1. Programul privind ecologizarea zonelor afectate de deșeuri – Curățăm România (NOU!)

 Finanțator:

Administrației Fondului pentru Mediu

 Obiectivul programului:

Ecologizarea zonelor afectate de deșeuri

Solicitanți eligibili:

Unitățile administrativ-teritoriale: comune, orașe, municipii, județe, subdiviziuni administrativ-teritoriale și asociaţiile de dezvoltare intercomunitară

Beneficiarii finanțării pot coopta voluntari din comunitățile locale, inclusiv din rândul instituțiilor publice, unităților de învățământ, operatorilor economici și/sau puși la dispoziție de ONG-uri.

Activități eligibile:

 • Ecologizarea zonelor afectate de poluarea cu deșeuri (plastic, metal, deșeuri de echipamente electrice și electronice, sticlă, hârtie, cartoane, lemn, cauciuc, materiale textile, baterii și acumulatori, anvelope), inclusiv a gospodăriilor, zonelor de protecție din jurul lacurilor naturale, lacurilor de acumulare, cursurilor de apă, digurilor, canalelor, barajelor și a altor lucrări hidrotehnice, câmpurilor, pădurilor, de pe raza teritorială a UAT/ADI, dacă cantitățile de deșeuri nu intră în responsabilitatea operatorilor licențiați/autorizați, conform contractelor încheiate de solicitant cu aceștia.

 

Valoarea grantului:

 Suma maximă acordată de AFM pentru finanțarea unui proiect se stabilește în funcție de numărul locuitorilor UAT sau, în cazul ADI, în funcție de numărul cumulat de locuitori ai UAT care intră în componență, astfel: 

 • 30.000 lei pentru solicitantul care are ≥ 400.001 locuitori;
 • 27.000 lei pentru solicitantul care are între 200.001 și 400.000 locuitori;
 • 24.000 lei pentru solicitantul care are între 100.001 și 200.000 locuitori;
 • 21.000 lei pentru solicitantul care are între 50.001 și 100.000 locuitori;
 • 18.000 lei pentru solicitantul care are între 20.001 și 50.000 locuitori;
 • 15.000 lei pentru solicitantul care are între 10.001 și 20.000 locuitori;
 • 12.000 lei pentru solicitantul care are între 5.001 și 10.000 locuitori;
 • 9.000 lei pentru solicitantul care are între 3.001 și 5.000 locuitori;
 • 5.000 lei pentru solicitantul care are între 1.501 și 3.000 locuitori;
 • 3.000 lei pentru solicitantul care are ≤ 1.500 locuitori.

 Constribuția beneficiarului: 0%

Termen limită: 6 iunie 2022

Informații suplimentare se pot găsi aici

 

 2. Programul IMM PROD (NOU!)

Finanțator:

Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii

 Publicat în MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 266/18.III.2022

 Obiectivul programului:

Acordare de garanții guvernamentale pentru asigurarea lichidităților și finanțarea investițiilor de către IMM-uri

Solicitanți eligibili:

 • IMM-uri din sectorul de producție, inclusiv start-upuri:
 • IMM-uri care își diversifică activitatea într-un sector productiv, inclusiv start-upuri
 • Persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale care își desfășoară activitatea sau optează pentru reconversia activității către producție
 • Forme de organizare a profesiilor liberale cu activități de producție din zona urbană

Activități eligibile:

 • achiziție de echipamente și utilaje, inclusiv pentru reconversia de la intermediere la producție sau demararea de activități noi de producție
 • achiziție/amenajare terenuri și achiziție/construcție hale destinate producției
 • achiziție echipamente, softuri, consultanță pentru transformarea digitală a IMM-urilor inclusiv proiecte de retehnologizare pentru IMM-urile care activează și dezvoltă proiecte în industria producătoare
 • achiziție echipamente în vederea alinierii la obiectivele de mediu care să genereze eficiență energetică consumului propriu, panouri solare, stații de biogaz, stații de reciclare
 • finanțare capitalului de lucru pentru stocuri materii prime, materiale și mărfuri (în cazul companiilor producătoare care dețin propriile lanțuri de distribuție) și a altor cheltuieli de exploatare, pentru firmele care intenționează să deschidă/dezvolte/diversifice activități de producție, inclusiv pentru internaționalizare, ori să facă reconversia de la intermediere la producție

Valoarea grantului:

Bugetul este de 268.544.792 lei, pentru un număr de 2.550 de beneficiari

Contribuția beneficiarului:

Minimum 10%

Termen limită:

30 iunie 2022

Informații suplimentare se pot găsi aici

 

 3. Programul RURAL INVEST (NOU!)

 Finanțator:

Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii

 Publicat în MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 266/18.III.2022

 Obiectivul programului:

Garanții guvernamentale IMM-urilor care localizează producția în mediul rural și urban mic pentru încurajarea dezvoltării afacerilor în aceste zone

 Solicitanți eligibili:

Entități cu activitate în producție/de producție în mediul rural și urban mic (IMM, start-upuri, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale, întreprinzătorii debutanți în afaceri cu activitatea în producție, profesii liberale care pot desfășura activități productive)

 Activități eligibile:

 • achiziție terenuri agricole/achiziție părți sociale ale întreprinderilor din domeniul agriculturii pescuitului, acvaculturii și industriei alimentare
 • dotare/retehnologizare și automatizare
 • aliniere la obiective de mediu care să genereze eficiență și independență energetică
 • refinanțare credite de investiții și/sau credite pentru capital de lucru
 • adeverințe de depozitare pentru producătorii de cereale
 • agricultură, industrie alimentară, piscicultură și acvacultură

Valoarea grantului:

Bugetul este de 530.583.333 lei, pentru un număr estimat de 4.286 de beneficiari

Contribuția beneficiarului:

Minimum 10%

Termen limită:

30 iunie 2022

Informații suplimentare se pot găsi aici

 

4. Programul GARANT CONSTRUCT (NOU!)

Finanțator:

Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii

 Publicat în MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 266/18.III.2022

 Obiectivul programului:

Acordare garanții guvernamentale până la 90% din valoarea finanțărilor, IMM-urilor din sectorul construcțiilor pentru asigurarea lichidităților și finanțarea investițiilor, pentru firme implicate în proiecte privind îmbunătățirea eficienței energetice, investiții în domeniul energiei verzi și aliniere la obiectivele de mediu

Solicitanți eligibili:

IMM, inclusiv start-up care desfășoară/diversifică activitatea în domeniul construcțiilor

Activități eligibile: 

 • achiziție echipamente/utilaje de construcții, logistică industrială inclusiv pentru demararea de activități noi în sectorul construcții
 • construcție/achiziție/amenajare hale pentru uz propriu, demarare activități noi în sectorul construcții
 • achiziți echipamente, softuri, consultanță pentru transformare digitală a IMM-urilor care derulează contracte în sectorul construcții
 • achiziție echipamente pentru alinierea la obiectivele de mediu care să genereze eficiența consumului propriu, panouri solare, stații de biogaz, stații de reciclare
 • finanțare capital de lucru pentru achiziție materiale de construcții, combustibil, energie, plată salarii pentru IMM care derulează contracte în sectorul construcții

 

Valoarea grantului:

Bugetul este de 495.572.822 lei, pentru un număr de 4.165 de beneficiari

 Contribuția beneficiarului:

Minimum 10%

 Termen limită:

30 iunie 2022

 Informații suplimentare se pot găsi aici

 

5. Programul INNOVATION (NOU!)

 Finanțator:

Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii

 Publicat în MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 266/18.III.2022

 Obiectivul programului:

Sprijinirei invenții, susținerea activităților la export ale IMM (stimulare exporturilor româneşti, susţinere tranzacţii internaţionale şi investiţii româneşti în străinătate), stimularea comerțului on-line și a digitalizării, retehnologizarea companiilor locale, brevete de inovare privind produse, strategii, mediu, digitalizare și cofinanțarea investițiilor strategice în complementaritate cu HG 807/2014

 Solicitanți eligibili:

IMM-uri, inclusiv start-upuri, care îndeplinesc condițiile de eligibilitate in cadrul programului/schemei de ajutor de stat

 Activități eligibile:

 • stimularea exporturilor româneşti
 • susţinerea tranzacţiilor internaţionale şi a investiţiilor româneşti în străinătate
 • stimularea comertului on-line și a digitalizarii
 • retehnologizarea companiilor locale
 • achiziții software și certificate de e-commerce și de administrare a unei firme
 • obținerea brevetelor de invenție privind produse, strategii, mediu, digitalizare

 Valoarea grantului:

Bugetul este de 214.550.000 lei, pentru un număr de 1.835 de beneficiari

 Contribuția beneficiarului:

Minimum 20%

 Termen limită:

30 iunie 2022

 Informații suplimentare se pot găsi aici

 

6. Programul Rabla Plus

Finanțator:

Administrația Fondului pentru Mediu

Obiectivul programului:

Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante din punct de vedere energetic.

Solicitanți eligibili:

 • UAT, inclusiv subdiviziunea administrativ-teritorială a municipiului
 • Unitatea/instituţia de învăţământ, de stat ori privată; instituţia publică, Institutul de cercetare-dezvoltare înfiinţat ca instituţie publică
 • Instituţia din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
 • ONG-uri
 • Culte religioase
 • Operatori economici
 • Institute de cercetare-dezvoltare cu activitate în regim economic
 • Societatea profesională de avocaţi cu răspundere limitată;
 • Unităţile medico-sanitare înfiinţate conform Legii societăţilor nr. 31/1990
 • Entităţi fără personalitate juridică:
 • PFA, Întreprinderea individuală şi întreprinderea familială
 • Organizaţiile profesionale ale profesiei liberale
 • Alte persoane juridice, de drept public ori privat.

 

Activități eligibile:

 • 51.000 de lei pentru autovehicul nou pur electric sau autovehicul nou cu pilă de combustie cu hidrogen și 26.000 de lei pentru un autovehicul nou electric hibrid plug-in, exceptând motocicleta, care generează maximum 80 g CO2/km în sistem WLTP, în schimbul casării unui autovehicul uzat;
 • 54.000 de lei pentru autovehicul nou pur electric sau autovehicul nou cu pilă de combustie cu hidrogen și 29.000 de lei pentru un autovehicul electric hibrid plug-in, care generează maximum 80 g CO2/km în sistem WLTP, pentru achiziționarea unui autovehicul nou, în schimbul casării a două autovehicule uzate;
 • pentru fiecare autovehicul uzat mai vechi de 15 ani și cu normă de poluare mai mică de Euro 3, se adăugă un ecobonus de 1.500 lei/autovehicul.

Ecotichet pentru achiziționare motocicletă electrică este 26.000 lei + ecobonus în valoare de 1.500 lei, pentru casare autovehicul uzat de cel puțin 15 ani de la data fabricației cu norma de poluare Euro 3 sau inferioară.

Valoarea grantului:

Maximum 54.000 lei

Contribuția beneficiarului:

Valoarea finanțării max. 50% din preţul autovehiculului nou prin cele două programe

Termen limită:

Din data de 8 februarie 2022 a început înscrierea în aplicația informatică. La Programul Rabla Plus termenul a fost extins la 300 de zile de la data emiterii

Informații suplimentare se pot găsi aici

 

7. Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate (roma și non-roma) din orașe/municipii cu peste 20.000 locuitori – Etapa a III-a a mecanismului Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunităţii

Finanțator:

Uniunea Europeană și Guvernul României

 Program de finanțare:

PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN, AP 5, OS 5.1

Obiectivul programului:

Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate (roma și non-roma) din orașe/municipii cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității roma, prin implementarea de măsuri/operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC.

Solicitanți eligibili:

 • Autorități publice locale și unități cu personalitate juridică aflate în coordonarea sau subordonate acestora
 • Furnizori acreditați de servicii specializate pentru stimularea ocupării forței de muncă
 • Furnizori autorizați de formare profesională
 • Centre autorizate de evaluare și certificare competențe profesionale obținute pe alte căi decât cele formale
 • Furnizori de servicii sociale acreditați în condițiile legii
 • Asociații și fundații
 • Organizații sindicale
 • Organizații patronale
 • Întreprinderi sociale de inserție
 • Angajatori
 • Camere de Comerţ şi Industrie
 • Unităţi şcolare și Inspectorate Școlare Județene

 

Activități eligibile:

 • Sprijin pentru accesul și/sau menținerea pe piața muncii
 • Susținerea antreprenoriatului în cadrul comunității, inclusiv a ocupării pe cont propriu
 • Sprijinirea dezvoltării/furnizării de servicii sociale/medicale/medico-sociale, inclusiv în cadrul centrelor comunitare integrate
 • Sprijin pentru creșterea accesului și participării la educație
 • Activități de îmbunătățire a condițiilor de locuit ale persoanelor din grupul țintă
 • Asistență juridică pentru reglementarea actelor de identitate, de proprietate, de stare civilă
 • Combaterea discriminării și a segregării

 

Valoarea grantului:

Valorile proiectelor se stabilesc de GAL-uri prin Ghidurile proprii aferente SDL-urilor aprobate.

Contribuția beneficiarului:

Variabilă

Termen limită:

29 aprilie 2022, ora 16:00

Informații suplimentare se pot găsi aici și aici

 

8. Programul Energetic în România – Cunoștințe sporite despre energie regenerabilă, eficiență energetică

Finanțator:

Islanda, Liechtenstein, Norvegia

 Program de finanțare:

Mecanismele Financiare SEE & Norvegian 2014-2021

Obiectivul programului:

Energie cu consum mai mic de carbon și securitate sporită a aprovizionării.

Solicitanți eligibili:

Orice entitate, publică sau privată, comercială sau necomercială și organizație neguvernamentală, înființată ca persoană juridică în România.

Parteneri eligibili:

Entități publice/private, comerciale/necomerciale, stabilite ca persoană juridică în Norvegia sau în România.

Activități eligibile:

 • Training-uri, seminarii, mentorat, campanii media etc.;
 • Conferințe/workshop-uri în domeniul energiei regenerabile, eficienței energetice;
 • Credite educaționale la nivel terțiar privind energia regenerabilă, eficiența energetică și securitatea energetică;
 • Instruirea personalului în consiliere energetică;
 • Instruire publicului larg despre modalitățile de utilizare a energiei mai eficient;
 • Sprijin pentru training în implementarea sistemelor de management energetic, care includ eficiența energetică, generarea locală de surse regenerabile, suficiența/securitatea energetică, crearea unei echipe de management energetic în industrii, autorități publice locale, universități, cu excepția cerințelor impuse de lege;
 • Sprijinirea abilităților privind evaluarea preliminară, pregătirea și dezvoltarea unei investiții energetice, inclusiv cunoștințe legate de cum se vinde și cum se cumpără eficiență energetică;
 • Sprijin pentru training-uri pentru depășirea barierelor interne/externe pentru eficiența energetică ce urmează a fi implementată;
 • Sprijin pentru instruiri ale autorităților publice locale în relația cu asociațiile de gospodării/blocuri.

 

Valoarea grantului:

Între 50.000 și 200.000 euro.

 Contribuția beneficiarului:

Minimum 10%

 Termen limită:

31 mai 2022, ora 14:00

Informații suplimentare se pot găsi aici

 

9. Monitorizarea consumului de energie la consumatorii industriali

Finanțator:

Uniunea Europeană și Guvernul României

Program de finanțare:

PROGRAMUL OPERAȚIONAL INFRASTRUCTURA MARE 2014 – 2020, OS 6.2/REACT-EU

Obiectivul programului:

Reducerea consumului de energie a consumatorilor industriali, promovează acţiuni pentru implementarea sistemelor de monitorizare a consumurilor de energie la consumatorii industriali

Solicitanți eligibili:

Societăţi cu personalitate juridică/societăți din industrie cu consumuri de peste 1.000 tep/an care implementează sisteme de monitorizare în vederea identificării rapide a soluţiilor non-cost de reducere a consumurilor şi care trebuie să deţină un instrument puternic de urmărire şi cuantificare a efectelor pozitive ale aplicării măsurilor de creştere a eficienţei energetice.

Activități eligibile:

Achiziţionare şi implementare sistem de monitorizare a consumului de energie la nivelul platformei industriale, respectiv:

 • Instalaţii/echipamente necesare realizării de sisteme de monitorizare a consumului de energie la întreprinderi (societăţi) din industrie cu consumuri de peste 1.000 tep/an, în scopul de reducere imediată și pe termen scurt (1 – 5 ani) a pierderilor de energie

 

Valoarea grantului:

Maximum 200.000 euro

Contribuția beneficiarului:

0%

Termen limită:

31 mai 2022

Informații suplimentare se pot găsi aici

 

10. Programele de finanţare ale Secretariatului General al Guvernului

Finanțator:

Guvernul României

Program de finanțare:

Departamentul pentru Românii de Pretutindeni

Obiectivul programului:

 • Păstrarea, afirmarea și promovarea identității etnice, culturale, lingvistice și religioase a românilor de pretutindeni
 • Dezvoltarea legăturilor cu România ale românilor de pretutindeni, printr-un adecvat de afirmare identitară și a spiritualității românești specifice a acestora
 • Sprijinire organizațiilor/asociațiilor românilor de pretutindeni, în vederea stabilirii unui parteneriat eficient pentru promovarea imaginii României și a românilor în rândul opiniei publice din statele de reședință

 

Solicitanți eligibili:

Asociaţii, fundaţii, unităţi de cult, ONG ale românilor de pretutindeni, organizaţii internaţionale

Persoane fizice autorizate/juridice de drept public/privat din România/străinătate care utilizează finanțări nerambursabile pentru derularea de proiecte sau acțiuni în sprijinul românilor de pretutindeni

Activități eligibile:

 • Reintegrare – facilitare inserție și reinserție socială și pe piața muncii a cetățenilor români cu reședința sau domiciliul în străinătate, la restabilirea acestora în României și atragere oameni de afaceri români din diaspora pe piața din România
 • Educaţie – sprijinirea integrării românilor cu domiciliul/reşedinţa în străinătate în paralel cu păstrarea şi afirmarea identităţii lingvistice a românilor de pretutindeni şi formarea noii generaţii
 • Cultură – păstrarea, dezvoltarea şi afirmarea identităţii etnice, culturale, religioase şi lingvistice a românilor din vecinătate şi din diaspora
 • Mass-media – sprijinire mass-media de expresie românească din comunităţile româneşti de peste hotare
 • Societatea civilă – sprijinire/consolidare/extindere mediu asociativ în comunităţile locuite de români şi solidaritatea pe care societatea civilă o generează în rândul comunităţilor de români
 • Spiritualitate şi tradiţie – păstrarea identităţii spirituale/respectarea libertăţii religioase a românilor de pretutindeni
 • Tipurile de proiecte, acţiuni şi cheltuieli sunt cuprinse în Anexa la Legea nr. 321/2006, cu modificările și completările ulterioare

 

Valoarea grantului:

Maximum 300.000 lei

Contribuția beneficiarului:

Neprecizată

Termen limită:

30 iunie 2022

Informații suplimentare se pot găsi aici

 

11. GHIDUL SOLICITANTULUI SIMPLIFICAT – Pentru pregătirea portofoliului de proiecte pentru perioada de programare 2021-2027, în domeniul specializării inteligente, din Regiunea Centru

Finanțator:

Uniunea Europeană și Guvernul României

Program de finanțare:

(Programul Operațional Asistență Tehnică (POAT) 2014-2020 şi OUG 88/2020, AP 1, OS 1.1, Acțiunea 1.1.1.)

Obiectivul programului:

Susţinerea actorilor regionali în pregătirea de proiecte strategice în domeniul Specializării Inteligente pentru accesare fonduri în perioada 2021 – 2027, accelerând, astfel, procesul de absorbţie al fondurilor alocate

Solicitanți eligibili:

 • Microîntreprinderi
 • Întreprinderi mici şi mijlocii
 • Parteneriatele constituite între acestea

Activități eligibile: 

 • Industria auto şi mecatronică
 • Industria aeronautică
 • Industria agro-alimentară
 • Industria uşoară
 • Silvicultură, prelucrarea lemnului şi industria mobile
 • IT şi Industriile creative
 • Sectorul medical şi farmaceutic
 • Turism
 • Mediul construit sustenabil

De asemenea, strategia include următoarele cinci teme trans-sectoriale:

 • Economie sustenabilă
 • Economie colaborativă
 • Economie circular
 • Lanțuri de valoare locale
 • Tehnologii medicale
 • Medicină preventivă și recuperatorie
 • Modernizare industrială
 • Modernizarea proceselor de producție prin noi tehnologii
 • Dezvoltarea de noi produse
 • Noi tehnologii de prototipare și testare
 • Energie în mediul construit

Valoarea grantului:

Maximum 200.000 euro

Contribuția beneficiarului:

Ajutorul de minimis se acordă în proporție de până la 100%

Pentru ajutorul de stat beneficiarul trebuie să asigure o cofinanțare de 50% din valoarea eligibilă a proiectului

Termen limită:

31 decembrie 2022

Informații suplimentare se pot găsi aici

 

12. Programul IMM INVEST ROMANIA

Finanțator:

FNGCIMM

Obiectivul programului:

Acordare facilităţi de garantare de către stat pentru credite acordate IMM şi întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie de către instituţiile de credit

Solicitanți eligibili:

Microîntreprinderile, întreprinderile mici sau mijlocii

Activități eligibile:                                                                                                           

Acordarea de garanţii de stat pentru una dintre următoarele categorii de credite:

 • Unul/mai multe credite pentru realizarea de investiţii şi/sau unul sau mai multe credite/linii de credit pentru capital de lucru, garantate de către stat, prin MFP, – 80% din valoarea finanţării, exclusiv dobânzile, comisioanele şi spezele bancare aferente creditului garantat. Valoarea maximă cumulată a finanţărilor garantate este 10.000.000 lei. Valoarea maximă a creditelor/liniilor de credit pentru finanţarea capitalului de lucru este 5.000.000 lei, pentru credite de investiţii 10.000.000 lei
 • unul sau mai multe credite/linii de credit pentru finanţarea capitalului de lucru, exclusiv dobânzile, comisioanele şi spezele bancare aferente creditului garantat de stat de maximum 90% acordat unei microîntreprinderi sau întreprindere mică, în valoare de 500.000 lei pentru microîntreprinderi/1.000.000 lei pentru întreprinderile mici

 

Valoarea grantului:

Contribuția beneficiarului:

Termen limită:

30 iunie 2022

Informații suplimentare se pot găsi aici

 

13. Subprogramul AGRO IMM INVEST

Finanțator:

FNGCIMM

Obiectivul programului:

Acordare facilităţi de garantare de către stat pentru creditele acordate întreprinderilor mici şi mijlocii şi întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie, din domeniul agriculturii, pescuitului, acvaculturii şi sectorului alimentar de către instituţiile de credit

Solicitanți eligibili:

Microîntreprinderile, întreprinderile mici sau mijlocii

Activități eligibile:                                                                                                           

 • Finanţare pentru nevoile curente de lucru sau pentru realizarea de investiţii

Grant acordat întreprinderilor mici şi mijlocii, întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie şi fermierilor din domeniul agriculturii, pescuitului, acvaculturii şi sectorului alimentar include şi componentă nerambursabilă de 10% din valoarea finanţării garantate, cu condiţia încadrării în plafonul specificat

Valoarea grantului:

Maximum 345.000 euro pentru sectorul pescuitului şi acvaculturii

Maximum 290.000 euro pentru domeniul producţiei primare de produse agricole

Maximum 2.300.000 euro pentru sectorul alimentar

Contribuția beneficiarului:

Termen limită:

30 iunie 2022

Informații suplimentare se pot găsi aici

 

14. Apelul Filme în mișcare (Films on the Move)

Finanțator:

Uniunea Europeană

Program de finanțare:

Programul Europa Creativă

Obiectivul programului:

Încurajarea și sprijinirea distribuției mai largă a filmelor europene nenaționale recente, încurajând agenții de vânzări și distribuitorii de cinematografe să investească în promovarea și distribuția adecvată a filmelor europene nenaționale

Solicitanți eligibili:                                                                                                          

Persoane juridice (organisme publice/private) stabilite într-una din țările participante la Europa Creativă, adică statele membre ale UE, țări non-UE, precum țările SEE și țările asociate Programului Europa Creativă sau țările care sunt în negocieri pentru un acord de asociere și în care acordul intră în vigoare înainte de semnarea granturilor

Activități eligibile:                                                                                                           

 • Campanii de distribuție teatrală și/sau online paneuropeană a filmelor europene eligibile, coordonate de agentul de vânzări al filmului

Valoarea grantului:

Contribuția beneficiarului:

Minimum 10%

Termen limită:

5 iulie 2022, ora 17:00 CETInformații suplimentare se pot găsi aici

 

15. Schema de ajutor de stat privind sprijinirea industriei cinematografice

 Finanțator:

Guvernul României

Obiectivul programului:

Dezvoltarea cooperării cinematografice europene şi internaţionale, Susţinerea producătorilor de film, în vederea creşterii producţiei autohtone de film, Crearea de noi locuri de muncă în industriile creative şi cele conexe, Promovarea identităţii culturale naţionale şi a minorităţilor naţionale din România prin realizarea filmelor cinematografice şi promovarea în circuitul mondial de valori, Sprijinirea formării profesionale în domeniul industriei filmului

Solicitanți eligibili:

Întreprinderi româneşti/străine înregistrate şi funcţionând conform legii din România/ţara de origine, după caz, care:

 • au obiect principal de activitate producţia cinematografică, în cazul întreprinderilor române, sunt înscrise în Registrul cinematografic
 • deţin calitatea de producător, coproducător şi/sau de prestator de servicii de producţie şi produc filme de ficţiune de scurt, mediu şi lungmetraj, miniserii sau seriale de televiziune, filme destinate distribuţiei direct pe suport video sau internet sau orice alt tip de suport, documentare artistice, filme de animaţie, parţial sau în întregime pe teritoriul României

Activități eligibile:

 • Achiziția, închirierea, fabricarea de bunuri și/sau servicii ocazionate de dezvoltarea proiectelor de film și producției de film în România, precum și cu onorariile, salariile și alte plăți către persoane fizice aferente implementării proiectului
 • Cuantumul alocării poate crește cu 10% dacă producția promovează o zonă geografică, un oraş sau România, destinațiile și obiectivele turistice românești din zona geografică sau orașul promovat, sau limba, tradițile și obiceiurile românești
 • Cuantumul alocării poate crește cu 5% pentru co-producții, producțiile transfrontaliere finanțate de producători provenind din mai mult de un stat membru sau care implică producători din mai multe state

Valoarea grantului: 

Contribuția beneficiarului:

Minim 55%

Termen limită:

31 decembrie 2023

Informații suplimentare se pot găsi aici

 

 16. Schema de ajutor de stat pentru sprijinirea investiţiilor care promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă

Finanțator:

Guvernul României

Instituită prin:

Hotărârea Guvernului nr. 332/2014, cu modificările și completările ulterioare

Obiectivul programului:

Dezvoltare regională prin investiții care generează minim 100 de locuri de muncă și încurajarea participării întreprinderilor la reducerea decalajelor economice dintre regiuni şi redresarea economiei româneşti

Solicitanți eligibili:

Întreprinderi nou-înfiinţate sau întreprinderi în activitate, atât IMM-uri, cât şi întreprinderi mari

Activități eligibile:

Costurile salariale înregistrate pe o perioadă de 2 ani consecutivi, ca urmare a creării de locuri de muncă

Ajutorul de stat aferent cheltuielilor eligibile se acordă cu îndeplinirea următoarelor condiţii:

 • locuri de muncă create direct de un proiect de investiţii
 • locuri de muncă create după depunerea cererii de acord pentru finanțare și după demararea investiţiei, dar nu mai târziu de 3 ani de la data finalizării acesteia
 • fiecare loc de muncă creat se menține pentru o perioadă minimă de 5 ani de la data la care acesta a fost ocupat prima dată

Criterii de eligibilitate:

 • investiţii iniţiale
 • crearea a cel puțin 100 locuri de muncă
 • să fie viabile şi să determine eficienţa economică a întreprinderii, conform planului de afaceri

Imobilizările corporale şi necorporale aferente investiţiilor iniţiale trebuie să fie noi

Este permisă realizarea investiţiei și a locurilor de muncă în mai multe locaţii

Valoarea grantului:

Maxim 37,5 milioane euro – pentru Regiunile Nord-Vest, Centru, Nord-Est, Sud-Est, Sud-Muntenia, Sud-Vest Oltenia

Maxim a 26,25 milioane euro – pentru Regiunile Vest şi Ilfov

Maxim 7,5 milioane euro – pentru Regiunea Bucureşti

Contribuția beneficiarului:

Termen limită: 31 decembrie 2023

Informații suplimentare se pot găsi aici

 

17. Programul Naţional de Sprijin al României în sectorul vitivinicol 2019-2023

Finanțator:

Guvernul României

Obiectivul programului:                                                                                                   

Creșterea competitivității producătorilor de vinuri, a performanței economice a întreprinderilor și perfecționarea tehnologiilor de vinificație prin care se obțin vinuri calitativ superioare

Solicitanți eligibili:

Persoane juridice cu domiciliul fiscal în România

Instituţii şi unităţi de cercetare-dezvoltare vitivinicolă

Persoane fizice autorizate, întreprinderi familiale, întreprinderi individuale

Asociaţii de doi sau mai mulţi producători şi/sau organizaţii interprofesionale

Activități eligibile:

 • Promovare vinuri prin submăsura de promovare a vinurilor produse în UE prin acţiuni de informare în state membre, în scopul informării consumatorilor cu privire la consumul moderat de vin şi la schema de denumiri de origine controlată şi indicaţii geografice, precum şi submăsura de promovare în ţări terţe, în vederea îmbunătăţirii competitivităţii vinurilor cu denumire de origine controlată, indicaţie geografică sau a vinurilor pentru care se indică soiul viței-de-vie
 • Restructurare şi reconversie podgorii
 • Asigurare recolta
 • Investiţii
 • Distilarea subproduselor

Operațiunile principale din cadrul programului de investiții pentru care se acordă finanțare sunt:

 • construcție imobile destinate vinificației (crame), laboratoare pentru controlul calității, imobile cu destinația de prezentare și vânzare și a sălilor de degustare
 • renovare/reabilitarea/modernizare clădiri pentru recepție, producție, ambalare, depozitare, laboratoare pentru controlul calității, imobile cu destinația de prezentare și vânzare și săli de degustare
 • achiziții, inclusiv prin leasing financiar, instalații/echipamente aferente recepției, producției, ambalării, depozitării, pentru laboratoarele pentru controlul calității, pentru imobilele cu destinația de prezentare și vânzare, precum și pentru sălile de degustare

Valoarea grantului: 

Contribuția beneficiarului:

Minimum 50%

Termen limită:

Depunere continuă

Informații suplimentare se pot găsi aici

 

18. Premierea participării la Orizont 2020

Finanțator:

Guvernul României

Obiectivul programului:

Creșterea vizibilității internaționale a României în domeniul cercetării și inovării

Consolidare sistem național de CDI prin intensificarea colaborării în cercetarea europeană de excelență

Creșterea calității proiectelor cu participanți români la Orizont 2020 și a rolului în viitoarele proiecte Orizont 2020

Creșterea sustenabilității participării instituțiilor românești în proiecte cu finanțare internațională

Creșterea ponderii finanțării externe în totalul cheltuielilor naționale de cercetare-dezvoltare

Solicitanți eligibili:

Organizații de cercetare de drept public/privat din România care implementează proiecte câștigate la competițiile Orizont 2020

Activități eligibile:

 • Activități suport în sprijinul activităților de cercetare (ex: costuri de personal, inclusiv burse de cercetare, cheltuieli cu logistică, participări la conferințe etc.). Această finanțare va fi alocată departamentului din universitate sau institutului, care derulează proiectul finanțat de CE

Consolidarea capacității instituționale de a participa la noi competiții în Programului Cadru Orizont 2020.

Valoarea grantului:

25% din valoarea grantului de tip ERC

15% din valoarea grantului acordat de CE de tip ERA Chair

Pentru restul instrumentelor de finanțare din Programul Orizont 2020:

10% din valoare buget acordat de CE asociat instituției gazda din România în calitatea de coordonator ;

7,5% din valoare buget acordat de CE asociat instituției gazda din România în calitatea de coordonator de pachet de lucru

Contribuția beneficiarului: 

Termen limită:

Depunere continuă

Informații suplimentare se pot găsi aici

 

19. Programul naţional multianual de microindustrializare – Apel nelansat

 Finanțator:

Guvernul României

Obiectivul programului:

Susţinere investiţii în sectoare economice prioritare, creşterea volumului de activitate şi a competitivităţii IMM din aceste sectoare, promovarea producției interne și a conceptului „Fabricat în România”

Solicitanți eligibili:

Societățile comerciale

Activități eligibile:

Codurile CAEN aferente următoarelor diviziuni:

 • 10 Industria alimentară
 • 11 Fabricarea băuturilor: eligibil doar codul CAEN 1107 – Producţia de băuturi răcoritoare nealcoolice; producţia de ape minerale şi alte ape înbuteliate
 • 13 Fabricarea produselor textile
 • 14 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte
 • 15 Tăbăcirea şi finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie, harnaşamentelor şi încălţămintei; prepararea şi vopsirea blănurilor
 • 16 Prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemnşi plută, cu excepţia mobilei; fabricarea articolelor din paie şi din alte materiale vegetale împletite
 • 17 Fabricarea hârtiei şi a produselor din hârtie
 • 1811 Tipărirea ziarelor
 • 1812 Alte activitati de tipărire n.c.a.
 • 20 Fabricarea substanțelor și produselor chimice cu excepția 2011, 2051, 2053, 2059
 • 21 Fabricarea produselor farmaceutice de bază și a preparatelor farmaceutice
 • 22 Fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice
 • 23 Fabricarea altor produse din minerale nemetalice
 • 24 Industria metalurgică
 • 25 Industria construcţiilor metalice şi a produselor din metal, exclusiv maşini utilaje şi instalaţii – cu excepţia societăţilor care desfăşoară activităţi pe codurile CAEN aferente grupei 254 Fabricarea armamentului şi muniţiei
 • 26 Fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice
 • 27 Fabricarea echipamentelor electrice
 • 28 Fabricarea de maşini, utilaje şi echipamente n.c.a.
 • 29 Fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor și semiremorcilor
 • 30 Fabricarea altor mijloace de transport cu excepția 3040
 • 31 Fabricarea de mobilă
 • 32 Alte activităţi industriale n.c.a.

Nu pot beneficia de ajutor de minimis operatorii economici dacă acționarii sau asociații au/au avut calitatea de asociat sau acționar în altă întreprindere beneficiară de ajutor financiar nerambursabil în cadrul edițiilor Start-up Nation, Măsurii 2 – Granturi pentru capital de lucru aferentă OUG 130/2020 sau schemei HoReCa

Valoarea grantului:

Valoarea maximă a AFN nu poate depăși suma de 500.000 lei/beneficiar

Contribuția beneficiarului:

Minimum 15%

Termen limită: Apel nelansat

Informații suplimentare se pot găsi aici și aici

 

20. Fundamentarea deciziilor, planificare strategică și măsuri de simplificare pentru cetățeni la nivelul administrației publice locale din regiunea mai dezvoltată – Apel nelansat

 Finanțator:

Uniunea Europeană și Guvernul României

Program de finanțare:

Programul Operațional Capacitate Administrativă, Axa Prioritară 2, Obiectivul Specific 2.1

 Solicitanți eligibili:

Unităţi administrativ-teritoriale – județe (județul Ilfov), municipii și subdiviziuni ale municipiilor (București și sectoarele)

Pot fi parteneri (asociați) în cadrul acestui apel:

 • UAT: județul Ilfov, municipiul București și sectoarele care îndeplinesc condițiile de eligibilitate
 • orice alte autorități/instituții publice locale (din județul Ilfov/municipiul București și sectoarele) care pot contribui la implementarea proiectului
 • ONG-uri (cu excepția Grupurilor de acțiune locală)
 • Asociații de dezvoltare intercomunitară
 • parteneri sociali (sindicate, patronate și formele de asociere ale acestora cu personalitate juridică)
 • instituții de învățământ superior acreditate

 Activități eligibile:

 • Acces online la serviciile gestionate partajat sau exclusiv de autoritățile și instituțiile publice locale
 • Digitalizarea proceselor de administrare a documentelor
 • Retro-digitalizarea documentelor din arhivă

Valoarea grantului:

Variabilă

 Contribuția beneficiarului:

2% 

Termen limită:

Apel nelansat

 Informații suplimentare se pot găsi aici

 

21. Programul de dezvoltare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă – Apel nelansat

 Finanțator:

Guvernul României

 Obiectivul programului:

Sprijinirea operatorilor economici, societăţi şi societăţi cooperative, prin facilitarea accesului la finanţare, în scopul îmbunătăţirii performanţelor economice şi tehnice, urmărind adaptarea la cerinţele determinate de statutul României ca stat membru al UE, prin creşterea nivelului de competitivitate, crearea şi menţinerea locurilor de muncă, digitalizarea companiilor românești din sectoarele de servicii și comerț și creșterea capacităților de promovare și comerț on-line

Solicitanți eligibili:

Societățile comerciale

 Activități eligibile:

Nu beneficiază de prevederile Programului societăţile care desfăşoară:

 • Activităţi de pescuit şi acvacultură, acoperite de Regulamentul (UE) nr. 1379/2013 :
  • 031 – Pescuitul
  • 032 – Acvacultura
 • Activităţi legate de producţia primară a produselor agricole aşa cum sunt enumerate în anexa 1 la Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, cu excepţia produselor obţinute din pescuit şi acvacultură prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 1379/2013
 • Activităţi de prelucrare si comercializare ale produselor agricole listate în anexa 1 la Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în următoarele cazuri:
  • când valoarea ajutorului este stabilit pe baza preţului sau a cantităţii produselor de acest tip achiziţionate de la producătorii primari sau puse pe piaţă de operatorii economici respectivi
  • când ajutorul este condiţionat de a fi parţial sau integral transferat producătorilor primari (fermieri)

 Nu pot beneficia de ajutor de minimis operatorii economici dacă acționarii sau asociații au/au avut calitate de asociat sau acționar în altă întreprindere beneficiară de ajutor financiar nerambursabil în cadrul edițiilor Start-up Nation, Măsurii 2 – Granturi pentru capital de lucru aferentă OUG 130/2020 sau schemei HoReCa

 Valoarea grantului:

Bugetul alocat schemei de minimis pentru anul bugetar 2022 este de 50.000.000 lei

Contribuția beneficiarului: Neprecizată

 Termen limită: Apel nelansat

Informații suplimentare se pot găsi aici și aici

 

22. Programul pentru stimularea înființării întreprinderilor mici și mijlocii „Start-up Nation – ROMÂNIA” – Apel nelansat

Finanțator:

Guvernul României

Obiectivul programului:

Stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii și îmbunătăţirea performanţelor economice ale acestora, realizarea unei creșteri economice inteligente, sustenabile și incluzive, bazate pe digitalizare, dezvoltare durabilă, inovare și pregătire antreprenorială, crearea de noi locuri de muncă

Solicitanți eligibili:

Societățile – IMM înființate de persoane fizice după data de 1 ianuarie 2020, inclusiv

Activități eligibile:

 • echipamente tehnologice
 • achiziţionare spaţii de lucru,/producţieprestări servicii şi comerţ
 • mijloace de transport
 • achiziţionare mobilier/aparatură birotică/sisteme de protecţie a valorilor umane şi materiale
 • salarii, utilități, servicii de contabilitate și cheltuieli chirii pentru spaţii de lucru/producţie/prestări servicii şi comerţ
 • pachet digital (voucher de digitalizare)
 • active necorporale referitoare la brevete de invenție, francize, etichetare ecologică
 • cursuri de dezvoltare a abilităţilor antreprenoriale
 • taxa pe valoarea adăugată (TVA) nedeductibilă pentru aplicanții neplătitori de TVA
 • consultanţă pentru întocmirea documentaţiei
 • plăcuțele informative obligatorii
 • cheltuieli financiare aferente creditelor/garanțiilor obținute pentru creditele contractate de beneficiari în vederea realizării planurilor de afaceri acceptate în cadrul programului

Valoarea grantului:

Maximum 100.000 lei/beneficiar (în cazul menținerii unui singur loc de muncă)

Maximum 200.000 lei/beneficiar (în cazul menținerii a două locuri de muncă)

Contribuția beneficiarului:

Minimum 5%

Termen limită:

Apel nelansat

Informații suplimentare se pot găsi aici

 

23. Investiții în activități productive – Măsura 3 – Apel nelansat

Finanțator:

Uniunea Europeană și Guvernul României

Programul de finanțare:

PROGRAMUL OPERAȚIONAL COMPETITIVITATE, AP 4, PI 4d, OS 4.1, Acțiunea 4.1.1

Obiectivul programului:

Consolidarea poziției pe piață a IMM-urilor afectate de pandemia COVID-19.

Solicitanți eligibili:

Microîntreprinderi

Întreprinderi mici

Întreprinderi mijlocii

Aplicanții în cadrul măsurii nu trebuie să își fi modificat acționariatul în integralitate începând cu data de 10.09.2021

Activități eligibile:

 • Dotarea cu active corporale, necorporale
 • Modernizare spații de producție/servicii – maxim 50% din valoarea proiectului

SECTOARE VIZATE:

 • Clasa C – Industria Prelucrătoare (fără codurile 11 fabricare băuturi, 12 fabricare tutun și 254 fabricarea armamentului și muniției)
 • Clasa F – Construcții
 • Clasa G – Comerț cu ridicata și cu amănuntul; Repararea autovehiculelor și motocicletelor
 • Clasa H – Transport și depozitare
 • Clasa I – Hoteluri și restaurante
 • Clasa M – Activități profesionale, științifice și tehnice
 • Clasa N – Activități de servicii administrative și de activități de servicii suport
 • Clasa P– Învățământ
 • Clasa Q – Sănătate și asistență socială
 • Clasa R – Activități de spectacole, culturale și recreative
 • Clasa S – Alte activități de servicii

Valoarea grantului:

Între 50.000 – 1.000.000 euro

Grantul va fi limitat la maximum 5 x cifra de afaceri a solicitantului din anul 2019

Contribuția beneficiarului:

5% în cazul microîntreprinderilor

10% în cazul întreprinderior mici

15% în cazul întreprinderilor mijlocii

Termen limită:

Din nou în consultare publică

Informații suplimentare se pot găsi aici

 

24. Investiții în exploatații pomicole – Apel nelansat

Finanțator:

Uniunea Europeană și Guvernul României

Program de finanțare:

PROGRAMUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ, Submăsura 4.1a

Obiectivul programului:

Îmbunătățirea performanței economice a fermelor restructurarea și modernizarea fermelor, în special în vederea creșterii participării și orientării către piață  și a diversificării agricole

Solicitanți eligibili:

Persoane fizice autorizate, Întreprinderi individuale, Întreprinderi familiale, Societate în nume colectiv – SNC, Societate în comandită simplă – SCS, Societate pe acţiuni – SA, Societate în comandită pe acţiuni – SCA, Societate cu răspundere limitată – SRL, Societate comercială cu capital privat, Institute de cercetare – dezvoltare, staţiuni şi unități de cercetare-dezvoltare, inovare agricolă și didactice cu personalitate juridică, de drept public sau privat, Societate agricolă, Societate cooperativă agricolă, Cooperativă agricolă, Grup de producători, Organizație de producători, Composesorate, obști și alte forme asociative de proprietate asupra terenurilor

 Activități eligibile:

 • înființare/extindere/modernizare plantație/pepinieră, inclusiv condiționare și marketing (componente secundare)
 • depozitare/condiționare/procesare (procesarea componentă secundară) – modernizare exploatație
 • utilaje recoltare (modernizare exploatație)

 

Valoarea grantului:

Între 100.000 și 1.500.000 euro

Contribuția beneficiarului:

Minimum 30%

Termen limită:

Apel nelansat

Informații suplimentare se pot găsi aici

 

25. PROIECT TEHNOLOGIC INOVATIV – Apel nelansat

Finanțator:

Uniunea Europeană și Guvernul României

Program de finanțare:

PROGRAMUL OPERAȚIONAL COMPETITIVITATE2014 – 2020, AP 1, PI 1b, OS 1.3, Acțiunea 1.2.1

Obiectivul programului:

Încurajarea investițiilor private în CDI, prin creșterea numărului de întreprinderi care urmăresc introducerea inovării în activitatea proprie prin proiecte care dezvoltă produse/procese sau tehnologii noi ori substanțial îmbunătățite, în scopul producției și comercializării, bazate pe cercetare

Solicitanți eligibili:

Întreprinderi mari, mijlocii sau mici (inclusiv microîntreprinderi) cu activitate de cercetare-dezvoltare (CD), dar pentru care activitatea de CD nu constituie obiectul principal de activitate

Activități eligibile:

 • Dezvoltare experimentală
 • Activități de inovare privind obţinerea, validarea și protejarea brevetelor și altor active necorporale
 • Alte activități de inovare:
 • detașarea de personal cu înaltă calificare
 • achiziția de servicii de consultanță în domeniul inovării
 • achiziția de servicii de sprijinire a inovării
 • Inovare de proces și organizațională, investiții inițiale pentru inovare în vederea introducerii în producție a rezultatelor obținute din cercetare-dezvoltare

Valoarea grantului:

Maximum 3.000.000 euro

Contribuția beneficiarului:

Variabilă

Termen limită:

Apel nelansat

Informații suplimentare se pot găsi aici

 

26. Întreprinderi inovatoare de tip start-up și spin-off – Apel nelansat

Finanțator:

Uniunea Europeană și Guvernul României

Program de finanțare:

PROGRAMUL OPERAȚIONAL COMPETITIVITATE2014 – 2020, AP 1, PI 1b, OS 1.3, Acțiunea 1.2.1

Obiectivul programului:

Sprijinirea creării SPIN-OFF-urilor și dezvoltării START-UP-urilor inovatoare (întreprinderi înființate de maximum 3 ani în anul depunerii proiectului) din regiuni mai puțin dezvoltate, bazate pe transferul rezultatelor cercetării-dezvoltării obținute în universități/institute sau pe idei brevetate, în vederea realizării de produse și servicii noi sau semnificativ îmbunătățite pe care să le lanseze pe piață

Solicitanți eligibili:

Start-up-uri

Spin-off-uri

Activități eligibile: 

 • activităţie cercetare-dezvoltare
 • achiziţie servicii pentru cercetare-dezvoltare
 • achiziţie servicii de consultanţă pentru inovare referitoare la: asistenţă tehnologică
 • transfer tehnologic
 • achiziţie/protecţia şi comercializarea drepturilor de proprietate intelectuală; utilizarea standardelor
 • achiziţie servicii suport pentru inovare referitoare la: încercări şi testări în laboratoare de specialitate marcarea calităţii, testare şi certificare; studii de piaţă
 • introducerea în producţie şi realizare produs/proces/tehnologie/serviciu
 • procurare de materii prime şi materiale necesare proiectului (pentru activităţi de cercetare dezvoltare şi activităţi de introducere în producție şi realizare produs/ proces/tehnologie/serviciu)
 • informare şi publicitate privind proiectul
 • înființarea şi înregistrarea SPIN-OFF-urilor

 

Valoarea grantului:

Maximum 989.880 lei și nu poate depăși echivalentul în lei a 200.000 euro

Contribuția beneficiarului:

Minimum 10%

Termen limită:

Apel nelansat

Informații suplimentare se pot găsi aici

 

27. Schemă de ajutor de stat pentru realizarea de investiţii în infrastructura energetică în scopul preluării energiei produse din resurse regenerabile în condiţii de siguranţă a SEN, precum şi implementarea sistemelor de măsurare inteligentă a energiei electrice la consumatorii casnici – Apel nelansat

Finanțator:

Uniunea Europeană și Guvernul României

Program de finanțare:

Programul Operațional Infrastructura Mare, AP 6, OS 6.1&6.3, REACT-EU

Obiectivul programului:

Sprijin financiar acordat operatorilor economici care au calitatea de operatori de distribuţie/transport a/al energiei electrice, de operatori de distribuţie concesionari ai serviciului public de energie electrică şi vizează atingerea obiectivelor asumate de România prin axa prioritare 6 “Promovarea energiei curate şi eficienţei energetice în vederea susţinerii unei economii cu emisii scăzute de carbon”, prespectiv prin măsura aferentă REACT-EU din cadrul POIM 2014 – 2020

Solicitanți eligibili:

Operatorii economici care au calitatea de operatori de distribuţie/transport a/al energiei electrice, respectiv de operatori de distribuţie concesionari ai serviciului public de energie electrică

Activități eligibile:

 • Extindere/modernizare reţele de distribuţie a energiei electrice, în scopul preluării energiei produse din resurse regenerabile în condiţii de siguranţă a funcţionării SEN
 • implementarea distribuţiei inteligente într-o zonă omogenă de consumatori casnici de energie electrică prin realizarea unor proiecte demonstrative la nivelul regiunilor acoperite de operatorii de distribuţie concesionari

Valoarea grantului:

Maximum 15.000.000 euro/proiect

Maximum 50.000.000 euro/ întreprindere

Contribuția beneficiarului:

Termen limită:

Apel nelansat

Informații suplimentare se pot găsi aici

 

28. Schemă de minimis pentru sectorul independent (SC, ONG, PFA, ÎI) – Apel nelansat

Finanțator:

Uniunea Europeană şi Guvernul României

Obiectivul programului:

Susținerea sectorului cultural afectat de răspândirea virusului SARS-CoV-2, în vederea relansării activității culturale

Solicitanți eligibili:

Persoană fizică autorizată

Întreprindere individuală

ONG cu scop/obiectiv/activitate culturale în domeniile culturale (sau conexe), înscrise în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor. ONG poate sa aibă sau nu activitate economică

Societate constituită în baza Legii nr. 31/1990 cu activitate din Lista de coduri CAEN eligibile – Anexa nr. 2 la Schemă care a fost înființată și a desfășurat activitate cu conținut și caracter cultural în domeniile culturale înainte de 01.01.2020

Activități eligibile:

Solicitantul desfășoară activitate cu caracter și conținut cultural în România în oricare din domeniile culturale (sau conexe) cuprinse în prezenta Schemă, pe o perioadă de cel puțin 12 luni de la acordarea ajutorului

Valoarea grantului:

Maximum 200.000 euro,  respectiv acoperirea de 20%, a diferenței din cifra de afaceri/venituri totale din anul 2020, comparativ cu anul 2019, rezultată din desfășurarea activităților aferente codurilor CAEN autorizate, eligibile

Contribuția beneficiarului: 0%

Termen limită:

Apel nelansat

Informații suplimentare se pot găsi aici

 

29. Proiect de Schemă de minimis pentru artiști (persoane fizice, prin OGC-uri) – Apel nelansat

Finanțator:

Uniunea Europeană şi Guvernul României

 Obiectivul programului:

Susținerea sectorului cultural afectat de pandemie, în vederea relansării activității culturale

Solicitanți eligibili:

Persoane fizice înscrise la Organismele de gestiune colectivă

 Activități eligibile:

Activități culturale în România în oricare din domeniile culturale cuprinse în Schemă, pe o perioadă de cel puțin 12 luni de la acordarea ajutorului

Valoarea grantului:

Maximum 200.000 euro

Contribuția beneficiarului: 0%

 Termen limită:

Apel nelansat

Informații suplimentare se pot găsi aici

 

30. Proiect de Schemă de ajutor de stat pentru organizatori, librării, edituri și cinematografe – Apel nelansat

Finanțator:

Uniunea Europeană şi Guvernul României

Obiectivul programului:

Susținerea sectorului cultural afectat de pandemie, în vederea relansării activității culturale

Solicitanți eligibili:

ONG cu scop/obiectiv/activitate cu conținut și caracter cultural într-unul dintre domeniile culturale

Societate constituită în baza Legii nr. 31/1990 cu activitate din Lista de coduri CAEN eligibile – Anexa nr. 4 la Schemă cu activitate cu conținut și caracter cultural într-unul din domeniile culturale înainte de 01.01.2020

Sunt eligibile și întreprinderile mari

Activități eligibile:

 • Măsura A: Organizatori de festivaluri și evenimente culturale
 • Măsura B: Librării
 • Măsura C: Edituri
 • Măsura D: Cinematografe

 

Valoarea grantului:

Maximum 1.800.000 euro

Contribuția beneficiarului: 0%

Termen limită:

Apel nelansat

Informații suplimentare se pot găsi aici

Proiect de Ordonanță de Urgență privind adoptarea unor măsuri de sprijin din fonduri externe nerambursabile în sectorul agro-alimentar – Apel nelansat

Finanțator:

Uniunea Europeană și Guvernul României

Obiectivul programului:

Reducerea efectelor sociale negative determinate de pandemie

Solicitanți eligibili:

Angajatorii din sectorul agro-alimentar, care încadrează în muncă, cu normă întreagă, persoane cu vârsta cuprinsă între 16 și 29 de ani, înregistrați ca șomeri în evidența Agențiilor pentru Ocuparea Forței de Muncă Județene

Activități eligibile:

 • Angajare cu normă întreagă a persoanelor cu vârsta cuprinsă între 16 și 29 de ani, înregistrați ca șomeri beneficiază lunar, pentru o perioadă de maximum 18 luni, începând cu data intrării în vigoare a actului normativ și a mecanismului de implementare, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2023, pentru fiecare persoană angajată din această categorie, de o sumă reprezentând echivalentul a 75% din salariul angajatului

Valoarea grantului:

Maxim 2.250 lei/lună/angajat

Posturi ale căror cerințe presupun studii medii: maxim 3.500 lei lună/ angajat

Posturi ale căror cerințe presupun studii superioare: maxim 6.000 lei/lună/ angajat

Contribuția beneficiarului:

Termen limită:

Apel nelansat

Informații suplimentare se pot găsi aici

 

31. Programul privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum şi livrării surplusului în reţeaua naţională – Apel nelansat

Finanțator:

Administrația Fondului pentru Mediu

Obiectivul programului:

Producerea energiei electrice

 Solicitanți eligibili:

Persoane fizice

 Activități eligibile:

 • realizare sistemul de panouri fotovoltaice pentru producerea energiei electrice pentru consum propriu, surplusul de energie fiind preluat în reţeaua naţională de distribuţie
 • instalare sisteme de panouri fotovoltaice cu o putere instalată de minimum 3kW
 • panouri fotovoltaice – cu o putere însumată instalată de minimum 3kWp
 • invertor/invertoare – putere instalată – minimum 3,0 kW
 • structura de susţinere a sistemului – capabilă să susţină tot sistemul şi adaptată zonei unde va fi instalată
 • tablou electric alternativ – pentru racordul la instalaţia existentă
 • stocare informaţii privind cantitatea de energie electrică produsă, pe o perioadă de cel puţin 6 ani de la data emiterii certificatului de racordare
 • colectare de la distanţă a informaţiilor, precum şi transmiterea acestora printr-un sistem de comunicare open source
 • compatibilitatea cu orice sistem de management liber care va prelua datele transmise via un procesator de date de tip API
 • panourile fotovoltaice trebuie să respecte standardele obligatorii – SREN/IEC 61215 şi SREN/IEC 61730, să aibă garanţie – minimum 10 ani, să aibă garanţie privind deprecierea puterii – peste 90% în 10 ani şi peste 80% în 25 de ani
 • invertorul, care poate fi şi hibrid, trebuie să respecte standardul obligatoriu – SREN/IEC 62109; să aibă garanţie – minimum 6 ani, calculaţi de la data procesului-verbal de recepţie sistemului de panouri fotovoltaice

Valoarea grantului: 20.000 lei

 Contribuția beneficiarului: 10%

 Termen limită:

Ghid neactualizat

Sesiunea de depunere va începe în luna aprilie 2022.

Informații suplimentare se pot găsi aici     

Solicită informații

Vă oferim gratuit informații referitoare la fondurile europene structurale, fonduri cu finanțare directă de la Comisia Europeană cât și pentru cele naționale.