și electronice, etc.) și modalități de prevenire a efectelor asupra mediului
 5. circuitul de gestionare a deșeurilor/reutilizarea/ reciclarea/colectarea selectivă a deșeurilor; compostarea deșeurilor biodegradabile; eliminarea deșeurilor
 6. exploatarea necontrolată a resurselor pământului și epuizarea resurselor naturale
 7. beneficiile utilizării de resurse naturale regenerabile / importanța energiei verzi
 8. protecția ariilor naturale / parcurilor naturale
 9. agricultura intensivă și repercusiunile acesteia asupra mediului
 10. industrializarea excesivă și repercusiunile acesteia asupra mediului
 11. protecția florei și faunei
 12. schimbări climatice/dezastre naturale/eroziunea solului/inundații/secetă/încălzire globală;
 13. efectele gazelor cu efect de seră asupra mediului;
 14. drepturile și obligațiile de mediu care revin cetățenilor și insituțiilor publice locale

Valoarea grantului Maximum 500.000 lei

Contribuția beneficiarului 0%

Termen limită: Apel nelansat

Informații suplimentare se găsesc aici

 

12. Schemă de minimis pentru sectorul independent (SC, ONG, PFA, ÎI) – Apel nelansat

Finanțator: Uniunea Europeană şi Guvernul României

Obiectivul programului: Susținerea sectorului cultural afectat de răspândirea virusului SARS-CoV-2, în vederea relansării activității culturale                                                                                                              

Solicitanți eligibili:

 • Persoană fizică autorizată
 • Întreprindere individuală
 • ONG cu scop/obiectiv/activitate culturale în domeniile culturale (sau conexe), înscrise în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor. ONG poate sa aibă sau nu activitate economică
 • Societate constituită în baza Legii nr. 31/1990 cu activitate din Lista de coduri CAEN eligibile – Anexa nr. 2 la Schemă care a fost înființată și a desfășurat activitate cu conținut și caracter cultural în domeniile culturale înainte de 01.01.2020                                                                        

Activități eligibile:

Solicitantul desfășoară activitate cu caracter și conținut cultural în România în oricare din domeniile culturale (sau conexe) cuprinse în prezenta Schemă, pe o perioadă de cel puțin 12 luni de la acordarea ajutorului

Valoarea grantului: Maximum 200.000 euro

Contribuția beneficiarului: 0%                                                                                         

Termen limită: Apel nelansat                                                                                                                    

Informații suplimentare se pot găsi aici

 

13. Proiect de Schemă de minimis pentru artiști (persoane fizice, prin OGC-uri) – Apel nelansat

Finanțator: Uniunea Europeană şi Guvernul României

Obiectivul programului: Susținerea sectorului cultural afectat de pandemie, în vederea relansării activității culturale

Solicitanți eligibili: Persoane fizice înscrise la Organismele de gestiune colectivă                                               

 Activități eligibile:

Activități culturale în România în oricare din domeniile culturale cuprinse în Schemă, pe o perioadă de cel puțin 12 luni de la acordarea ajutorului                                                                      

Valoarea grantului: Maximum 200.000 euro                                                                                                      

Contribuția beneficiarului: 0%                                                                                         

 Termen limită: Apel nelansat                                                                                                                    

Informații suplimentare se pot găsi aici

 

14. Proiect de Schemă de ajutor de stat pentru organizatori, librării, edituri și cinematografe – Apel nelansat

Finanțator: Uniunea Europeană şi Guvernul României

Obiectivul programului: \Susținerea sectorului cultural afectat de pandemie, în vederea relansării activității culturale     

Solicitanți eligibili: 

ONG cu scop/obiectiv/activitate cu conținut și caracter cultural într-unul dintre domeniile culturale

Societate constituită în baza Legii nr. 31/1990 cu activitate din Lista de coduri CAEN eligibile – Anexa nr. 4 la Schemă cu activitate cu conținut și caracter cultural într-unul din domeniile culturale înainte de 01.01.2020

Sunt eligibile și întreprinderile mari                                                                                      

Activități eligibile:

 • Măsura A: Organizatori de festivaluri și evenimente culturale
 • Măsura B: Librării
 • Măsura C: Edituri
 • Măsura D: Cinematografe

Valoarea grantului: Maximum 1.800.000 euro                                                                                                   

Contribuția beneficiarului: 0%                                                                                         

Termen limită: Apel nelansat                                                                                                                    

Informații suplimentare se pot găsi aici